Wommels.nl

Sjanet Wijnia wint op 'e nij de Frouljus PC

DSC 6306

Sjanet Wijnia hat woansdei yn Weidum mei har maten Ilse Tuininga en Manon Scheepstra de Frouljus PC wûn. Wie ferliene jier Sjanet noch de bêste fan de dei, dizze waard Tuininga ta keningin fan de partij útroppen. Ferslagen hjiroer bin te lêzen by de LC en Omrop Fryslân. Henk Bootsma hat wat foto's makke.