Wommels.nl

Ferkearde side ôfdrukt yn Diggelfjoer

 

It sil jimme grif al opfallen wêze dat it artikel oer de Freule, yn it septimber nûmer fan Diggelfjoer, net kloppet. Der is wat misgien by de drukker en dêrom binne side 26 en 27 itselde ôfdrukt.
Yn it oktobernûmer wurdt it stik oer de Freule nochris pleatst.