Wommels.nl

Tige slagge edysje Triathlon Wommels 2018

jeugd 2018

Ofrûn sneon wie de Triathlon Wommels 2018. De organisaasje kin werom sjen op in tige slagge dei. Freedtejûn wûn Rimar Nijdam fan de Terp de Jeugtriathlon. Mear hjiroer en links nei foto's yn dit berjocht op de webside fan swimbad De Klomp, dat ek al in tige slagge seizoen efter de rêg hat mei in rekordtal fan 33.460 besykers oer de flier. In filmke fan de lêste dei fan it swimseizoen fan De Klomp, makke troch Fred Cartens, stiet hjir.