Wommels.nl

Noch in pear kaarten foar De Profylfoto fan Klaas

underdetoer

De Under der Toer foarstelling De Profylfoto fan Klaas is al in pear kear mei grut súkses spile yn de Jacobitsjerke en it sintrum fan Wommels. Op 3, 5 en 6 oktober bin der noch mear útfierings. Online (VanPlan.nl) bin dy fan 5 en 6 okt. al útferkocht, mar de Jumbo hat noch wol in pear kaartsjes. Foar 3 okt bin online noch wol kaarten te bestellen. Henk Bootsma hat der al in moaie fotoreportaazje fan makke.