Wommels.nl

Gezamenlijke kerstpakketten Wommelser winkeliers

kerstpakket01

De Fizel, Murk's Slagerij, Warenhuis Van der Velde en Bakkerij Posthuma hebben gezamenlijk kerstpakketten samengesteld: het Wommelser kerstpakket. Ze kunnen bij een van de deelnemende winkels besteld worden.

kerstpakket02