Wommels.nl

Kom Nei Wommels 26 maaie 2019

komneiwommels

Takom jier is op 26 maaie wer Kom Nei Wommels yn de nije opset, dus sûnder merke mar mei in ferskaat oan sportaktiviteiten op de Terp. En fansels de Greidhoekekuiertocht. Ynkoarten sil de organisaasje ús der mear oer witte litte.