Wommels.nl

Jelle Wiersma nasjonaal kampioen Frysk Dammen

jelle

Yn Tresoar Ljouwert wurde fannewike tagelyk mei it WK Dammen it NK Frysk Dammen hâlden. De dielnimmers hiene elk 5 skyven. Us damkoryfee Jelle Wiersma die ek mei en slagge der yn it toernoai nei barrages te winnen. Lokwinske Jelle. Yn it Bolswards Nieuwsblad mear hjiroer.