Wommels.nl

Foto's Fjoerwurk

DSC 0160

De jierweksel is yn Wommels rêstich en gesellich ferrûn. Mar der wie de nachts wol in protte moai fjoerwurk yn de loft te sjen. Henk Bootsma hat der wat foto's fan makke.