Wommels.nl

It foldocht Habtamu de Hoop bêst yn Wommels

habtamukampioen2

Yn de Kampioen fan dizze moanne in lyts portret fan Habtamu de Hoop yn de sery "Mijn mooiste plek". Hy soe hjir graach foar altyd wenjen bliuwen wolle. It stikje stiet by >>>Meer.

habtamukampioen