Wommels.nl

Murk Nijdam oer Wommels yn LK

murknijdam

De Ljouwerter Krante hat hjoed in grut ferhaal oer ynwenners fan SWF dy't wat fertelle oer it doarp wêr't se yn wenje. Murk Nijdam fertelt wat oer Wommels, sjoch by >>>Meer.

Murk Nijdam: ,,It is hjir bêst genôch. Better as hjirre hoecht net.” Murk is hartstikke tevreden met zijn leven op de boerderij buiten Wommels. De plek waar hij is geboren en zijn hele leven al woont. ,,Dit is myn plak, hjir fiel ik my thús.” Murk staat bekend als de weidevogelboer. De 40 hectare land waar hij zijn dertig melkkoeien houdt is een waar weidevogelparadijs. ,,Ik bin de boer mei de measte skriezen yn de wrâld.” Het maakt hem bijzonder. Zijn extensieve manier van werken zorgt dat Murks landerijen een oase zijn voor bedreigde grutto’s, tureluurs en kieviten. En een magneet voor studenten, biologen, boeren en bestuurders. Want jaarlijks komen er duizend gasten op zijn erf om te kijken en te horen hoe hij het aanpakt. ,,Der giet net in dei foarby as der wurdt hjir oer fûgels praat.”