Wommels.nl

Twadde priis ferhaal Diggelfjoer

diggelfjoerpriis

It ferhaal "De Profylfoto fan Klaas in grut sukses", skreaun troch Pieta Zijlstra, yn dizze Diggelfjoer fanôf side 5 hat de twadde priis wûn by de ferkiezing fan bêste Frysktalige stikken yn doarps-, wyk- en stedskranten. Lokwinske Diggelfjoer. Mear hjiroer yn de Op 'e Skille. Op de foto fan Hinne Bokma in grutske Pieta.