Wommels.nl

Moarntejûn Habtamu yn Lex Lokaal

habtamukampioen2

Moarntejûn om 21.40 oere komtHabtamu de Hoop op tillefysje ynit programma Lex Lokaal. Lex Uiting giet yn dat programma op syk nei bysûndere ferhalen fan it plattelân. It ferhaal fan Habtamu is fansels wol tige bysûnder. It stik mei Habtamu is ferliene jier wylens de doapsfeesten opnaam.