Wommels.nl

Bogerman wurdt tydelike wenlokaasje

bogerman20

It Bogerman gebou sil oant der in definityve bestemming foar fûn is tydelik bewenne wurde. CaerX soarget foar de ynfolling. Bewenners krije in eigen wenromte, mar moatte keuken, dûs en wc diele. Mear hjiroer by Omrop Fryslân en op de facebookside fan Bogerman Wommels 2.0.