Wommels.nl

Oan de keukentafel by Henk Bootsma

oandekeukentafel

Henk Bootsma makket in soad foto's foar de KNKB. Hy hat in kontrakt mei it keatsbûn dêrfoar. Alle wiken giet de KNKB by in bestjoerslid, keatser, keatster as frijwilliger del út it keatsen. Se hâlde dan in petear oan de keukentafel en filmje dat. Fannewike wiene se by Henk, it filmke dêrfan is hjir te sjen.