Wommels.nl

Spektakulêr seachwurk oan de Van Sminialeane

seachwurk02

Oan de Van Sminialeane is in beam delhelle troch in seager dy't as in alpinist de beam yn gong, de takken der ôf seage en doe de beam top down stikje foar stikje ta de grûn fuort seage. Mear foto's op ús facebookside.