Wommels.nl

Wa wurdt Wommelser fan it jier?

jaarvergdorpsbelang

Kommende tongersdeitejûn yn It Ddielshûs de Jierfergadering fan Doarpsbelang Wommels. Mei tal fan nijsgjirrige ûnderwerpen, lykas de takomst fan it gemeentehûs, Bogerman 2.0 en de mooglike enerzjytransysje yn Wommels. En: it bekend meitsjen fan wa't dit jier Wommelser fan it Jier wurden is.