Wommels.nl

Foto's rommelmerke en keatsen

keningsdei201902

Juster wie it Keningsdei mei tradisjoniel de rommelmerke fan Euphonia. Ek begûn de K.F. Wommels oan in nij seizoen mei de Keningspartij (der diene rom 80 keatsers oan mei). Henk Bootsma hat wat foto's makke. In pear by >>>meer, noch mear op syn facebookside.