Wommels.nl

Jaarvergadering Doarpsbelang 2017

 Verslag jaarvergadering Doarpsbelang Wommels

Donderdag 20 april 2017 om 20.00 uur in It Dielshûs

Meinte Wesselius opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen.

Rinse Joustra, Agnes Terpstra en Peter Meijlis zijn in 2016 aan het bestuur toegevoegd, zodat er samen met Berend Bosgra en Meinte weer een volwaardig bestuur is ontstaan. Elke maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus, wordt er op de eerste donderdag van de maand vergaderd in het restaurant van Nij Stapert. Dorpsbewoners kunnen spontaan aanschuiven tijdens deze vergaderingen, maar ook met zeer grote regelmaat worden er personen uitgenodigd.

Het doel en functie van Doarpsbelang nog even kort op een rijtje (uitgebreid op wommels.nl, tab Dorpsbelang): 

- Het faciliteren van initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan de leefbaarheid in Wommels;

- Het onderhouden van een relatie met de Gemeente;

- Het eens per jaar organiseren van een overleg met (bestuurs-) vertegenwoordigers van alle instellingen /organisaties in Wommels.

In 2016 is er o.a. een financiële bijdrage geleverd aan De Slachtmarathon en de huldiging van Liesette Bruinsma. Op 10 november 2016 zijn twee bestuursleden op bezoek geweest bij Doarpsbelang Witmarsum om daar te informeren naar de samenwerking met de gemeente SWF. Het contact gaat net als in Littenseradiel via een dorpscoördinator en ook overleg met wethouders. Ze gaven aan dat het contact prima verloopt. Februari 2017 was de Meet & Greet, waar verenigingen en organisaties zich konden presenteren aan de dorpsbewoners, met elkaar in gesprek gaan en ideeën konden worden voorgelegd. Het was een zeer geslaagde avond waar Meinte een aantal foto’s van laat zien. Berend Bosgra gaat nog één jaar door als bestuurslid en penningmeester. Peter Meijlis wordt officieel benoemd als voorzitter en neemt het stokje over van Meinte.

Peter geeft een korte vooruitblik richting 2018 wanneer Littenseradiel zal worden gesplitst en Wommels zal horen bij de gemeente SWF. Jan Stapersma, die ook het bestuur Doarpsbelang versterkt richting de overgang naar SWF, zal daar straks meer aandacht aangeven op de “jirpelkist”.

Locatiemanager Annagreet Krommendijk en programma-manager Machiel Talsma zijn uitgenodigd om de plannen die Patyna heeft met het gemeentehuis toe te lichten. De bedoeling is om 21 appartementen (grote en kleine) eind 2018 te hebben gerealiseerd. Appartementen met een goed voorzieningsniveau (wonen, zorg, welzijn en behandeling). Voor de toewijzing van de huurders telt het sociale component en zorg mee. De doelgroep die niet meer van corporaties mogen huren. Aan de buitenkant komen zeer beperkte aanpassingen. De “ferdivedaasje” in een ruimte op de begane grond moet samen met de mienskip worden opgepakt, dat is een randvoorwaarde. Ook wordt de herontwikkeling Nij Stapert en plannen gemeentehuis gelijktijdig uitgevoerd.

”Jirpelkist” momenten, een korte krachtige speech van maximaal 2 minuten. De volgende deelnemers pakten deze kans.

 Jan Stapersma vraagt om een gouden idee om Wommels op de kaart te zetten richting de grote gemeente SWF waar we vanaf 2018 bij horen. Lever voor 1 juni 2017 het gouden idee in bij één van de bestuursleden of mail het naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

Rinse Joustra vraagt aandacht voor de talentenkaarten. Iedereen heeft talenten waarmee je een ander kunt helpen. Vul de kaart in en lever hem in bij één van de bestuursleden.

Cornelis Bruinsma zit samen met Broer Jacob Greidanus in de organisatie van de Slachtemarathon 2018. In 2018 is er alleen een wandeltocht verdeeld over twee dagen, te weten 31 augustus en 1 september 2018. Wommels wordt één van de overnachtingsplaatsen. Een grote camping realiseren in het dorp? Slaapplaatsen bij dorpsbewoners? ’s Morgens ontbijten met honderden mensen op de Terp? Mensen dan ook een stukje cultuur laten zien en een gevoel van “thûs” geven. Wie wil ons helpen met de organisatie van dit geweldige evenement? Neem contact op met Cornelis of Broer Jacob.

Anne Jan de Vries lanceert een idee voor de toekomst van het Bogerman gebouw. Het voorste gebouw behouden voor de uitstraling. Aan de achterkant tegen het appelhof aan een groot aantal Tiny Houses voor 1 persoons huishoudens en ideaal voor de jeugd, zodat deze categorie ook in Wommels blijft en niet naar de grote steden trekken. Meer hierover op donderdag 18 mei a.s. om 20.00 uur tijdens de maandelijkse vergadering Doarpsbelang in het restaurant van Nij Stapert.

Durk Douma zet de stichting Lytse Farwegen op de kaart. Ze hebben dit weer opgepakt om de vaarwegen rondom Wommels weer vaarbaar te maken en de aantal bruggen te verhogen naar 1.20 meter.

Pier Zijlstra geeft informatie namens de WEK. Er is een plan om 200 zonnepanelen te plaatsen op de Brede School in Wommels. Niet iedereen wil en kan zonnepanelen plaatsen op het dak. Je kunt nu meedoen voor 15 jaar met dit project Brede School. Meedoen? Neem contact op met leden van de WEK en binnenkort komt er meer informatie in het Diggelfjoer.

Berend Bosgra licht kort het financiële verslag toe. De kascommissie, Popko Wijnia en Gerrit Hulzinga, geven aan dat de financiën prima op orde waren. Popko wordt bedankt voor zijn tijd in de kascommissie en Jansien Kamstra stelt zich beschikbaar om zitting te nemen in de kascommissie naast Gerrit Hulzinga.

Dit jaar wordt voor de eerste keer een wisselprijs “Wommelser fan it jier” uitgereikt. Voor het jaar 2017 is dat Anna-Marie Wijnia. Ze neemt de wisselprijs, een uniek glazen beeld met pompeblêd, en een boeket bloemen in ontvangst uit handen van voorzitter Peter Meijlis, die toelicht welk vrijwilligerswerk Anna-Marie allemaal heeft gedaan of nog steeds doet. Anna-Marie noemt in haar bedankwoord ook dat er aandacht moet zijn voor de “stille krachten” die vaak veel vrijwilligerswerk verrichten en vaak niet op de voorgrond treden.

Peter Meijlis haakt daarop aan dat iedereen namen van een persoon of groep kunnen inleveren van de dorpsbewoners die zich vrijwillig inzetten voor de leefbaarheid van Wommels. Naam of namen kunnen met een toelichting worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Het bestuur zal dan elk jaar een keuze maken.

Tijdens de rondvraag vraagt Anna-Marie Wijnia waarom er geen vraag is gesteld aan de dorpsbewoners om bespreekpunten aan te leveren voor het jaarlijks overleg tussen het Doarpsbelang en de gemeente Littenseradiel. Peter Meijlis geeft aan dat Doarpsbelang geen klachtenloket is en dat er maandelijks een openbare vergadering is, dus iedereen is vrij om langs te komen of te mailen met vragen of ideeën.

Als afsluiting een quiz met vragen over Wommels. Na een tiental vragen hebben we drie winnaars te weten: Pieta Zijlstra-Abma, Pier Zijlstra en Murk Okkema, die naar huis gingen met een mooi kadopakket van Murk’s Slagerij.

Om 22.30 uur sluit Peter de vergadering en is het tijd voor een borrel en gezellig napraten.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag jaarvergadering Doarpsbelang Wommels
Donderdag 14 april in “It Dielshûs”

Op donderdag 14 april 2016 werd de jaarvergadering van Doarpsbelang Wommels gehouden in “It Dielshûs” in Wommels.

Bij het eerste kopje koffie kregen alle aanwezigen een lootje met een nummer. Dit was de eerste verrassing van de avond.

Deze vergadering was geen standaard jaarvergadering. Er was geen bestuurstafel waarachter het bestuur plaatsnam, maar de bestuursleden van Doarpsbelang zaten tussen de andere aanwezigen verspreid door de zaal.

Meinte Wesselius opende de vergadering op een ‘jierpelkist’. Hij nam de agenda van de vergadering door. Na de opening vertelde gastspreker Jaap Koen Bijma van Doarpswurk Fryslân waarom de generatie van nu zich in de huidige maatschappij niet wil binden aan een bestuursfunctie van meerdere jaren. Hij vertelt hoe het anders kan en ook Doarpsbelang Wommels slaat een nieuwe weg in. Sinds eind vorig jaar zijn de bestuursvergadering van Doarpsbelang openbaar. Deze worden iedere eerste donderdag van de maand gehouden in het restaurant van Nij Stapert en beginnen om 20.00 uur. Doarpsbelang wil meer zichtbaar zijn en willen meer een faciliterend zijn bij nieuwe initiatieven en werkgroepen om zo aan te sluiten bij de behoeften van het dorp en haar bewoners.

Na de pauze stapt Hendrik Jellema op de jierpelkist voor een pitch van 2 minuten. Hij geeft aan dat de jongeren zeker wel in Wommels willen blijven wonen, maar dat dit nu bijna niet mogelijk is. Er is geen tot weinig doorstroom en aanbod wat de (betaalbare) huizen betreft. Hij vertelt over de mogelijkheden die hij hierin ziet, wanneer er sociale huurwoningen komen voor de doelgroep van 20-30 jaar. Wanneer iemand de leeftijd van 30 jaar bereikt, zou hij/zij uit deze woningen moeten vertrekken om zo de doorstroom te garanderen en de leefbaarheid in Wommels te behouden.

Na het financieel verslag van de penningmeester Berend Bosgra is het tijd voor de bestuurswissel. Sonja Storm en Hendrik Jellema worden bedankt voor hun tijd en inzet. Zij geven beide aan door tijdgebrek te moeten stoppen met een bestuursfunctie binnen Doarpsbelang. Hierna worden Rinse Joustra en Agnes Terpstra voorgedragen als nieuw bestuurslid. Zij wilden niet dat Doarpsbelang Wommels een slapend karakter zou krijgen en waren daardoor gemotiveerd om zich aan te melden als kandidaat bestuurslid. Er is geen bezwaar van de leden en daarna worden zij benoemd als nieuwe bestuursleden van Doarpsbelang Wommels. Het bestuur blijft met hun komst naast Meinte Wesselius en Berend Bosgra op minimale sterkte en kan blijven bestaan.

Het lootje wat aan het begin van de vergadering werd uitgedeeld wordt gebruikt om een vijfde bestuurslid bij te loten. Siemy Molemaker is de gelukkige. Zij zegt niet direct nee, maar wil er over nadenken.

Bij de rondvraag zijn geen vragen en de vergadering wordt afgesloten. Zoals gebruikelijk is er na de vergadering tijd voor een borrel.

 

 

“De wereld wordt zoals wij hem denken”Bijma

Jaap Koen nam de aanwezigen mee naar het leven in deze tijd. Wat is er aan de hand in de samenleving en hoe kunnen we omgaan met individualisering. Hij deed dit aan de hand van filosofische theorieën en richtte zich vooral op het sociaal organisme. Dat is het gebied, waarin verenigingen enz. zich bewegen. Dat is ook het gebied waar vaak “gedoe” is.

In een schema maakte hij duidelijk waarom de samenleving nu anders in elkaar zit dan in de jaren 50, 70 en 90 van de vorige eeuw. In de jaren 70 van de vorige eeuw zaten we in de tijd van samenleving met elkaar en delen van materie. De meeste aanwezigen zijn opgegroeid in die tijd. Nu zitten we in de tijd van individualisme en het geestelijke (mindfullnes, yoga). Jaap Koen legde uit dat dit ook de reden is waarom het in de huidige tijd zo lastig is om mensen in een bestuur van een vereniging te krijgen.

Het is niet zo dat jongeren niets willen doen voor de samenleving. Maar niet meer op de traditionele manier. Vier jaar in een bestuur met minimaal 10 vergaderingen in een jaar past niet meer bij de meeste jongeren. Wat jongeren wel willen, is een overzichtelijke klus, waarvan het begin en het eind bekend is.

Een ander aspect dat Jaap Koen Bijma naar voren bracht, is dat de samenleving uit drie systemen bestaat. Het rechtssysteem, waar verenigingen en de overheid toe behoren en waar het democratische stelsel geldt. Dan het culturele en geestelijke leven, het gebied waar men in vrijheid zijn eigen ideeën ontplooit. En als derde het economische leven, de ondernemers, die in feite de andere twee betalen. Het economische leven is hiërarchisch. Ergens in het midden komen de drie aspecten bij elkaar. Het is de kunst voor ieder om zich in het gezichtspunt van de ander te verplaatsen en zo samen te komen tot een gedragen besluit.

Tot slot ging het over geluk. Genieten is voor de meeste mensen geluk. Voor een kleinere groep is geluk ook nuttig zijn; dat zijn de actieve dorpsbewoners. En een nog kleinere groep vindt geluk in verantwoordelijkheid nemen en in besturen gaan zitten. Om meer mensen actief te krijgen voor de gemeenschap is het zaak om de genieters bewust te maken dat nuttig zijn ook kan leiden tot geluk. Op die manier krijg je meer mensen actief in de mienskip.

Het was een leerzame avond, waar veel herkenning naar voren kwam, waardoor er waarschijnlijk ook wat meer inzicht ontstond in waarom dingen gaan zoals ze gaan. Een avond met veel theorie en weinig echte praktische oplossingen. Misschien kan daarop in een mogelijk vervolg verder worden ingegaan.

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag jaarvergadering Doarpsbelang Wommels
Dinsdag 10 maart 2015 in “It Dielshûs”


Afwezig met kennisgeving: buurtverenigingen De Rolpeal, Mr. O. Hiemstrastrjitte, tennisvereniging.


1  Opening
De voorzitter opent de vergadering. Hij vertelt iets over de rol en taken van Doarpsbelang en uit zijn zorg over het voortbestaan van Doarpsbelang Wommels. Dit omdat het bestuur op dit moment onderbezet is en er moeilijk nieuwe bestuursleden te vinden zijn.

2  Vaststellen agenda
Er zijn 2 aanwezigen die aangeven een punt voor de rondvraag te hebben. Daarna wordt de agenda vastgesteld.

3  Notulen jaarvergadering dd 25 maart 2014
Het bestuur heeft besloten dat de notulen niet meer worden voorgelezen. Het verslag is tegelijkertijd met het de agenda voor deze vergadering op Wommels.nl geplaatst en is daarmee voor iedereen ter inzage geweest. Ook liggen er vanavond voor de mensen die bovenstaande gemist hebben, geprinte exemplaren van de notulen op de tafels. Iedereen die zijn/haar emailadres invult op de presentielijst, krijgt de notulen van deze avond gemaild.

Terugblik notulen vorige vergadering:
- Er mag nu meer gebouwd worden dan vorig jaar tijdens de vergadering is aangegeven.
- Is er behoefte aan een dodenherdenking in Wommels op 4 mei? Is hier draagvlak voor?

4  Terugblik op 2014
Er wordt een kort verslag gegeven van de zaken waarmee Doarpsbelang Wommels zich het afgelopen jaar heeft bezig gehouden. Er wordt uitgesproken dat er helaas minder zaken opgepakt zijn dan men graag zou willen. Dit heeft te maken met de onderbezetting van het bestuur.

5  Financieel verslag 2014
De penningmeester geeft een verslag van de financiën over het jaar 2014. Opmerkingen en vragen  hierbij zijn:
*Er is een verandering in de deelname m.b.t. FKWWI: we hebben nu voor de laatste keer € 125,00
 hieruit gekregen. Het totale bedrag is nu afgelost.
* Contributie:
 - Het bestuur denkt na over een andere manier voor het innen van de contributie (automatische
     incasso?
 -Er wordt ook nagedacht of het contributiebedrag van € 2,50 per jaar verhoogd kan worden
 -Er is minder rente ontvangen in vergelijking met andere jaren
 -Wommels.nl is losgekoppeld van Doarpsbelang Wommels. Om dit bij de notaris vast te laten
 leggen, moesten er eenmalige kosten worden gemaakt.
*Wat gebeurt er met het geld indien de contributie wordt verhoogd?
 Het bestuur ziet nu nog geen noodzaak om de contributie te verhogen, maar met een nog grotere
 daling van het aantal leden moet er wel worden nagedacht over hoe er voldoende inkomsten
 gegenereerd kunnen worden. Bauke Heeres legt uit dat er voorheen gekozen is om het bedrag van € 2,50 aan te houden om het contributiebedrag niet de reden te laten zijn dat mensen geen lid willen/kunnen worden. Het is
 belangrijk dat zoveel mogelijk Wommelsers lid zijn om draagvlak en achterban te houden.
*Anne-Marie Wijnia: er staat inkomsten van slechts 500 leden genoemd. Er zijn ± 1000 huishoudens
 in Wommels. Zijn zoveel mensen geen lid van Doarpsbelang?
 Doarpsbelang heeft maximaal 850 huishoudens als lid gehad. Dit neemt helaas steeds verder af.

Pieta Abma en Feikje Gerlofs hebben de kascontrole gedaan. Later bleek dat Oege Okkema vorig jaar plaats had genomen in de kascommissie in plaats van Pieta Abma. Om deze reden zal Oege Okkema volgend jaar de kascontrole voor zijn rekening nemen samen met Popko Wijnia.

6  Bestuurswisseling
Het bestuur moet helaas afscheid nemen van Jansien Kamstra als bestuurslid. De voorzitter prijst haar inzet de afgelopen jaren. Jansien is erg betrokken bij het dorp en weet veel van het dorp en de inwoners. Zij heeft doorzettingsvermogen en is altijd optimistisch. Deze eigenschappen zal het bestuur gaan missen. Jansien krijgt een bloemetje en een VVV-bon als dank voor haar inzet. Zij geeft aan met plezier de 6 jaar als bestuurslid te hebben meegedraaid binnen Doarpsbelang Wommels. Het bestuur is blij om Meine Wesselius als nieuw bestuurslid te mogen voorstellen. Dit voorstel wordt door de aanwezigen aangenomen.

7  Waar zijn we momenteel mee bezig?
*Naar aanleiding van de sluiting van het kantoor van de Rabobank is er overleg over de plaats van
 een geldautomaat.
* Er is een werkgroep die zich bezighoudt met de aanpassingen van de kruisingen in de N359. Deze
 werkgroep heeft een plan gepresenteerd aan gedeputeerde Poepjes. Er is inmiddels een bedrag vrijgemaakt voor de aanpassing van deze kruisingen. Nu wordt er nog gekeken naar de meest haalbare wijze waarop dit gedaan kan worden. Het plan van Murk Okkema wat ook in Wommels bekend is, staat hier los van.Pieteke de Boer en Hendrik Jellema zijn tot begin dit jaar werkzaam geweest binnen deze
 werkgroep. Zij worden hartelijk bedankt voor hun inzet.
*Er is overleg over een energiecoöperatie in Wommels. Meer informatie volgt na de pauze.
*De Keatsebaen, Hottingawei en Van Sminialeane worden dit jaar aangepakt. De omwonenden
 zijn hier door de gemeente bij betrokken. Doarpsbelang zal indien nodig meedenken.
*Samen met de ondernemersvereniging wordt gekeken naar de bebording bij de entrees van 
 Wommels. De verwaarloosde plattegrondkasten zullen door de gemeente worden verwijderd.
*Doarpsbelang doet een oproep voor enthousiaste Wommelsers om te helpen bij de organisatie van
 de Slachtemarathon.
*Er komen klachten van buurtbewoners over het bord over de voorrangsregels bij de uitrit van
 De Bosk naar de Terp.
Reacties van de aanwezigen:
- Anne-Marie Wijnia:  er is behoefte aan een centrale plaats waar informatie kan worden gedeeld.
- Pieteke de Boer: Is bij Doarpsbelang bekend dat het politiepunt in Wommels zal sluiten? Dit is niet bekend. Het bestuur zal hier navraag naar doen.
- Daan de Hoop: Vanaf de Súdhoeke wordt er minimaal 50 km per uur gereden richting Hofkamp. Kan er een bord geplaatst worden dat dit maximaal 30 km per uur mag zijn?
Buurtvereniging Wetterwyk is in overleg met de gemeente over een bord. Op dit moment lukt dit wat het geld betreft niet. Buurtvereniging Hofkamp oppert het idee om het getal 30 op de weg te schilderen.

8  Rondvraag
* Is er ergens geld voor restauratie en/of onderhoud voor de voormalige ingang van de villa van de freule? Dit is particulier bezit. Doarpsbelang zal de gemeente vragen naar de mogelijkheden.
*Sommige wegen of delen ervan in Wommels zijn breder gemaakt, maar het laatste stukje niet. Kan dit niet anders? Doarpsbelang heeft hierover al overlegd met de gemeente. Dit is een geldkwestie.
* Het huisje vlak voor de brug bij Warntille staat te verpauperen. Kan hier niet aan worden gedaan?
Doarpsbelang heeft hierover al contact gehad met de gemeente. Hier is nog geen reactie op gekomen. Bauke Heeres geeft aan dat het een beeldbepalend pand is met een recreatiebestemming. Het heeft lang bij de gemeente gelegen voordat er een besluit genomen is hoe verder. Dit is nu gebeurd en er zal binnenkort weer actie ondernomen worden door de eigenaar.
*De bus stopt midden op de weg. Sommige mensen vinden dit gevaarlijk. Het werkt wel snelheidsremmend. Binnenkort zal er door de politie en schoolkinderen een actie worden gehouden om de automobilisten.
*Het fietstunneltje net buiten Wommels is vies en er ligt vaak glas. Is het mogelijk dat er bij de gemeente geïnformeerd wordt of dit schoongemaakt en opgeruimd kan worden? Misschien kan de politie ook patrouilleren om mensen een veiliger gevoel te geven?
Doarpsbelang zal met de gemeente overleggen.

Na de pauze was er een presentatie van Us Kooperaasje en de WEK.