Wommels.nl

Wommelser Enerzjy Koöperaasje

logo2klein 

Van ons samen, goed voor elkaar.

Wurd WEKker en slút dy oan. 

 

Mei in knap folle foyer yn It Dielshûs hienen we tongersdei 10 novimber in aardich slagge en nijsgjirrige ynformaasjejûn. Foarsitter Ultsje Wiersma koe wiidweidich fertelle oer wat de Wommelser Enerzjy Koöperaasje is en dwaan kinne soe yn en foar Wommels en de Wommelsers en dêrnei kaam Douwe Jan Joustra fan Nederland Circulair! mei in nijsgjirrig ferhaal oer de takomst fan ús ekonomy, de Circulaire Economie.


De WEK is in jier werom oprjochte en hat no sa'n 35 oanslútingen by har enerzjyleveransier NLD as lid plus in pear dy't hast safier binne wannear't harren kontrakt by de enerzjyleveransier dy't se no noch hawwe ôfrûn is. Wiersma ferwachte fan't jier noch op sa'n 50 leden komme te kinnen. Dan begjint de fergoeding fan NLD, alle jieren € 75- per oanslúting, sa grut te wurden dat men der oer neitinke moat hokker duorsemens- as leefberensfoarsiening dêrmei opset as stipe wurde kin. Foar Postkoaderoasprojekten like men wol wat te fielen.
Yn de Lineaire Economie, sa't we dy foar it grutste part no kinne, gean grûnstoffen fia hulpguod, produkten en de konsument rjochtstreeks it ôffal yn. It meast wurdt dat ferbrând, wêrtroch in protte grûnstoffen fuort wurde. Yn de Circulaire Economie soe dat better gean moatte. Nêst súniger mei grûnstoffen om te gean soenen se mear werbrûkt wurde kinne. Dan moatte der systemen wêze dy't se werom winne út wat wy fuortsmite. Mar bygelyks húshâldelike produkten (apparaten) kinne faaks net mear makke wurde at se stikken binne. Der bin gjin minsken mear dy't dat kinne; der is ek gjin systeem foar. At se al repareard wurde koenen soenen se folle langer mei kinne en soenen der dus ek minder grûnstoffen nedich wêze om nije apparaten te meitsjen. Dit binne de 50 best practises op dit mêd fan 2015 en hjir is mear te lêzen oer de Circulaire Economie.
De crux fan it ferhaal fan Joustra wie dat eigendom einlings dom is, eigen-dom. At je in tv-programma sjen wolle moat je byld ha, at je je wask skjin hawwe wolle ha je in waskbeurt nedich, om yn it skimer as it tsjuster wat sjen wolle moat je ljocht en om fan it iene nei it oare plak te kommen hawwe je ferfier nedich. No hawwe we dêr tillevysjes, waskmasjines, lampen en auto's foar yn eigendom. Ek at we se net brûke. Better soenen we, neffens Joustra, de sevices byld, waskbeurt, ljocht en ferfier ôfnimme kinne fan in levernsier dy't ek de hardware levert. En (sa goed en goedkeap mooglik) ûnderhâldt as ferfangt en dan recycled. Dat ûntlêst.
Dit smite nochal wat diskusje op, went at de measte oanwêsigen wiene oan eigendom. Mar dizze feroaring, dizze transformaasje nei de Circulaire Economie, is al geande en sil foarearst fral yn de grutte stêden plak fine. Dochs is yn de agraryske sektor it leanbedriuw in foarbyld fan in serviceferlienend bedriuw mei masjines dy't de boer sels net yn eigendom hat, mar him as har wol leverje wat hy as sy ha wol. En wa't in ein reisigje wol foar op fekânsje as wurk keapet ek net sels in fleantúg mar de tsjinst ferfier. 
Nei syn ferhaal wurde Joustra troch Wiersma betanke mei in tegoedbon en troch it públyk mei lûd applaus.

 

De WEK heeft een eigen website: wekwommels.nl. Daar staat alles te lezen over de WEK. 

 

 Sluit je aan bij de NLD via de WEK.

Je kunt eerst je maandelijkse kosten bij NLD berekenen (postcode en huisnummer invullen, vervolgens je jaarverbruik). Lees hier hoe eenvoudig dat is.

 

De Wommelser Enerzjy Koöperaasje, afgekort WEK, is op 18 september 2015 opgericht. Voorzitter Ultsje Wierma, penningmeester Berend Bosgra, Sekretaris Douwe Weidenaar en algemeen bestuursleden Jan Germ Geertsma en Lukas Offinga hebben de oprichtingsakte bij de notaris getekend. De WEK is lid van Us Koöperaasje. Us Koöperaasje heeft nu 30 lokale initiatieven als lid. De contracten om wederverkoper te worden van de NLD liggen klaar om ondertekend te worden. Dan staan we ook op de wederverkoperskaart op de website van NLD.

De WEK is groen. Coöperatieleden betrekken hun electriciteit en gas van NLD, Noordelijk Lokaal Duurzaam. De NLD koopt groene stroom en CO2 gecompenseerd gas in en distribueert deze. De NLD is opgericht door drie koepelorganisaties: Us Koöperaasje (Friesland), Dentse KEI en GrEK (Groningen). 

Momenteel (eind 2016) hebben we 44 leden. Er staan enkele personen op de nomonatie om lid te worden. Je kunt lid van de WEK worden door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  met een verzoek daartoe. Wie dat wil kan zich aanmelden als klant bij de NLD. Wommelsers worden dan later automatisch toegevoegd als aangemeld via de WEK. Binnenkort kun je op de website van NLD aangeven via de WEK als lokale coöperatie klant bij de NLD te worden. Lees hier meer over het overstappen naar NLD als energieleverancier.

NLD is niet als Nuon of Essent in buitenlandse handen, heeft geen grote kantoren, betaalt geen topsalarissen en sponsort geen voetbal- of andere clubs. Voor elke aansluiting betaalt de NLD de lokale coöperatie € 50,- voor het electrisch en € 25,- voor het gas. NLD keert deze bijdrage van € 75,- per aansluiting elk jaar uit. De lokale coöperatie bepaalt wat er met dat geld gebeurt. Dat kan gaan naar groene energieprojecten en naar leefbaarheidsprojecten. Het geld vloeit dus in het geval van de WEK terug naar Wommels en de Wommelsers.

Het idee achter de NLD, en de WEK is het daar mee eens: laten we de energievoorziening weer in eigen hand nemen en dus uit die van de grote bedrijven die de winst zelf opstrijken en in de verkeerde dingen stoppen. Bij de NLD vloeit de winst terug naar de coöperaties die er aan verbonden zijn en daarmee terug naar de coöperatieleden zelf. Uiteindelijk kunnen de dorpen waar de coöperaties gevestigd zijn er naar streven zoveel mogelijk (groene) energie zelf op te wekken en daarmee in hoge mate zelfvoorzienend te worden. Bedrijven en huishoudens kunnen hier groot voordeel uit putten. Maar ook verenigingen kunnen gesteund worden bij nodige investeringen, waardoor deze niet uit verhoogde contributie betaald hoeven te worden.

Lees hier onze flyer. Het e-mailadres van de WEK is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Je kunt via de WEK klant worden bij de NLD. Na invullen postcode en huisnummer kun je bij productkeuze een berekening laten uitvoeren van de kosten die je met je huidige jaarverbruik stroom en gas kwijt zou zijn bij de NLD. Dit kun je vergelijken met de kosten bij je huidige leverancier. NLD is goekoper dan de grote energieleveranciers in Nederland.

 

Wij in Wommels kunnen een aanzet geven tot verduurzaming door groene stroom van de NLD af te nemen. En de WEK kan er in bijdragen dat Wommels zelf zijn eigen energie uit bijvoorbeeld de zon, wind of aardwarmte opwekt en gebruikt. Per 100 aansluitingen krijgt de WEK € 7500,- van de NLD, ook van aansluitingen die al met zonnepanelen salderen. Ook bedrijven zijn welkom bij de NLD, daar heeft men een zakelijke regeling voor. Het is een ideale vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hoe groter de vraag naar groene stroom, hoe meer er van opgewekt zal worden. Dus minder grijze stroom uit fossiele brandstof. Idealiter sluit iedereen in en om Wommels (ook Iens is welkom) zich bij de WEK aan en helpt daarmee het milieu te verbeteren. Er zijn in Wommels en omstreken ruim 900 aansluitingen. Reken maar uit hoeveel geld dat jaarlijks voor het dorp genereert. 

  

 logo2klein

Van ons samen, goed voor elkaar.

Wurd WEKker en slút dy oan.