Wommels.nl

Fugelwacht

 


logo fugelwachtSiktariaat:
Fûgelwacht Wommels e.o.
De Grits 14
8732 EJ Kubaard
Tel. 0515-332649

 


Vogelwacht Wommels e.o.Bestuur

Naam Functie Adres Telefoon
Wybren Bruinsma Voorzitter Swingoerd 49, 8731 CV Wommels

0515-851497 06-48974381

Auke Eringa Secretaris De Grits 14, 8732 EJ  Kubaard 0515-332649
Douwe Weidenaar Penningmeester Roede 14, 8731CT
Wommels
0515-332232
Chris Postma Ledenadministratie Roede 29, 8731 CT  Wommels

0515-332469

Teade de Boer Jeugdcoördinator
Skriezekrite zaken

Geins 14 8731 CN
Wommels

06-22198651
Pieter Breeuwsma Nazorgcoördinator

Walperterwei 22, 8731 CD Wommels

0515-331367
06-15561746
Overige taken      

Reinder Rijpma

Thom Vellenga

Coördinatoren Nestkastjes Molewal 34, 8731 AD Wommels
Hofkamp 24, 8731 BV Wommels

0515-332299

0515-331513

Murk nijdam Coördinator Nestbeschermers Slachte 4,8731 CJ Wommels 0515-331415 06-50476797
Hidde Frankena Coördinator Zwaluwen De lange Baan 9,8731 DZ Wommels 0515-331559

 DoelstellingVogelwacht Wommels e.o. is een vereniging gericht op de bescherming van vogels in het algemeen en weidevogels in het bijzonder. De vereniging telt momenteel ruim 400 leden.  De vereniging is opgericht in 1946 en is aangesloten bij de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW) Vogelwacht Wommels e.o. is voorstander van het weidelijk Aaisykjen (eierzoeken) in combinatie met de nazorg als basis voor de continuïteit in het huidige Friese nazorgmodel.Weidelijk Aaisykjen is: volgens de ongeschreven regels van fatsoen en sportiviteit.De vogelwacht houdt minimaal twee keer per jaar een vergadering. Nieuws en ledeninformatie komen in de plaatselijke dorpskrant “Diggelfjoer”, daarnaast is de vogelwacht op de website van Wommels te vinden www.wommels.nl