Wommels.nl

Ledegearkomste en jierferslach

Ferslach fan de algemiene ledegearkomste 29 maart 2017 yn It Reade Hynder

Catrinus van der Velde, Cor Falkema en Jan Klaas Faber ha witte litten dat sy net oanwêzich wêze kinne by dizze gearkomste.

Foarsitter Hessel Hofstra iepent de gearkomste en hiet alle oanwêzigen in hertlik wolkom.
We hâlde in minút stilte foar de minsken dy’t yn it ôftrune jier oerleden binne en de nammen wurde neamt.

1. Wurklist fan de ledegearkomste fan 31 maart 2016
It ferslach wurdt foarlêzen en it ferslach wurdt fêstlein.

2. Jierferslach 2016
De sekretaris lêst foar en ek hjir giet de gearkomste mei akkoard. It ferslach wurdt fêstlein.

3. Ynkommen stikken
Der binne gjin ynkommen stikken foar de jiergearkomste.

4. Finansjeel oersicht 2016 en ferslach kaskommisje
De actuariële rapportage moat 1 x yn de 3 jier yntsjinne wurde. De actuariële ferplichting is in ferplichting dy’t wy ha oan de leden en dizze wurdt berekkene mei in rekken metoade wêrby de ledekoarting, de ledebydrage, it oantal leden en harren leeftyd in rol spylje. Yn 2016 is dizze goed kart en we kinne noch efkes foarút.

Klaas Eisma dielt de oersichten út en jout it útlis fan de sifers. It ferhaal fan Klaas is helder en der binne dan ek gjin fragen oer de sifers.

De Kaskommisje, Tjitze de Vries en Cor Valkema, hat in joun by Klaas west om de boeken, oersichten en ferantwurding nei te sjen. Tjitze docht ferslach fan de tige slagge joun: Klaas hat alles prima op de rit, goed foar elkoar. It kloppet, sa as wy went binne, wer as in bus. Komplimint oan de boekhâlder mei syn ynset en kunde.
De kaskommisje wurdt troch de foarsitter tige tank sein foar harren ynset.

Opmerking: Klaas Faber jowt oan dat de leden rjocht ha moatte op de profysje op de kiste. Dit bedrach soe dan werom boekt wurde moatte nei de leden.
Antwurd: Oer de profysje binne ôfspraken makke mei de Utfeartfersoarger. De leden dyt kieze foar in oare utfeartfersoarger kinne dêr ek ôfspraken oer meitsje mei de betreffende útfeartfersoarger.
Fraach: wat is it bedrach fan de profysje? Dat is een staffeling fan de priis.

5. Fêststellen fan de ledebydrage foar 2018
De ledebydrage is ferliene jier oanpast en ferhege nei € 27,= . Dit wolle we foar 2018 sa hâlde. Dit wurdt troch de gearkomste oannaam.

6. Fêststelle fan de ledekoarting foar 2018
De ledekoarting is no 2 jier € 1175,=. Foarstel om dit sa te hâlden wurdt troch de gearkomste fêststeld.
Fraag: Wat as lid opsizze wol? Antwurd: dan binne der gjin rjochten mear, dus gjin útkearing ledekoarting.

7. Bestjoersferkiezing
Klaas Eisma is ôftredend en (gelokkich) ferkiesber. It bestjoer kin him net misse! We stelle foar om Klaas foar in nije perioade oan te stellen. Dit wurdt troch de gearkomste mei applaus oannaam.

8. Wiziging Húshâldlik reglement
In wiziging yn it húshâldlik reglement moat troch de ledegearkomste fêststeld wurde. We ha in reglemint dat foar it lêst yn 1997 fêststeld is. Taalkundich en ynhâldlik is it net mear fan dizze tiid. We ha ús, as bestjoer, ferdjippe yn de regleminten fan oare ferieningen en wat de federaasje der fan seit. We ha ús húshâldlik reglemint oanpast oan it kollektief en notarieel fêststelde reglemint fan de federaasje.
Yn dize gearkomste wurdt it reglemint trochnaam en bepraten. It beslút oer de dragers wurdt nochris werom helle. We ha gjin dragers mear omt dit faaks troch de famylje dien wurdt en sa net dan kin dragers maklik ynhierd wurde. Dan wurdt de oanpassing fan de eigen kar fan leden beneamd.
It reglemint wurdt fêststeld troch de gearkomste.

8. Meidielings
-Personiel: allinne noch kloklieders. Sy wurde yn de krystbijienkomst betanke foar harren ynset.
-Jierliks petear mei Faber Utfeartsoarch is ek diz kear noflik ferroun. Alle rinnende saken binne besprutsen.
-Webside rint êfter. Dit is in taak foar it kommende jier.
-Briif gemeente: omt de gemeente oergiet yn gemeente Súdwest Fryslân komt der in ein oan it kontrakt mei de gemeente. It behear fan Faber Utfeart komt dan ek ta in ein. Wat dogge we mei it materiaal? Wat wol de gemeente? Yn koarten komt der in petear mei de nije gemeente.
-materiaal: it sinktastel is neisjoen en sertificeerd
-Federaasje: fanút de wurkgroep 'Vermogensbeheer' wie der it útstel ta belizzen fan jild fan de ferieningen om sa ta in grutter fermogen te kommen. Yn de ferienings is dêr te min belangstelling foar. Ek wy wolle dit yn eigen han hâlde en gjin risiko nimme mei it jild fan de leden.
Ek is der in rekkenmodel makke, troch Peter Plantinga, wat beskikber komt foar alle ferieningen yn de federaasje. Dêrmei kinne de ferieningen sels de actuariële berekkeningen meitsje. Wol moat de rapportaazje foarlein wurde oan Actwell foar goed kar.
It blykt dat der tal fan ferskaat is yn wurkwize en regleminten fan de ferieningen.

9. Omfreegjen
Klaas Faber: Binne alle útfeartferieningen lid fan de federaasje?
- dêr is net alle sicht op, wol bekend dat lytse ferieningen net altyd lid binne
Tjitze de Vries: wat gebeurt der mei it materiaal fan de algemiene begraafplak >>witte we noch net.

10. Jubilea:
We ha dizze ledegearkomste 2 jubilarissen. Yn earsten wurdt Pier Faber tasprútsen. Hy is mar leafst 40 jier foar de feriening yn't spier as grefdelver en drager. Mei troch syn leeftijd en it oernimmen fan it wurk troch syn soan komt der in ein oan syn ynset foar de feriening. Pier wurd betanke foar syn fakmanskip yn dit bysundere wurk.
Hessel Hofstra is al 25 jier actyf yn it bestjoer as foarsitter.
Se krije beide blommen en in kadobon

11. Slúting
De foarsitter tanket eltsenien foar harren ynbring en slút de fergadering

 

Jierferslach 2016

Alwer in jier ferby! It liket noch mar krekt lyn dat wy ek mei jim om de tafel sieten! It wie 31 maart ferline jier. Yn it ôfroune jier binne der wer tal fan saken west dy't bepraten binne yn it bestjoer. We sille jim ek no wer op de hichte bringe.

Federaasje
De federaasje begiet stadich oan wer foarm te krijen. We wurde op de hichte hâlden troch mailing, ferslagen en we komme op de gearkomste dy't de federaasje organisearret. De lêste gearkomste wie yn febrewaris en dêr binne Hessel en Klaas west. Hessel sil dêr aanst koart ferslach fan útbringe.
Wommels is noch hielyd net underbrocht yn in passend kluster.

Bestjoer DLE
Dit jier ha we dwaande west mei û.o. de fraach as wy as bestjoer bliuwe by ien útfeartfersoarger as dat we gear wurkje wolle of moatte mei mear útfeartfersoargers. It ûnderwerp libbet! en dat net allinne by ús bestjoer. Sjoch yn de kranten en der komme tal fan adfertinsjes foarby fan minsken dy't harren dwaande hâlde op dit gebiet. Minsken dy't dit daagliks dogge of sa no en dan. Minsken dy't sels alles yn hûs ha wat der nedich is of dy't it materiaal en personiel ynhiere. Der is genôch kar. We moatte dêryn meigean mei de tiid en dêryn is de frijheid yn kar wichtich. De útfeart is it lêste wat de omjouwing de minske meijaen kin. Dit moat mei soarch en foaral oanslúte by wat by de ferstoarne past. De famylje wol dêr hieltyd mear in stim en foaral ek rol yn ha.
Ferline jier is dit ek bepraten yn dizze gearkomste en dêr komme we straks op werom.
In oare wurkwize betsjut ek dat de húsrigels oanpast wurde moatte. We ha de húsrigels der ris by pakt en doe die bliken dat it mar goed wie dat we dit is by de kop hiene! It wie tige feraldere! Sadwaende ha we de hiele tekst besjoen en oanpast oan de hjoeddeiske wurklikheid. Op de aginda komt it feststellen fan de húsrigels oan de oarder en ek op de webside kin dit lezen wurde.
Foar de dúdlikens fan de feriening en har ynformaasje ha wy ús webside en dêr kin noch folle mear op. Dit hat de oandacht. We sjogge dit as taak foar it kommende jier. We wolle komme ta in wurkplan dat foarsjocht yn in adekwate wize fan ynformaasje oan tredden.
Neist us eigen gearkomsten binne der de regiobyienkomsten en de ALV fan de federaasje. Hessel giet nei al dizze gearkomsten en meastal gean der 1 as 2 oare bestjoersleden mei.
Jierliks is der ek in petear mei ús eigen utfeartbegelieder. Yn 2016 wie dit op 27 jannewaris. en dit jier ha we yn maart mei Jan Klaas en Ietsje om de tafel west. It wie ek no wer in tige konstruktief oerliz. We ha alle deistige saken efkes by lans west. It sintrum yn Marsum rint best, der wurdt in soad gebruk makke fan it krematorium. Faaks binne der 3 kremaasje op in dei en dat is tagelyk it maksimum. Al mei al rint it goed.

Utfearten:
Yn 2015 binne der 14 minsken út de feriening ferstoarn. Dêrfan binne 8 fersoarge troch Faber Utfearsoarch. Fan de 14 ferstoarnen binnen der 3 kremeert.
Op 22 februari 2016 hebben we een nieuw actuarieel rapport intvangen van buro Actwell. Dit is op de jaarvergadering in maart reeds besproken.
Oan it ein fan it jier ha wij wer ús jierlikse personiels-byienkomst yn It Reade Hynder han. In tige slagge joen wêr’t it reilen en seilen fan it ôfrûne jier besprutsen wurdt ûnder it genot fan in bakje en in slokje.