Wommels.nl

Lidmaatschap Uitvaartvereniging

Iedereen kan lid worden van onze vereniging. 

Het bedrag van de ledenbijdrage stellen we vast op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
In 2014 is de ledenbijdrage vastgesteld op € 26,-- per jaar. :

Tot 18 jaar is het lidmaatschap van de vereniging gratis, voorwaarde is wel dat één van de ouders lid is en het kind is opgegeven als lid van de vereniging.

Vanaf 18 jaar wordt men automatisch zelfstandig lid en is dus ledenbijdrage verschuldigd. Bij voorkeur per automatische incasso.
Mocht u op latere leeftijd lid worden dan betaalt u inschrijfgeld.
Vervolgens betaalt u net als de andere leden, de op de ledenvergadering, vastgestelde ledenbijdrage.

Bij overlijden hebben de nabestaanden recht op 100% van de ledenkorting indien de uitvaart wordt verzorgd door de uitvaartverzorger waar onze vereniging een contract mee heeft afgesloten.

In of buiten Friesland

U kunt gewoon, waar u ook woont in Nederland, lid zijn en blijven van onze vereniging.
Bij overlijden van een lid dient dit gemeld te worden bij Faber Uitvaartzorg en bij de Uitvaartvereniging “De Laatste Eer “.

Opzegging

Het lidmaatschap eindigt bij overlijden of door schriftelijke opzegging.


Ledenkorting

De ledenkorting wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor 2014 bedraagt de ledenkorting € 1.150,--
De ledenkorting wordt in mindering gebracht op de nota van de uitvaartkosten.

Als de uitvaart, in gezamenlijk overleg, door een andere uitvaartverzorger wordt uitgevoerd, vindt de facturering in principe plaats door de vereniging waarvan de overledene lid was en wordt de ledenkorting, onder aftrek van gemaakte verenigingskosten, verrekend .

Volgens de statuten is de uitvaartvereniging “De Laatste Eer“ niet gehouden aan betaling van de ledenkorting als de uitvaart van een lid buiten de vereniging om gebeurt.

Laat het duidelijk zijn: de uitvaartvereniging is geen verzekering.
De ledenkorting dekt niet de kosten van een begrafenis of crematie. Gemiddeld kost een uitvaart tussen de
€ 3.500,-- en € 4.500,--. Dit is exclusief grafkosten en een grafmonument.

Actuarieel rapport

Een actuarieel rapport geeft aan hoeveel de vereniging “schuldig” is aan de leden.
Zo’n actuarieel rapport, eens in de drie jaar, opgemaakt door een actuaris, die lid is van het Actuarieel Genootschap ( AG ) geeft aan op basis van het aantal leden/gemiddelde leeftijd/m-v/ ledenbijdrage/ledenkorting wat de vereniging aan voorziening moet hebben.

Elk lid heeft recht op de ledenkorting bij overlijden. Dit impliceert dat de vereniging “De Laatste Eer “nu en in de toekomst moet voldoen om de ledenkorting te kunnen vergoeden.

Deze schuld wordt op de balans vermeld als "Schuld aan de leden of Voorziening".

De actuariële voorziening per 31-12-2013 bedraagt voor “De Laatste Eer “ een bedrag ad € 159.744,-- en een positief eigen vermogen van € 19.038,07.