Wommels.nl

 1. Bogerman wurdt tydelike wenlokaasje

  Vrijdag 8 Maart 2019

  bogerman20

  It Bogerman gebou sil oant der in definityve bestemming foar fûn is tydelik bewenne wurde. CaerX soarget foar de ynfolling. Bewenners krije in eigen wenromte, mar moatte keuken, dûs en wc diele. Mear hjiroer by Omrop Fryslân en op de facebookside fan Bogerman Wommels 2.0.

 2. Fan Opslach nei Boppeslach

  Woensdag 6 Maart 2019

  kaatslesopslach

  Op OBS De Opslach krije de bern keatsles fan Henk Haar fan de KNKB. Hy kaam fannewike tegearre mei Murk Viersma fan de Keatsferiening Wommels nei de skoalle om de bern út de groepen 3 o/m 8 de earste begjinsels fan it keatsen by te bringen. Nei 4 lessen meie de bern meidwaan oan de keastraining fan de KF. Mear hjiroer op de facebookside fan De Opslach.

 3. Rosmos & the Blues yn It Reade Hynder

  Woensdag 6 Maart 2019

  BFF-READE HYNDER_WOMMELS

  Boeken Fan Fryslân en Warenhuis Van der Velde presintearje freed 22 maart yn It Reade Hynder: Rosmos & the Blues. Mei Willem Schoorstra en Jack Bottleneck. Yn de moanne fan it Fryske boek gean sy op paed yn de provinsje mei in programma oer de blues yn de breedste betsjutting. Warenhuis Van der Velde stiet der mei Fryske boeken. Wa't dêr foar € 12.50 as mear oan keapet krijt it boek Rosmos fan Willem Schoorstra fergees.

 4. Moarntejûn Habtamu yn Lex Lokaal

  Woensdag 27 Februari 2019

  habtamukampioen2

  Moarntejûn om 21.40 oere komtHabtamu de Hoop op tillefysje ynit programma Lex Lokaal. Lex Uiting giet yn dat programma op syk nei bysûndere ferhalen fan it plattelân. It ferhaal fan Habtamu is fansels wol tige bysûnder. It stik mei Habtamu is ferliene jier wylens de doapsfeesten opnaam. 

 5. Farm Friends nei Zimbabwe

  Dinsdag 26 Februari 2019

  Bestuurfarmfriends

  Yn it Frysk Deiblêd in artikel (fan Hinne Bokma) oer de Wommelser stifting Farm Friends, op de foto hjirnêst it bestjoer. Farm Friends stipet lokale boeren yn Afrika mei it opsetten fan in eigen bedriuw. Op de webside fan de stifting stiet hoe't je hjiryn helpe kinne troch te donearjen oan in lease ko.

 6. Energie VanOns hat ferlet fan dakken

  Dinsdag 26 Februari 2019

  zonnedak

  By de enerzjyleveransier fan de Wommelser Enerzjy Koöperaasje, Energie VanOns, groeit it tal klanten sa hurd (yn Wommels al 60) dat der meer lokale opwek komme moat. Sy sykje grutte dakken fan pleatsen as bedriuwen om mei sinnepanielen stroom op te wekjen. Wa't in grut dak hat as wit kin Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. opnimme mei de WEK, dy't it dan trochset nei VanOns.

 7. Oeverzwaluwwand in It Skrok

  Dinsdag 26 Februari 2019

  swellewal2

  In It Skrok wordt momenteel een oeverzwaluwwand aangelegd waarin de oeverzwaluw eieren kan leggen en uitbroeden. De wand is een gezamenlijk initiatief van Vogelwacht Wommels, Vogelwacht Easterein en Natuurmonumenten. Op de website van Vogelwacht Wommels meer hierover.

 8. Snoeicursus fruitbomen

  Donderdag 21 Februari 2019

  snoeien

  Voor de liefhebbers en fruitboom-bezitters in Wommels die (opnieuw) willen leren snoeien organiseert Fred Cartens in maart een snoeicursus. Dit vind plaats 2x een ochtend op 23 en 30 maart en Pieter Krol gaat de deelnemers het snoeien leren. In de komende Diggelfjoer, die eind deze maand uitkomt, staat meer informatie en ook hoe je je kunt opgeven. Dus houdt deze in de gaten en reserveer alvast deze datums.

 9. Himmeldei 2019

  Woensdag 20 Februari 2019

  Súdwest-Fryslân organiseert ook dit jaar weer Himmeldei. Dorpsbelangen, scholen en buurtverenigingen, etc. kunnen aan de slag om hun directe leefomgeving schoon te maken. De gemeente stelt vuilniszakken, afvalgrijpers, handschoenen en containers ter beschikking. Deze materialen worden bezorgd. Je kunt er hier meer over lezen en je er voor opgeven (voor 1 maart). Voor communicatie met Doarpsbelang hierover kun je mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 10. Bomenkapbeleid van de gemeente

  Woensdag 20 Februari 2019

  rooien04

  Naar aanleiding vande rigireuze bomenkap op It Noard heeft Doarpsbelang Wommels de gemeente hierover bevraagd. Het kapbeleid vande gemeente staat op deze pagina. Bij >>>meer de redenen waarom de bomen op It Noard omgezaagd zijn. Er zal op termijn geherplant worden. Over deze herplanting is Doarpsbelang met de gemeente in gesprek.

  >>> Meer