Wommels.nl

 1. Beste roggebrea fan Nederlân fan Bakkerij Posthuma

  Donderdag 9 November 2017

  posthumabrea

  De bakkers fan Echte Bakker Posthuma binne juster beneamd ta  beste roggebreabakkers fan Nederlân.Op de vakwedstriiden dy't yn Drachten organisearre wiene kamen se mei in geweldige wurdering fan gemiddeld een 9 as winnaars ut de bus. De bakkerij is tige grutsk op har breabakteam dat in earlik en sûn produkt fan Fryske grûn makket.

 2. OVWE stemt voor Ondernemersfonds

  Donderdag 9 November 2017

  thumb logoovwe

  Op de ledenvergadering van de OVWE heeft gisteravond een 2/3 meerderheid voor het ondernemersfonds gestemd. Het fonds kan voor Wommels en Easterein per jaar zo'n € 21.000,- opleveren hetgeen de vereniging wil besteden aan activiteiten die een gemeenschappelijk doel hebben voor ondernemers en de dorpen.

 3. Ontbijt bij de burgemeester

  Woensdag 8 November 2017

  ontbijt

  Een gezond ontbijt is de beste start van de dag. In de week van het Nationaal Schoolontbijt wordt er daarom aandacht voor gevraagd. De kinderen van groep 3 mochten gisteren ontbijten op het gemeentehuis bij de burgemeester. Op de facebookpagina van de school foto's van deze ochtend. Tijdens het ontbijt mochten de kinderen vragen stellen aan de burgemeester. 

 4. Aan de slag met de 3D pen

  Woensdag 8 November 2017

  Poster 3D_pen_Wommels

  Kinderen van 8 tot 12 jaar kunnen as. vrijdag in de bibliotheek aan de slag met de 3D pen. Met een 3D pen kan echt alles gemaakt worden, van woorden tot hele kunstwerken. Dit in tegenstelling tot een 3D printer die een voorgeprogrammeerd product maakt. Het schrijven gebeurt met gesmolten plastic. Het is leuk om te doen en wie wat oefent kan hele aardige resultaten behalen. Klik op de foto links voor meer informatie.

 5. Wommelsers op de Berenloop

  Maandag 6 November 2017

  berenloop01

  Juster wie de Berenloop op Skylge. In Wommels wurd best folle draafd en der diene dan ek in stikmannich út ús doarp mei, fral oan de heale marathon. Tsjeard Hofstra die de hiele fansels. Immy Auck kersbergen einige as twadde by de froulju. Hjir alle tiden fan ús doarpsgenoaten.

 6. Pastorie krijgt naam It Bynt

  Maandag 6 November 2017

  herfstfair

  Zaterdag was de gezellige en druk bezochte herfstfair in de voormalige pastorie met een kunstveiling in de kerk. De pastorie zal voortaan It Bynt heten. Er zullen diverse activiteiten georganiseerd worden, onder andere komt er een repaircafé waar je met kapotte spullen heen kunt. De dag heeft maar liefst ruim € 4500,- opgeleverd. It Bynt heeft een facebookpagina; van zaterdag staan daar wat foto's van Fred Cartens op.

 7. Huldiging Wommelser PC Helden

  Maandag 6 November 2017

  DSC 7066

  Sneon 25 oktober wurden de wommelser keatsers dy't fan 't jier sa goed presteard hawwe op de PC yn de keatskantine huldige. Sjanet Wijnia wûn de Froulju's PC en waard keninginne, Anna Brecht Bruinsma waard dêr tredde en beide froulju wûnen mei Martzen Deinum ek noch de Jong Fammen Partij. Jacob Klaas Haitsma waard twadde op de PC . Henk Bootsma hat wat foto's makke.

 8. Yntocht Sinteklaas 25 novimber

  Zaterdag 4 November 2017

  yntocht2017

  Sneon 25 novimber sil Sinteklaas mei syn Pieten om healve twaen yn Wommels oankomme. Dizze kear op de Lytse Terp. Dêr kinne de bern oant en mei groep 4 fan de basisskoalle him ferwolkomje en dêrnei mei him efter de muzyk nei It Trochpaad rinne.

 9. Zaterdag Herfstfair in de pastorie

  Woensdag 1 November 2017

  herfstfair

  Zaterdag 4 november organiseert de Activiteitencommissie van (het nu nog) Pand zonder Naam (de oude pastorie op de Terp) een gezellige herfstfair. In het gebouw zullen activiteiten worden georganiseerd voor jong en oud. Ze hopen door middel van deze herfstfair daar een financiële bijdrage aan te kunnen leveren. Het start om half 10 met het inleveren van zelfgebakken taart voor de taartenwedstrijd. Om 10 uur zal het Pand zonder Naam officieel worden geopend met de bekendmaking van de naam die door een van de inwoners van Wommels is bedacht. Lees meer hierover in de Diggelfjoer (blz. 53).

 10. Trekwei ynkoarten ûnôfhinklik fan enerzjy leveransiers

  Vrijdag 27 Oktober 2017

  trekwei

  Op de Trekwei hawwe in pear techneuten yn it grutste geheim wurke oan in projekt dat ynkoarten fierder wrâldkundich makke wurdt. Der is in unyke konstruksje betocht foar it opwekken fan enerzjy út wyn. It apparaat makket gjin lawaai, gjin slachskaad en as it hiel hurd draait sjogge jo allinne mar in tinne buis. Op it filmke kinne jimme sjen hoe dit der útsjocht. 

  >>> Meer