Wommels.nl

 1. Metz Style opent nieuwe zaak

  Maandag 17 Mei 2010

   Al maanden wordt er hard gewerkt aan het pand op Terp 27. Zaterdag 22 mei a.s. is het zover: dan is de feestelijke opening van de nieuwe salon van Kapsalon Metz-Style! Tussen 16:00 en 18:00 uur is iedereen van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen in het nieuwe pand.

 2. Kredo yn byld

  Maandag 17 Mei 2010

   Sneon waard yn It Dielshûs de foarstelling "Kredo" opfierd. Kredo is de opfolger fan it suksesfolle Katarsis en nei't wy heard ha wie it beslist de mouite wurdich. Henk Bootsma wie yn elts gefal ûnder de yndruk fan it spul fan de akteurs. Hy stjoerde ús bygeande fotoos.

 3. Kuier Alvestedetocht

  Zondag 16 Mei 2010

  Sample ImageSommigen ha de fuotten fol mei blierren mar allegearre binne se in krúske riker. Seis Wommelsers ha meidien oan de Kuier-Alvestêdetocht: Kees Nijdam, Very Kamstra, Ype Talsma, Ingrid Weijer, dhr. de Boer fan de Terp en mevr. Bouma fan de Rolpeal. Fan 11 oant en mei 15 maaie ha sy alle alve stêden langs west.  De twadde dei fan Sleat nei Warkum wie tige dreech, de hiele dei hat in reint. Lokkich wie it de oare 4 dagen droeg. Lokwinske mei dizze prestaasje.

  >>> Meer
 4. KNKB junioren ofdieling

  Zaterdag 15 Mei 2010
  Hjoed organisearre de KF een junioren ôfd.wedstriid. Oare wike sneon is het NK foar dizze kategorie en we koene hjoed fêst priuwe oan de ferhâldingen. Yn de finale stie Tsjommearum tsjinoer Goënga. Ze seagen Tsjommearum winnen. We tinke dat it pertoer fan Wommels harren sels "sparre" hat foar oare wike sneon op it NK. Lês fjierder op Freuledei.nl.
 5. Lekker Vitaal

  Zaterdag 15 Mei 2010
  Sample ImageHenk Bootsma was als 55-plusser vandaag weer eens op de goede plek. Hij stuurde foto's van de Lekker Vitaal markt. Of Henk zelf wel of niet in de zwembroek acte de presence gaf tonen de beelden natuurlijk niet. De markt trok een kleine tweehonderd bezoekers. >>> Meer
 6. Moaie fugelwrald

  Vrijdag 14 Mei 2010

  Sample ImageTeade de Boer stjoerde us in mail mei foto's: 'Ek al is it waar noch wat kâld, de fûgels joue der net in soad om. Hjoed in soad skrieze piken yn it nêst, Ik hoap dat jimme se op de foto sjen kinne. Fjirders wat plaatsjes sjitten yn de buert fan Wommels, wat he wy hjir in moaie fûgelwrâld om ús hinne!'  

  >>> Meer
 7. Reuzenkikker groet Wommels

  Vrijdag 14 Mei 2010

  Sample ImageVrijdagavond leek het net alsof er een reuzenkikker over het huis van Tiede en Mintsje aan de Van Sminialeane heen sprong! Het bleek een special shape-luchtballon te zijn. Met dank aan Siegrid Schuitmaker.

 8. 55 plus: Fit, fitter fitst?

  Vrijdag 14 Mei 2010
  Ouder dan 55? Haal dan vandaag al vast de boodschappen in huis en vanavond vroeg naar bed, want morgen staat in het teken van de grote Lekker Vitaal! markt in het zwembad. Klik hier voor het programma.
 9. 30 mei: Iona viering

  Donderdag 13 Mei 2010

  Op zondag 30 mei is er om 16.30 uur een Iona- viering in de kerk van Hidaard. De commissie voor bijzondere diensten heeft deze viering voorbereid. Tijdens de viering zullen er liederen uit de Iona-bundel worden gezongen en zal er geprobeerd worden om iets te doen met de symboliek die bij Iona-vieringen wordt gebruikt. De Iona Community is een oecumenische gemeenschap, opgericht in 1938 in Glasgow.

  >>> Meer
 10. Peter Pan volop in actie

  Donderdag 13 Mei 2010

  Sample ImagePeter Pan is dit jaar de centrale figuur in het traditionele Berne iepenloftspul in Easterlittens. Natuurlijk kan het BIS niet zonder Wommelser inbreng. Klik op de afbeelding voor de bijpassende videoclip, die gister in het gemeentehuis van Littenseradiel gepresenteerd werd. Wie herkent de kids uit Wommels? De kaartverkoop is inmiddels gestart.