Wommels.nl

 1. Wommels wint D’ Alde Wite partij

  Vrijdag 26 Mei 2017

  partuurwommels

  Anna Brecht Bruinsma, Sjanet Wijnia en Martzen Deinum hawwe juster de heech yn oansjen steande D'Alde Wite Partij yn Dronryp wûn. Yn de finale fersloegen se it favoryte partoer fan Huizum mei 5-4 6-4. Hjir in ferslach fan dizze partij en hjir in video derfan. 

  >>> Meer
 2. Oplaadpunt elektrische fietsen bij It Tsiispakhûs

  Vrijdag 26 Mei 2017

  fietsoplaadpunt

  Met financiële hulp van de FKWWI en de gemeente Littenseradiel is Wommels een openbaar oplaadpunt voor elektrische fietsen rijker. Aan de buitenmuur van museum It Tsiispakhús op it Ald Hiem is een tweetal contactdozen gemonteerd waarmee vier  elektische fietsen kunnen worden opgeladen. Het opladen is gratis en kan tijdens de openingsuren van het museum. Met deze service is Wommels aantrekkelijker geworden voor recreanten en toeristen op de fiets.

  >>> Meer
 3. Loopgroep Wommels op 'e foto

  Vrijdag 26 Mei 2017

  IMGP1622

  Loopgroep Wommels hat Henk Bootsma frege in pear foto's te meitsjen fan de trening dy't sy wykliks dogge. By >>>Meer in pear en noch mear yn dit facebookberjocht. By de ringroep kin je in pear kear frijbliuwend meitrene om te sjen at it wat foar je is. Foar de Triathlon Wommels kin je oant en mei begjin septimber hielendal fergees meitrene. 

  >>> Meer
 4. It lêste lekkers fan Littenseradiel

  Dinsdag 23 Mei 2017

  2017-05-2320Foto20Alvêstedekuiertocht202017

  It kolleezje fan boargemaster en wethâlders fan Littenseradiel traktearren op tiisdei 23 maaie de Alvestêdekuierders foar de lêste kear op in lekker stik koeke. Sy dienen dit neffens tradysje yn Weidum. De rûte lans de Fryske alve stêden wurdt yn fiif dagen rûn, wêrfan op de earste dei de 49,5 kilometer fan Ljouwert nei Sleat op it programma steane. Nei Ljouwert is Littenseradiel de earste gemeente dêr't de Alvestêdekuierders trochhinne komme.

  >>> Meer
 5. Veel gewonnen tegeltjes tijdens Tegeltjestoernooi

  Maandag 22 Mei 2017

  sportschoolakkermans

  Tijdens het tegeltjestoernooi in Wommels zijn er 28 tegeltjes gewonnen. 10 gele tegels waren er voor: Jouwert Bouma (Easterein), Melle de jong (Winsum), Ids Schaap (bozum), Age Oane de Vries (Sneek), Justin Deelstra (Sneek), Frank Goemaat (Witmarsum), Thymen santema (Easterein), Nico Arends (Sneek), Hessel de Graaf (Sneek), Niels Bonnema (Wommels), de 9 oranje tegel voor: Sybren v.d.Zwaag (Mantgum), Jesper Koornstra (Harlingen), May de Boer (Harlingen), Auke Alkema (Sexbierum), Olaf v.d.Heide (Witmarsum),Friso de Graaf (Sneek), Teije Kingma en Jouke Kingma, Boudewijn Funke (Workum).

  >>> Meer
 6. SDS JO13-1 Kampioen

  Zondag 21 Mei 2017

  D1

  SDS JO13-1 (foarhinne D1) is juster kampioen wurden. Yn it team sitte in pear Wommelser jonkjes, Wout, Sjirk Jetse en Jens. De heit fan Jens, ien fan de lieders fan it team, hat wat foto's en in filmke op syn facebook stean. Ek opmerklik: Tjitske Heeres skoarde juster leafst 7 kear yn de mei 10-2 wûn wedstriid tusken SDS VR1 en Bolsward VR2. Freedtejûn wie de slotjûn foar de jeugd tige slagge, Timen de Boer wûn de penaltybokaal.

  >>> Meer
 7. Buurtvereniging Walpert op excursie bij Murk Nijdam

  Zondag 21 Mei 2017

  walpert

  Gisterochtend hebben buurtgenoten van buurtvereniging Walpert op de fiets een excursie gedaan bij Murk Nijdam in de Sûdhoeke. Murk Nijdam probeert daar door middel van plas-dras een geschikte omgeving te bieden voor de bedreigde weidevogels. Een boeiende excursie waardoor zij een beter beeld hebben gekregen van de weidevogels en wat het weidegebeid betekend voor deze vogels. Murk heeft het een en ander uitgelegd over zijn werkzaamheden en onderzoek dat plaatsvind in dit bijzonder weidegebied dat voor de weidevogels speciaal is aangepast.

  >>> Meer
 8. Wat binne de moaiste plakjes fan Wommels?

  Zaterdag 20 Mei 2017

  wommelsskyline

  Begjin takom jier sil ús gemeente Littenseradiel ophâlde te bestean en opnaam wurde yn trije oare gemeenten. Fansels lit de gemeente dit net ûngemerkt foarby gean. Dêrom binne Wybo Smids fan StudioSmids en Tjerk Kooistra fan TiDDER Interactive, drok dwaande om in prachtige slotmanifestaasje te organisearjen om weardich ôfskied te nimmen fan ús gemeente. Dit gruts opsetten barren sil seis kear opfierd wurde yn ‘de Helling’ yn Winsum oan it ein fan dit jier.

  >>> Meer
 9. Littenseradiel niet meer veilig?

  Vrijdag 19 Mei 2017

  littensveilig

  Vroeger was Littenseradiel de veiligste gemeente van Nederland. Maar we zijn flink gekelderd op de ranglijst. Is het nu niet meer veilig in Wommels en de andere dorpen van de gemeente? Volgens burgemeester Liemburg en wijkagent Trinus Hoekstra valt het allemaal nogal mee, zo staat in dit artikel in het AD te lezen.

 10. Dit jier op snein 28 maaie de Geidhoekekuiertocht

  Woensdag 17 Mei 2017

  vd48nZjL

  Kom Nei Wommels organisearret dit jier op snein 28 maaie de Geidhoekekuiertocht mei in ferassingstocht foar skoalbern bij de ôfstân fan 5 kilometer. De jiermerk, dy't tagelyk hâlden wurdt, set om 11.00 oere útein, tagelyk mei de rommelmerk. Tidens de merk sil de brânwacht fan Wommels demonstraasjes sjen litte. Der binne geregeldwei ek oare demonstraasjes en der is trochrinnend musyk. Sjoch foar mear ynformaasje, nijs, opjaan en oare saken op de webside: www.komneiwommels.nl