Wommels.nl

 1. 2018 Verhalen yn Tsiispakhûs én Gemeentehûs

  Donderdag 25 Januari 2018

  minioldehove

  By It Tsiispakhûs stiet no in troch Harry van Putten en Klaas Eisma kreas optúge (bytsje skeef) mini-Oldenhove yn ferbân mei de Winterjûnenacht dêr ta gelegenhyd fan de iepening fan LF2018 freedtejûn. Mar ek yn it Gemeentehûs is in ferhaal te beharkjen. Gudula van Beem fertelt dêr "It ferhaal fan Omke Bram". By >>>Meer mear hjiroer.

  >>> Meer
 2. Winterjûnenocht

  Woensdag 24 Januari 2018

  thumb logotsiispakhus

  Vrijdagavond 26 januari stapt museum it Tsiispakhûs, samen met veel andere musea in Fryslân, in de voetsporen van Waling Dijkstra om een Winterjûnenocht te beleven als vroeger, maar nu als opening van het culturele jaar KH2018/LF2018. De start is om 19.00 uur. Lees hier meer over de invulling van deze, gratis bij te wonen, avond.

 3. Bouw sinnedak op It Trochpaad útein set

  Maandag 22 Januari 2018

  sinnedaktrochpaad01

  Ynstallateur FDB-techniek is fannemoarn útein set mei de oanlis fan it kollektyve sinnedak fan de WEK dat op It Trochpaad komt. De panielen wurden allegear it dak op takele. Tseard Breeuwsma moast efkes helpe de frachtwien út te laden en Eelke Malda seach ta op de feiligens fan de bern dy't nei skoalle moasten. Durk Klijnsma hat syn drone efkes ynset.

  >>> Meer
 4. Moai waar om der op út

  Maandag 22 Januari 2018

  DSC 6404

  Juster wie it moai waar om nei bûten. Op ferskate wizen gongen dan ek in protte minsken der op út. Henk Bootsma hat der in foto fan makke.

 5. 2018 verhalen in it Tsiispakhús

  Zaterdag 20 Januari 2018

  thumb logotsiispakhus

  Vrijdagavond 26 januari as. stapt museum It Tsiispakhûs, samen met veel andere musea in Fryslân, in de voetsporen van Waling Dijkstra om een Winterjûnenocht te beleven als vroeger, maar nu als opening van het culturele jaar KH2018/LF2018. Vertellers Durk Hibma, Romke Toering en Douwe Willemsma, aanvang 19.00 uur. Lees hier meer in een persbericht van It Tsiispakhús. 

 6. Slachtemarathon 2018 giet net troch

  Vrijdag 19 Januari 2018

  slachte

  Op in parsekonferinsje is fannemoarn troch foarsitter Anne Jochum de Vries bekend makke dat de spesjale edysje yn it kulturiele haadstêdjier 2018 fan de Slachtemarathon net troch giet. Der wie te min opjefte. Mear nijs hjiroer by Omrop Fryslân en de LC. Spitich foar Wommels want in alderaardichst groepke minsken hie in leuk feestje yn de tuskenlizzende nacht yn de planning.

 7. Jong Euphonia scoort goed op eerste contest

  Vrijdag 19 Januari 2018

  jongeuphonia

  Afgelopen zaterdag was de eerste wedstrijd van het winterguardseizoen van CGN (Colorguard Nederland). In Drachten liet Jong Euphonia aan de jury en het publiek hun show Rockabilly zien. Door het enthousiasme van de leden en het aanstekelijke muziekje kregen ze de hele zaal mee en de handjes op elkaar. De show werd door de jury gewaardeerd met 69,2 punten wat ze een 5e plaats in de competietie oplevert. Om deze mooie score te verbeteren wordt er alweer hard getraind voor de volgende wedstrijd waar zij aan mee doen. Dit zal zijn op 10 maart in Leeuwarden.

 8. Poëzieweek in de bibliotheek

  Donderdag 18 Januari 2018

  Poster-poezieboekenlegger-Wommels

  Tijdens de Poëzieweek kunnen kinderen vanaf 7 jaar in de bibliotheek een boekenlegger of deurhanger komen maken met daarop een eigen bedacht gedichtje. Meer informatie op de flyer links en op de website van de bibliotheek.

 9. BHV-cursus OVWE

  Dinsdag 16 Januari 2018

  thumb bhvcursus

  Via de Ondernemers Vereniging Wommels/Easterein kun je op woensdag 11 april van 19.00 - 22.00 uur in It Dielshûs weer deelnemen aan de herhalings- en basiscursus bedrijfshulpverlening. In deze brief vind je meer informatie en een antwoordstrookje om je op te geven.

 10. It ôfskie fan Durk en Siemy

  Dinsdag 16 Januari 2018

  durkensiemy

  Freed 29 desimber hiene Durk en Siemy Douma harren ôfskieresepsje yn It Dielshûs. Se foenen it hiel bysûnder en stjoerden de folgjende tankwurden: "De dei sette om 08.00 oere útein mei in heerlik moarnsbrochje oanbean it bestjoer fan OVWE. Doe nei de notaris en om 14.30 oere present in it Dielshûs. Dat we aardich wat minsken ferwachtsje koene, hiene we wol in bytsje op rekkene, mar safolle!! It hat in soad yndruk op ús makke, we wiene der betiiden stil fan. Hjirby dan ek ús hertlike tank foar alle blommen, kado’s, bonnen etc. It wie in dei om nea te ferjitten!!" Durk  en Siemy