Jûn Jiergearkomste Doarpsbelang yn It Dielshûs

Afscheidsconcert Rolf Verbeek