Jûn Jiergearkomste Doarpsbelang yn It Dielshûs

It foldocht Habtamu de Hoop bêst yn Wommels