Temajûn New Deal om it lânskip te rêden yn It Dielshûs