Wommels.nl

 1. Foto's iepening swimbad

  Zondag 23 April 2017

  openingzwembadHB12

  Henk Bootsma wie juster yn swimbad De Klomp en hat de iepeningsdei mei de iepening fan de Liesette Bruinsma Baan troch Liesette sels op de foto setten. By >>>Meer in pear en op syn facebookside noch folle mear. Ald badjuf Jitske en bedriuwsliedster Alien ûnthulden it nammeboardsje op de Liestte Bruinsma Baan. Liesette lies de tekst dêrop yn braille efkes foar. It stie der goed op.

  >>> Meer
 2. Bobjûn Illegaal?

  Zondag 23 April 2017

  illegalbobjun

  Freed 12 maaie is de Bobjûn fan it Greidhoek' Festival. Dan wurde it programma en tema fan de kommende edysje fan 9 septimber bekend makke. Dit is no noch hiel geheim. Mar it liket der op dat de Amerikaanske Ynljochtingetsjinsten dochs útfûn hawwe wat it tema wurdt en dat Donald Trump it der net iens mei is. 

 3. Swimbad De Klomp is wer iepen

  Zaterdag 22 April 2017

  openingsdag04

  Hjoed is swimbad De Klomp oan in nij seizoen begûn. It wie fris waar, mar dochs kamen goed 200 minsken efkes swimmen en boartsjen yn it wetter. Liesette Bruinsma kaam persoanlik de nei har ferneamde banenzwembaan fan De Klomp, de Liesette Bruinsma Baan, iepenjen. Yn de baan dêr njonken koenen minsken mei in blyndearre swimbril mei har mei swimme om te ûnderfinen hoe't it is om te swimmen at je net sjen kinne. Foar de bern wienen der ta foarmen tearde ballonnen en sûkerspinnen en de pjutten koenen yn de nije pjutteboatterstún.

  >>> Meer
 4. Anna Marie Wijnia Wommelser fan it jier

  Vrijdag 21 April 2017

  annamarie01

  Al hienen se graach in wat gruttere opkomst hân, Doarpsbelang Wommels fûn de jiergearkomst fan justerjûn tige slagge. Seis doarpsgenoaten klommen op 'e jirpelkist en brochten in nijsgirrich idee oer de bühne. Mear ynfoarmaasje folget letter. Patyna fertelde harren plannen mei it Gemeentehûs, der wie in quiz oer Wommels en it hichtepunt wie de ferkiezing fan de 'Wommelser fan it jier'. Anna Marie Wijnia wie de earste dy't dizze moaie wikselpriis yn ûntfangst nimme mocht. Ynkoarten noch wat mear foto's fan de jûn en der komt fêst in ferslach op de eigen pagina fan Doarpsbelang op dizze webside.

  >>> Meer
 5. Foto's fan foarstelling Sirkus Salto

  Vrijdag 21 April 2017

  IMGP4571

  Woansdei joech Sirkus Salto in foarstelling op De Terp. Henk Bootsma wie frege wat foto's te meitsjen foar it fakblêd Piste. Hy hat ús ek in pear stjoerd en op syn facebook stean noch mear.

  >>> Meer
 6. Koningsontbijt

  Donderdag 20 April 2017
  Koningsontbijt

  De ontbijtpakketten voor de Koningsspelen stonden vanmiddag klaar, bij de Jumbo, voor de 9 deelnemende scholen uit de buurt, waaronder It Fûnemint en De Opslach. Een goed begin voor een gezellige en sportieve dag!

 7. De lente begint...

  Dinsdag 18 April 2017
  Duif Jumbo

  Waar het Jumbo Kooistra logo wel niet goed voor is...

 8. Circus Salto op de Terp

  Maandag 17 April 2017

  salto2017

  Op woensdag 19 april zal de tent van Circus Salto weer op de Terp staan. Er is een nieuwe voorstelling te zien zijn, getiteld: De Circuswinkel! De voorstelling begint om 15:00 uur, kaarten zijn te bestellen op de website van het circus

 9. No noch einen, aans wer minsken

  Zaterdag 15 April 2017

  IMGP3463

  Swimbad De Klomp is hast wer ree foar in nij seizoen, it 43ste alwer sûnt 1974. Frijwilligers, maatskiplike stazjêres en persoaniel hawwe de ôfrûn wiken drok dwaande west de boel op te romjen, te himmeljen, wer yn te rjochtsjen en te fernijen. De baden bin wer skjin. No swimme der allinnich noch in pear einen yn, troch Henk Bootsma kreas op de foto setten, fanôf sneon 22 april kinne de minsken der ek wer yn terjochte. Om it swimbad meie it der wol wer mear as 30.000 wêze. Tusken alle cirkusakts troch sil dan Liesette Bruinsma de nei har ferneamde spesjale 'banenzwembaan' (baan 4) iepenje. Dan sille we sjen at der yndie yn trije talen Paralympysk Kampioene 2016 op de baan stiet.

  >>> Meer
 10. Paaslunch Pippi’s Kinderopvang groot succes

  Zaterdag 15 April 2017

  Pippipaas

  Gezellig samen eten, kennis maken met nieuwe ouders en paaseitjes zoeken. Dit alles vond plaats op Goede Vrijdag bij Pippi’s Kinderopvang. Ruim zeventig personen, zowel ouders als kinderen en personeel, hebben hieraan meegedaan. De paaslunch is ondertussen een jaarlijks terugkerende traditie.