Van de gemeente

Groenplannen gemeente – November 2020

De gemeente gaat de komende tijd weer een aantal werkzaamheden doen in Wommels. Inmiddels zijn er al een paar dingen gerealiseerd.
De volgende werkzaamheden zullen plaatsvinden, Wommels weer groener en kleurrijker wordt gemaakt.

  • Aanleg nieuwe bomen en bosplantsoen in nieuwbouwplan de Skries
  • Nieuwe bomen planten aan de Freuleleane en in de speeltuin aan de Jister
  • Een grote magnolia in het ronde afslag op de Hofkamp, richting Tywert
  • Reconstructie op de begraafplaats
  • Reconstructie IIsbaan (industrieterrein): oude versleten beplanting vervangen door gras
  • Uitdunnen bosplantsoen op de Tywert

Ontwerp bestemmingsplan ‘SWF – 8 dorpen noord en bedrijventerrein Wommels’ – Oktober 2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het ontwerp van het bestemmingsplan ‘SWF – 8 dorpen Noord en bedrijventerrein Wommels’ ter inzage leggen.

Wat houdt dit bestemmingsplan in?

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening was de gemeente tot 1 juli 2018 verplicht elke 10 jaar een bestemmingsplan te actualiseren. Bij actualisatie kunnen plannen worden aangepast aan vernieuwde inzichten en wijzigingen in beleid. Actualisatie van de plannen maakt het ook mogelijk om de regelgeving eenvoudiger te maken.

Ook worden alle in de voorliggende periode verleende vrijstellingen, ontheffingen en afwijkingsbesluiten verwerkt in het nieuwe plan. Bij actueel beleid kan er snel worden ingespeeld op de markt. Ongewenste ontwikkelingen kunnen worden voorkomen en gewenste ontwikkelingen kunnen eerder worden gerealiseerd.

Hoewel de actualiseringsplicht is vervallen, is voortzetting van het actualiseringsprogramma gewenst met het oog op de verdere harmonisering van bestemmingsplannen qua beleid. Daarnaast wordt op deze wijze een bijdrage geleverd aan het up to date maken van de voorraad bestemmingsplannen ten behoeve van de digitale transitie naar de Omgevingswet.

Dit bestemmingsplan voorziet in de herziening van de geldende bestemmingsplannen voor de kernen Britswert, Hidaard, Itens, Kûbaard, Reahûs, Rien, Waaksens, Wiuwert en het bedrijventerrein in Wommels (m.u.v. de percelen De Iisbaan 10 en Walperterwei 47b). Voor alle duidelijkheid: percelen die deel uitmaken van het bestemmingsplan Bûtengebiet, vastgesteld door de voormalige gemeente Littenseradiel maken geen deel uit van dit bestemmingsplan.

Wanneer en waar kunt u de stukken inzien?

Het ontwerp van dit bestemmingsplan kunt u inzien vanaf 30 oktober 2020 tot en met 10 december 2020. Dit kan bij het gemeentelijk loket in Sneek (Markstraat 8).

Het ontwerp is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2020BP8dorpenbedr-ontw

Hoe kunt u reageren?

Tijdens de bovengenoemde inzagetermijn kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze indienen. Deze kunt u sturen naar de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000, 8600 HA te Sneek. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan door het maken van een afspraak met heer F. Wiersma via het algemeen telefoonnummer 140515. U moet dit doen vóór 30 november 2020 in verband met het inplannen van een gesprek.


Oproep gemeente SWF: Voorstellocaties (toekomstige) openbare laadpalen – Oktober 2020

We hebben de ambitie om meer laadpalen in gemeente Súdwest-Fryslân te plaatsen. Er loopt daarom op dit moment een aanbesteding om één bedrijf een contract te geven om laadpalen te plaatsen, exploiteren en te beheren. De verwachting is dat begin december bekend is welke bedrijf dit voor de gemeente gaat doen. Ook is het vanaf dan mogelijk om een openbare laadpaal op gemeentegrond aan te vragen.

Aanwijzen geschikte locatie laadpalen
Onderdeel van het plaatsen van laadpalen is het aanwijzen van een geschikte locatie. Op basis van een behoefteonderzoek hebben we gekeken naar waar behoefte is aan laadpalen nu en in de toekomst. Het resultaat hiervan is dat we een kaart hebben gemaakt op basis van gemeentelijk beleid en het behoefteonderzoek. Op deze kaart staan de mogelijke toekomstige locaties voor laadpalen weergegeven in onze gemeente. Niet alle locaties worden direct voorzien van een laadpaal. Hiervoor moet eerst een aanvraag worden ingediend.

We hebben uw hulp nodig
We vinden het belangrijk om ook uw mening en kennis mee te nemen in de locatiebepaling van de laadpalen. We vragen u daarom de locaties voor uw dorp, wijk of regio te beoordelen en aan te geven of dit volgens u een geschikte locatie is voor het plaatsen van een laadpaal.

Waar kunt u de door ons voorgestelde locaties vinden?
Op onze website www.sudwestfryslan.nl onder het menu (rechts bovenin) vindt u het GEO-portaal. In dit GEO-portaal staan de locaties weergegeven onder: kaarten/opendata als ‘Laadpalen (Voorstel locaties)’. U kunt de locaties ook raadplegen via deze DIRECTE LINK.

Hoe kunt u reageren?
U kunt uw reactie mailen naar verkeer@sudwestfryslan.nl. We vragen u dit voor 2 november 2020 kenbaar te maken. Geef in uw e-mail het volgende aan:
• onderwerp: Reactie op laadpaallocatie(s);
• straat + plaats laadpaal;
• het laadpaalnummer (deze verschijnt in beeld wanneer u op het groene rondje klikt);
• uw reactie.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met mevrouw M. Bles via verkeer@sudwestfryslan.nl of telefoon 14 0515.

Met vriendelijke groet,
R. Akkerman,
teammanager a.i. Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken


De mooiste geveltuin of vergroende tuin van Súdwest-​Fryslân – Augustus 2020

De gemeente organiseert dit jaar voor de tweede keer de prijsvraag: ‘mooiste geveltuin en/of meest vergroende tuin van Súdwest-Fryslân’ met mooie prijzen!
De wedstrijd valt onder onze acties voor Steenbreek: tegel eruit, plant erin.

Hoe werkt het?
Al meer dan 170 mensen hebben een gratis geveltuin bij ons aangevraagd. Heb jij een nieuwe of bestaande geveltuin en wil je meedoen aan onze wedstrijd? Of heb je je tuin de afgelopen jaren vergroend en wil je meedoen? Stuur dan uiterlijk 1 september een voor- en nafoto naar steenbreek@sudwestfryslan.nl. Heb je geen foto meer van hoe je tuin er eerst uitzag? Als het om de voortuin gaat, kunnen wij dit voor je opzoeken. Je mag ook anderen nomineren!

De jury beoordeelt de tuinen. In de jury zitten medewerkers van de gemeente en mensen van de vereniging Groei en Bloei. We maken later bekend wanneer de prijsuitreiking is. Er zijn zes prijzen te winnen: een 1e, 2e en 3e prijs voor de mooiste vergroende tuin en een 1e, 2e en 3e prijs voor de mooiste geveltuin. De prijzen zijn groencadeaubonnen ter waarde van €50, €75 en €100. Meedoen dus!

Vraag een gratis geveltuin aan!
Wist je dat de gemeente een gratis geveltuin bij jou kan komen aanleggen? De grond blijft eigendom van de gemeente, maar jij hebt er een tuintje bij. Wacht niet te  lang met het aanvragen, want dan kun je dit jaar misschien nog meedoen met de prijsvraag. Kijk op de pagina van Steenbreek voor meer informatie.

 

Zie ook: https://sudwestfryslan.nl/publicatie/wie-heeft-de-mooiste-tuin-van-sudwest-fryslan