Algemene gegevens:
Naam:                                    Stichting Wommels
Fiscaal nummer:                  8025.26.251
Kamer van Koophandel:      41004962
Postadres:                             Trekwei 11, 8731 AA Wommels
email:                                     meintewesselius@gmail.com

 

ANBI jaarverslag 2021 Stichting Wommels

Ontstaan

In zijn testament van 11 september 1969 heeft Sybren de Vlas, oud-veearts in Wommels, de Stichting Wommels tot zijn erfgenaam benoemd.
Na zijn overlijden op 21 juni 1974 kreeg de stichting, na verrekening van de successierechten, de beschikkking over zijn vermogen. De Stichting Wommels is opgenomen in het Register van Stichtingen van de Kamer van Koophandel en beschikt over de fiscale ANBI status.

Doelstelling

Het doel van de Stichting Wommels is het bevorderen van de studie en vorming danwel het algemeen welzijn van jongeren uit het dorp Wommels en het bevorderen van het (maatschappelijk) belang voor de inwoners van het dorp Wommels in de meest ruime zin van het woord. De Stichting verwezenlijkt haar doel door het verlenen van financiële ondersteuning.

Begunstigden

In de achterliggende decennia zijn veel bijdragen verleend ten behoeve van

  • De doelgroep jongeren in Wommels. Onder andere: het basis- en voortgezet onderwijs, individuele studenten, individuele studenten en kinderen onder de 18 jaar, waarvan de ouders van een minimum inkomen moeten rondkomen.
  • In Wommels gevestigde verenigingen en organisaties die bijdragen aan het maatschappelijk belang van de inwoners.

Voor het aanvragen van een bijdrage kan door zowel organisaties als personen gebruik worden gemaakt van een hiervoor ontwikkeld. Hier kun je het aanvraagformulier voor organisaties downloaden en hier het aanvraagformulier voor personen.

 Bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de heren Henk Ebbinge (voorzitter), Jan Willem Meerdink (penningmeester), Meinte Wesselius (secretaris en tevens administrateur) en de leden: mevrouw Froukje Lanting en de heren Anne Jan de Vries en Harrie Strubbe.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door de heer Popko Wijnia (voorzitter), mevrouw Ria Heeringa en de heer Pyt Postma. De Raad van Toezicht onderzoekt de jaarrekening en de verantwoording van het bestuur en doet van haar bevindingen verslag aan het bestuur.

Beleggingscommissie

Het bestuur heeft er voor gekozen om de uitvoering van het beleggingsbeleid over het vermogen uit te besteden aan een professionele vermogensbeheerder.

De vermogensbeheerder rapporteert aan de beleggingscommissie.

De beleggingscommissie bestaat uit:

  • de voorzitter van Stichting Wommels, de heer Henk Ebbinge
  • de penningmeester van Stichting Wommels, de heer Jan Willem Meerdink
  • de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Popko Wijnia

Omdat de Stichting er veel waarde aan hecht dat haar vermogen duurzaam wordt belegd, is er een beleggingsstatuut vastgesteld.

 

Bijdrageregelement

De statuten van de stichting geven het bestuur richting aan wie bijdragen kunnen worden verleend. De hoogte is niet vastgesteld en wordt overgelaten ter beoordeling van het bestuur.

Aangezien de bijdragen worden toegekend aan inwoners, verenigingen, scholen en andere organisaties in het dorp Wommels, is er behoefte aan enige consistentie en transparantie. Hoewel niemand rechten kan ontlenen uit eerdere bijdragen, heeft het bestuur wel behoefte aan een gelijkwaardige behandeling van elke aanvraag. Derhalve is er een bijdragereglement opgemaakt. Dit is een dynamisch document dat jaarlijks opnieuw wordt geëvalueerd en vastgesteld.

 

Beleidsplan

Stichting Wommels richt zich op de ontwikkeling en het algemeen welzijn van jongeren uit het dorp Wommels. Om sociale uitsluiting van hun kinderen te voorkomen, kunnen in Wommels woonachtige ouders of verzorgers met een laag inkomen en met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Aanvragen waarvoor gebruik kan worden gemaakt van de Wet Studiefinanciering worden afgewezen.
De Stichting Wommels kan aan in Wommels gevestigde verenigingen en instanties bijdragen verstrekken voor het kunnen uitvoeren van projecten en activiteiten, mits deze bijdragen aan
het algemeen maatschappelijk belang voor de inwoners van het dorp Wommels en aan het versterken van het gemeenschapsgevoel en de sociale cohesie.
De Stichting Wommels richt zich op een breed scala aan doelgroepen en waardeert zgn. zelfwerkzaamheid bij de realisatie van projecten en/of activiteiten.
Géén steun wordt verleend aan:
• overheids en commerciële instellingen;
• instellingen en projecten met een uitgesproken politiek of religieus karakter;
• projecten die al in een vergevorderd stadium van uitvoering verkeren;
• aanvragen ter dekking van exploitatietekorten;
• organisaties die over voldoende eigen middelen beschikken om een aanvraag zelf te kunnen financieren.
De bijdrage heeft een éénmalig karakter: periodieke bijdragen worden bij voorbaat uitgesloten. Het bestuur kan de aanvrager verzoeken om de aanvraag nader toe te lichten in een bestuursvergadering.
Er wordt geen bijdrage toegekend voor al gedane uitgaven, investeringen en activiteiten.
Verzoeken die slechts in de ideeënfase zitten vallen buiten beschouwing, er dient een sterke aanwezigheid te zijn van een uitvoering op korte termijn.
Bedragen worden pas uitgekeerd als zeker is dat het totale project haalbaar is en daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. De bijdrage wordt uitgekeerd nadat de hierop betrekking hebbende nota’s zijn overlegd. Dit tot een periode van maximaal één jaar na toezegging van de bijdrage. Wordt deze periode overschreden dan moet een nieuw verzoek worden ingediend.

Beloningsbeleid

De bestuurders en leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inbreng.

Verslag van activiteiten

Het bestuur is in het verslagjaar vier keer bij elkaar geweest. In totaal zijn er slechts vier aanvragen in een vergadering besproken. Basisscholen ‘de Opslach’ en ‘it Fûnemint’ hebben de niet benutte bijdrage van het voorgaande kalenderjaar ingezet en vroegen een beperkte bijdrage voor de schoolkampen van de hoogste groepen. Beide aanvragen zijn volledig toegekend.
In een jaar met ingrijpende corona-beperkende maatregelen, verkeerden de Wommelser vrijwilligers in een slaapstand. Er vonden weinig verenigingsactiviteiten plaats en er werd nagenoeg niets georganiseerd.
Uitzondering hierop vormden de jeugdtriathlon en de optocht van Sinterklaas.
Aan beide evenementen heeft Stichting Wommels financieel bijgedragen. De bijdrage voor de jeugdtriathlon werd besteed aan fietshelmen. De bijdrage voor de Sinterklaascommissie maakte het mogelijk ‘corona-proof’ een optocht op een praalwagen door het dorp te laten rijden. Voor de Sinterklaascommissie bracht dit eenmalig extra kosten met zich mee.

Aan in Wommels woonachtige ouders met inwonende kinderen die nog geen achttien jaar zijn en die van een minimuminkomen moeten rondkomen, heeft de Stichting Wommels op eigen initiatief onder de naam “Kerstactie” een bijdrage uitgekeerd. Bij de uitvoering heeft het team Administratie en Beheer Sociaal Domein van de gemeente Súdwest Fryslân een bemiddelende rol vervuld. Dit jaar is voor 36 kinderen gebruik gemaakt van deze aktie.
Het bedrag dat in 2021 daadwerkelijk aan bijdragen is uitgekeerd (€ 14.527) heeft voor het leeuwendeel (€ 9.300) betrekking op aanvragen die in het jaar 2020 zijn ingediend.

Duurzaam beleggen

De Beleggingscommissie heeft in een ‘Teams-meeting’ gesproken met de vermogens-beheerder. Tijdens dit overleg is vastgesteld dat de beleggingsportefeuille die ondergebracht is in het ‘ Comfort inkomsten mandaat’ onvoldoende aansluit op het beleggingsstatuut.
Een passend alternatief wordt gevonden in het ‘Duurzaam beleggen mandaat’.
De beheerskosten zijn vergelijkbaar met het ‘Comfort inkomsten mandaat’. Naar verwachting is de koersontwikkeling gunstiger en vallen de uitgekeerde dividenden lager uit.
Het belangrijkste is echter dat het ‘Duurzaam beleggingsmandaat’ aansluit op het beleggingsstatuut van Stichting Wommels.
Het bestuur besluit ook in dit mandaat te kiezen voor een gematigd offensief profiel.

Opheffen spaarrekening

De spaarrekening levert nauwelijks rente op. Het bestuur besluit deze rekening op te heffen en het dividend uit te laten keren op de bestuursrekening. Op deze rekening wordt een buffer aangehouden van minimaal € 40.000.
Mocht de Stichting meer geld nodig hebben dan kan zonder problemen snel geregeld worden dat er geld onttrokken wordt uit het vermogen.

Liquidatie Stichting Steun Wommels

Stichting Steun Wommels was tot de zomer van 2018 verbonden aan de locatie Bogerman Wommels.
In grote lijnen spitste het doel van deze stichting zich toe op het bevorderen van het welzijn van de leerlingen door het beschikbaar stellen van financiële middelen die er voor zorgen dat niemand wordt uitgesloten van activiteiten en lesmateriaal.
Na de sluiting van deze Bogerman-vestiging is haar bestaansrecht verdwenen. Het stichtingsbestuur heeft verschillende opties overwogen maar besloot uiteindelijk het batig saldo ten goede te laten komen aan een organisatie met een vergelijkbare doelstelling.
De keuze viel op Stichting Wommels. De doelstellingen van beide stichtingen overlappen elkaar voor een groot deel.
Waar Stichting Wommels een bredere doelgroep heeft binnen het dorp Wommels, had Stichting Steun Wommels een bredere doelgroep buiten het dorp Wommels.

Bestemming overgedragen vermogen ‘Stichting Steun Wommels’

Op advies van de Beleggingscommissie besluit het bestuur het verkregen batig saldo van ‘Stichting Steun Wommels’ te beleggen bij de Triodos Bank in een beleggingsvorm die aansluit op het beleggingsstatuut.

Liquidatie Stichting Terplûden

Stichting Terplûden is opgeheven. Deze stichting exploiteerde sinds september 2004 een unieke mobiele podiumtent. Deze podiumtent werd in het bijzonder voor evenementen in Wommels opgebouwd. Na enige jaren van inactiviteit ging deze stichting na de verkoop van het laatste materieel in december 2021 over tot liquidatie. Het bestuur besloot het batig saldo over te dragen aan Stichting Wommels.

Bijdragereglement

In de vergadering van 6 december is het bijdragereglement door het bestuur geëvalueerd. Het bestuur constateert dat er geen aanleiding is het bijdragereglement aan te passen.

PR
Stichting Wommels Heeft in de december editie van dorpskrant ‘Diggelfjoer’ haar doel en activiteiten onder aandacht gebracht en onze dorpsgenoten aangemoedigd met initiatieven en uitgewerkte plannen te komen. Realistische plannen die bijdragen aan de ontwikkeling en het welzijn van jeugdige Wommelser en aan het maatschappelijk belang van alle Wommelsers.

 

Financiële verantwoording

 

Vermogen Stichting Wommels fors gestegen

In 2021 is het vermogen met € 400.000 gestegen. Er kon een zeer gunstig beleggingsresultaat van ruim € 248.000 aan het vermogen worden toegevoegd. Daarnaast namen incidentele baten een aanzienlijk deel van deze stijging voor hun rekening, te weten:eenmalige donaties van het batig saldo van de aan Bogerman Wommels gelieerde stichting ‘Steun Wommels’ en stichting ‘Terplûden’ van respectievelijk € 5.104 en € 156.600. Beide stichtingen liquideerden in 2021. Het inkomen uit het vermogen (dividend) viel daarentegen aanzienlijk lager uit in vergelijking tot de achterliggende vier kalenderjaren.
Ten opzichte van het voorgaande kalenderjaar was de inflatie (2,7%) meer dan verdubbeld. Dit betekende dat er aan de oprichtingsreserve een bedrag van circa € 19.000 toegevoegd moest worden, de zogenaamde indexatie. De bijdragereserve nam daarmee toe met circa € 382.000.