Stichting Wommels

Algemene gegevens:
Naam:                                    Stichting Wommels
Fiscaal nummer:                  8025.26.251
Kamer van Koophandel:      41004962
Postadres:                             Trekwei 11, 8731 AA Wommels
email:                                     meintewesselius@gmail.com

 

ANBI jaarverslag 2020 Stichting Wommels

Ontstaan

In zijn testament van 11 september 1969 heeft Sybren de Vlas, oud-veearts in Wommels, de Stichting Wommels tot zijn erfgenaam benoemd.
Na zijn overlijden op 21 juni 1974 kreeg de stichting, na verrekening van de successierechten, de beschikkking over zijn vermogen. De Stichting Wommels is opgenomen in het Register van Stichtingen van de Kamer van Koophandel en beschikt over de fiscale ANBI status.

Doelstelling
Het doel van de Stichting Wommels is het bevorderen van de studie en vorming dan wel het algemeen welzijn van jongeren uit het dorp Wommels en het bevorderen van het (maatschappelijk) belang voor de inwoners van het dorp Wommels, dat in de meest ruime zin van het woord. De Stichting verwezenlijkt haar doel door het verlenen van financiële ondersteuning.

 Begunstigden

In de achterliggende decennia zijn veel bijdragen verleend ten behoeve van

 • De doelgroep jongeren in Wommels. Onder andere: het basis- en voortgezet onderwijs, individuele studenten, individuele studenten en kinderen onder de 18 jaar, waarvan de ouders van een minimum inkomen moeten rondkomen.
 • In Wommels gevestigde verenigingen en organisaties die bijdragen aan het maatschappelijk belang van de inwoners.

Voor het aanvragen van een bijdrage kan door zowel organisaties als personen gebruik worden gemaakt van een hiervoor ontwikkeld. Hier kun je het aanvraagformulier voor organisaties downloaden en hier het aanvraagformulier voor personen.

  

Bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de heren Henk Ebbinge (voorzitter), Jan Willem Meerdink (penningmeester), Meinte Wesselius (secretaris en tevens administrateur) en de leden: mevrouw Froukje Lanting en de heren Anne Jan de Vries en Harrie Strubbe.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door de heer Popko Wijnia (voorzitter), mevrouw Ria Heeringa en de heer Pyt Postma. De Raad van Toezicht onderzoekt de jaarrekening en de verantwoording van het bestuur en doet van haar bevindingen verslag aan het bestuur.

Beleggingscommissie

Het bestuur heeft er voor gekozen om de uitvoering van het beleggingsbeleid over het vermogen uit te besteden aan een professionele vermogensbeheerder.

De vermogensbeheerder rapporteert aan de beleggingscommissie.

De beleggingscommissie bestaat uit:

 • de voorzitter van Stichting Wommels, de heer Henk Ebbinge
 • de penningmeester van Stichting Wommels, de heer Jan Willem Meerdink
 • de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Popko Wijnia

 

Omdat de Stichting er veel waarde aan hecht dat haar vermogen duurzaam wordt belegd, is er een beleggingsstatuut vastgesteld.

 

Bijdrageregelement

De statuten van de stichting geven het bestuur richting aan wie bijdragen kunnen worden verleend. De hoogte is niet vastgesteld en wordt overgelaten ter beoordeling van het bestuur.

Aangezien de bijdragen worden toegekend aan inwoners, verenigingen, scholen en andere organisaties in het dorp Wommels, is er behoefte aan enige consistentie en transparantie. Hoewel niemand rechten kan ontlenen uit eerdere bijdragen, heeft het bestuur wel behoefte aan een gelijkwaardige behandeling van elke aanvraag. Derhalve is er een bijdragereglement opgemaakt. Dit is een dynamisch document dat jaarlijks opnieuw wordt geëvalueerd en vastgesteld.

 

Beleidsplan

Stichting Wommels richt zich op de ontwikkeling en het algemeen welzijn van jongeren uit het dorp Wommels. Om sociale uitsluiting van hun kinderen te voorkomen, kunnen in Wommels woonachtige ouders of verzorgers met een laag inkomen en met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Aanvragen waarvoor gebruik kan worden gemaakt van de Wet Studiefinanciering worden afgewezen.
De Stichting Wommels kan aan in Wommels gevestigde verenigingen en instanties bijdragen verstrekken voor het kunnen uitvoeren van projecten en activiteiten, mits deze bijdragen aan
het algemeen maatschappelijk belang voor de inwoners van het dorp Wommels en aan het versterken van het gemeenschapsgevoel en de sociale cohesie.
De Stichting Wommels richt zich op een breed scala aan doelgroepen en waardeert zgn. zelfwerkzaamheid bij de realisatie van projecten en/of activiteiten.
Géén steun wordt verleend aan:
• overheids en commerciële instellingen;
• instellingen en projecten met een uitgesproken politiek of religieus karakter;
• projecten die al in een vergevorderd stadium van uitvoering verkeren;
• aanvragen ter dekking van exploitatietekorten;
• organisaties die over voldoende eigen middelen beschikken om een aanvraag zelf te kunnen financieren.
De bijdrage heeft een éénmalig karakter: periodieke bijdragen worden bij voorbaat uitgesloten. Het bestuur kan de aanvrager verzoeken om de aanvraag nader toe te lichten in een bestuursvergadering.
Er wordt geen bijdrage toegekend voor al gedane uitgaven, investeringen en activiteiten.
Verzoeken die slechts in de ideeënfase zitten vallen buiten beschouwing, er dient een sterke aanwezigheid te zijn van een uitvoering op korte termijn.
Bedragen worden pas uitgekeerd als zeker is dat het totale project haalbaar is en daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. De bijdrage wordt uitgekeerd nadat de hierop betrekking hebbende nota’s zijn overlegd. Dit tot een periode van maximaal één jaar na toezegging van de bijdrage. Wordt deze periode overschreden dan moet een nieuw verzoek worden ingediend.

Beloningsbeleid

De bestuurder en leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inbreng.

 

Verslag van activiteiten

 

Bestuursoverdracht

In de vergadering van 7 maart 2020 constateert de Bestuurder, Anne Kloosterman, dat alle documenten die voorwaardelijk zijn voor de bestuursoverdracht in formele zin zijn vastgesteld en dat de kandidaten voor het nieuw te vormen bestuur hun bestuursfunctie en bestuurstermijn hebben geaccepteerd. De spreekwoordelijke voorzittershamer is vervolgens door Anne Kloosterman overhandigd aan Henk Ebbinge.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Henk Ebbinge (voorzitter); Jan Willem Meerdink (penningmeester); Meinte Wesselius (secretaris en tevens administrateur); Harrie Strubbe (lid), Froukje Lanting (lid) en Anne jan de Vries (lid)

Het bestuur is in het verslagjaar vier keer bij elkaar geweest. In totaal zijn 14 aanvragen in een vergadering besproken. Één aanvraag is afgewezen, één aanvraag is (deels) gehonoreerd en zal in 2020 financieel worden afgehandeld. In het verslagjaar over 2020 zal hier aandacht aan worden besteed.

Tien aanvragen zijn met het volledig toekennen van de gevraagde financiële bijdrage afgehandeld. Één aanvraag is afgewezen en drie aanvragen zijn gedeeltelijk toegekend.

Van de 13 (deels) toegekende aanvragen zijn er zes aanvragen in het verslagjaar 2020 financieel afgehandeld. Drie aanvragen zijn als gevolg van coronabeperkende maatregelen komen te vervallen.

De financiële afhandeling van vier aanvragen zal in het kalenderjaar 2021 plaatsvinden, mits de hierop betrekking hebbende activiteiten doorgaan.

Toegekende bijdragen vergadering 9 maart 2020 :

 • De aanvragen van basisscholen: ‘De Opslach’ en ‘it Fûnemint’ voor een financiële bijdrage in de kosten van de jaarlijkse schoolreisjes en het schoolkamp
 • Een aanvraag van Stichting ‘Kom nei Wommels’ voor de organisatie van haar jaarlijkse evenement op de Terp.
 • Een aanvraag van het Comité 75 jaar bevrijding.

 

Alle aanvragen zijn volledig toegekend, waarbij aan de bijdrage aan het Comité 75 jaar bevrijding als specifieke voorwaarde werd verbonden dat deze moet worden besteed aan materialen, versnaperingen en herinneringen die bestemd zijn voor de jeugd van de basisscholen in Wommels.

Als gevolg van Corona-beperkende maatregelen konden deze activiteiten helaas niet plaatsvinden. De toegezegde bijdragen aan Stichting Kom nei Wommels en het Comité 75 jaar bevrijding zijn daarmee komen te vervallen.

Voor de basisscholen besluit het bestuur de toegekende bijdragen te handhaven, onder de conditie dat deze dienen te worden gebruikt voor soortgelijke activiteiten in het volgende schooljaar.

Toegekende bijdragen vergadering 8 juni 2020

 • Een aanvraag voor een financiële bijdrage van voor het jubileumboek van de 100 jarige muziekvereniging Euphonia.

 

Toegekende bijdragen vergadering van 21 september 2020

 • Een aanvraag voor een financiële bijdrage voor de herinrichtng van het speelplein ‘de Opslach’
 • Een aanvraag van de Melody & Percussionband (MPB) ten behoeve van een financiële bijdrage in de kosten van indoor percussie contests voor jeugdleden van Euphonia

 

Tussentijdse aanvragen

 • Sinterklazencommissie

 

Buiten de vergadering heeft het bestuur een aanvraag van de Sinterklazencommissie behandeld. Deze aanvraag kwam na de september-vergadering binnen en had betrekking op een activiteit die voor de eerstvolgende vergadering (7 december) zou plaatsvinden.

De Sinterklazencommissie had een plan ontwikkeld om als gevolg van Corona-beperkende maatregelen een alternatieve Sinterklaas intocht op een praalwagen te organiseren. Daardoor moest deze commissie eenmalig extra kosten maken.

Uiteindelijk besluit de Sinterklazencommissie vanwege de toenemende Corona-beperkingen de intocht ook in deze vorm niet te laten plaatsvinden. Daarmee is deze aanvraag komen te vervallen.

 • It Skarrelspultsje

 

Peuterspeelzaal ‘it Skarrelspultsje’ voor de aanschaf van twee fietsjes voor een bedrag

Deze bijdrage is buiten de vergadering toegekend. De reden hiervoor is dat it Skarrelspultsje in 2018 een bedrag heeft gedoneerd en dat vervolgens in een overeenkomst is vastgelegd dat Stichting Wommels verzoeken tot betaling van de kosten van aanschaf van roerende zaken ten behoeve van de peuterspeelzaal tot dat bedrag ruimhartig en onmiddelijk zal honoreren.

In de vergadering van 7 december zijn vier aanvragen behandeld.

 • Een aanvraag van zwembad ‘De Klomp’ bij te dragen in de kosten van een buzzersysteem in het kader van het ‘coronaproof’ maken van de kiosk.
 • Een aanvraag van tennisvereniging ‘Boskrânne’ voor bijdrage in de realisatie van een jeugdbaan, een jeugdoefenkooi en LED verlichting.
 • Een aanvraag van museum ‘it Tsiispakhûs’ om bij te dragen in de kosten ter verbetering van de bestaande video presentatie.
 • Een aanvraag van de Fûgelwacht om bij te dragen in het projectplan ‘Oer de râne fan de tiid’ in het kader van haar 75 jarig bestaan.
 • Aan in Wommels woonachtige ouders met inwonende kinderen die nog geen achttien jaar zijn en die van een minimuminkomen moeten rondkomen, heeft de Stichting Wommels op eigen initiatief onder de naam “Kerstactie” een bijdrage uitgekeerd. Bij de uitvoering heeft het team Administratie en Beheer Sociaal Domein van de gemeente Súdwest Fryslân een bemiddelende rol vervuld. Dit jaar is voor 40 kinderen gebruik gemaakt van deze aktie.

 

Afscheid Anne Kloosterman en verwelkomen Raad van Toezicht

Op 1 oktober neemt het nieuwe bestuur in het Dielshûs informeel afscheid van haar oude bestuurder, Anne Kloosterman. Dit afscheid wordt gecombineerd met de verwelkoming van de Raad van Toezicht die vanaf deze datum operationeel is.

Huishoudelijk reglement

Zoals vastgesteld in de statuten is er een huishoudelijk reglement opgesteld. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van 7 december.

In dit reglement zijn een aantal praktische zaken geregeld, die zonder tussenkomst van de notaris bij bestuursbesluit kunnen worden gewijzigd.

Bijdragereglement

In de vergadering van 7 december is het bijdragereglement door het bestuur geëvalueerd. Het bestuur constateert dat in het achterliggende jaar in een enkel geval is afgeweken van een richtbijdrage. Toch ziet het bestuur vooralsnog geen aanleiding om het bijdragereglement aan te passen.

Artikel 1 van het bijdragereglement biedt de vrijheid om incidenteel af te wijken van de richtbijdragen. De bedragen zijn niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Aanvraagformulier bijdragen

Het aanvraagformulier dat dient te worden ingevuld door organisaties en personen die een financiële bijdrage vragen is afgestemd op het bijdragereglement.

Het formulier is voorzien van een ‘beslisboom’ en geeft hierdoor meer richting aan de verwachtingen. Daarnaast is dit formulier toegankelijker gemaakt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen personen en organisaties.

 

 

Financiële verantwoording

In 2020 is het vermogen met ruim € 20.000 gedaald. Aan het oprichtingsvermogen is een bedrag van circa € 9.000 toegevoegd, de zogenaamde indexatie. Dit betekent dat de bijdragereserve met € 29.000 is afgenomen. De kosten en opbrengsten houden elkaar ongeveer in evenwicht. De negatieve koersresultaten vormen hoofdzakelijk de oorzaak van het dalende vermogen.