Stichting Wommels

Algemene gegevens:
Naam:                          Stichting Wommels
Fiscaal nummer:        8025.26.251
Postadres:                  Trekwei 11, 8731 AA Wommels
email:                          meintewesselius@gmail.com

 

Ontstaan

In zijn testament van 11 september 1969 heeft Sybren de Vlas, oud-veearts in Wommels, de Stichting Wommels tot zijn erfgenaam benoemd.
Na zijn overlijden op 21 juni 1974 kreeg de stichting, na verrekening van de successierechten, de beschikkking over zijn vermogen. De Stichting Wommels is opgenomen in het Register van Stichtingen van de Kamer van Koophandel en beschikt over de fiscale ANBI status, waardoor verkregen donaties voor de belastingdienst aftrekbaar zijn.

Doelstelling
Het doel van de Stichting Wommels is het bevorderen van de studie en vorming dan wel het algemeen welzijn van jongeren uit het dorp Wommels en het bevorderen (maatschappelijk) belang voor de inwoners van het dorp Wommels, dat in de meest ruime zin van het woord.

 Begunstigden

In de achterliggende decennia zijn veel bijdragen verleend ten behoeve van

  • De doelgroep jongeren in Wommels. Onder andere: Het basis- en voortgezet onderwijs, individuele studenten en kinderen onder de 18 jaar, waarvan de ouders van een minimum inkomen moeten rondkomen.
  • In Wommels gevestigde Verenigingen en organisaties die bijdragen aan het maatschappelijk belang van de inwoners. Onder andere: jeugdsoos, bibliotheek, turnclub, muziekvereniging, kaats- en tennisvereniging, het zwembad, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, speeltuinverenigingen, vogelwacht, ijsclub, wereldwinkel, ondernemersvereniging, terplûden, dorpsbelang, dorpskrant, dorpsfeesten, museum, jeugdtriathlon, volleybalclub en paardensport.

Voor het aanvragen van een bijdrage kan gebruik worden gemaakt van een hiervoor ontwikkeld aanvraagformulier.

 

Verantwoording

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd namens de gemeente Súdwest-Fryslân, in deze vertegenwoordigd door de heer A. Kloosterman. De bestuurder laat zich bijstaan door een College van Toezicht, bestaande uit vijf inwoners van het dorp Wommels.

Het College van Toezicht wordt gevormd door de heren J. W. Meerdink, voorzitter en de leden A.J. de Vries, H. Ebbinge, H. Strubbe en mevrouw F. Lanting. De administratie wordt verzorgd door M. Wesselius .

Beleidsplan

De Stichting Wommels kan in Wommels woonachtige ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen financieel tegemoetkomen om sociale uitsluiting van hun kinderen te voorkomen.

Aanvragen waarvoor gebruik kan worden gemaakt van de Wet Studiefinanciering worden afgewezen.

De Stichting Wommels kan aan in Wommels gevestigde verenigingen en instanties bijdragen verstrekken voor het kunnen uitvoeren van projecten en activiteiten, mits deze bijdragen aan het algemeen maatschappelijk belang voor de inwoners van het dorp Wommels en aan het versterken van het gemeenschapsgevoel en de sociale cohesie.

De Stichting Wommels richt zich op een breed scala aan doelgroepen en waardeert zgn. zelfwerkzaamheid bij de realisatie van projecten en/of activiteiten.

Voorts zijn in relatie tot de stichting “De Igge” werkafspraken gemaakt om niet in elkaars vaarwater te raken. Dat houdt in dat “De Igge” aktiviteiten organiseert voor de jeugd en bekostigt uit het eigen fonds en dat onze stichting die aktiviteiten ondersteunt waar “De  Igge” geen bijdrage aan levert.

Géén steun wordt verleend aan:

  • overheids- en commerciële instellingen;
  • instellingen en projecten met een uitgesproken politiek of religieus karakter;
  • projecten die al in een vergevorderd stadium van uitvoering verkeren;
  • aanvragen,gericht op de bestrijding van kosten die verbonden zijn aan de reguliere activiteiten, of ter dekking van exploitatietekorten;
  • organisaties die over voldoende eigen middelen beschikken om een aanvraag zelf te kunnen financieren.

De bijdrage heeft een éénmalig karakter: periodieke bijdragen worden bij voorbaat uitgesloten.

Het bestuur kan de aanvrager verzoeken om de aanvraag nader toe te lichten in een bestuursvergadering.

Aanvrager mag op eigen initiatief zijn aanvraag toelichten in een bestuursvergadering. Hiertoe ontvangt aanvrager een uitnodiging van het bestuur.

Er wordt geen bijdrage toegekend voor al gedane uitgaven, investeringen en activiteiten.

Verzoeken die slechts in de ideeënfase zitten vallen buiten beschouwing, er dient een sterke aanwezigheid te zijn van een uitvoering op korte termijn;

Bedragen worden pas uitgekeerd als zeker is dat het totale project haalbaar is en daadwerkelijk zal worden gerealiseerd, nadat de hierop betrekking hebbende nota’s zijn overlegd. Dit tot een periode van maximaal één jaar na toezegging van de bijdrage. Wordt deze periode overschreden dan moet een nieuw verzoek worden ingediend.

 

Toekenning of afwijzing bijdrage

Elke aanvraag die voldoet aan het gestelde in artikel 2.1 ontvangt van het bestuur een schriftelijke reactie. Deze kan op verzoek per post of per e-mail worden toegezonden.

 

Beloningsbeleid

De bestuurder en leden van het College van Toezicht ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inbreng.

 

Verslag van activiteiten

Het bestuur is in het verslagjaar zes keer bij elkaar geweest. In totaal zijn elf aanvragen om een bijdrage in een vergadering besproken. Één aanvraag is afgewezen, twee aanvragen zijn (deels) gehonoreerd en zullen na overlegging van de nota’s in 2019 financieel worden afgehandeld. In het verslagjaar over 2019 zal hier aandacht aan worden besteed. Één aanvraag is doorgeschoven naar het volgende kalenderjaar omdat er aanvullende informatie moest worden overlegd.

Zeven aanvragen zijn met het verlenen van een financiële bijdrage afgehandeld. Het betreft de aanvragen van basisscholen: ‘De Opslach’ en ‘it Fûnemint’ voor een bijdrage in de kosten van de jaarlijkse schoolreisjes.

Daarnaast zijn twee aanvragen gehonoreerd van scholieren ten behoeve van een studiereis die aansluit op hun opleiding en de leerervaringen daarbinnen. Dit betreft aanvragen die niet in aanmerking komen voor studiefinanciering en waar ze door eigen inbreng en creativiteit ook nog andere financiële bronnen voor hebben moeten aanboren

Het evenement ‘Kom nei Wommels’ is gestimuleerd met een bijdrage voor de kosten van de huur en plaatsing van een mobiele kaatsmuur en drie pannakooien en het faciliteren van een beachvolleybalveld.

Doarpsbelang Wommels heeft van onze stichting een bijdrage ontvangen voor de financiering van een haalbaarheidsonderzoek jongerenwoningen in en rondom het voormalige pand van CSG Bogerman aan de Walperterwei.

Tenslotte is tennisvereniging Boskranne financieel ondersteund met een bijdrage voor extra werkzaamheden voor de renovatie van hun douche- en kleedgelegenheid.

 

Aan in Wommels woonachtige ouders met inwonende kinderen die nog geen achttien jaar zijn en die van een minimuminkomen moeten rondkomen, heeft de Stichting Wommels op eigen initiatief onder de naam “Kerstaktie” een bijdrage uitgekeerd.  Bij de uitvoering heeft het team Administratie en Beheer Sociaal Domein van de gemeente Súdwest Fryslân een bemiddelende rol vervuld. Dit jaar is voor 48 kinderen gebruik gemaakt van deze aktie.

 

Aan de Wommelser Enerzjy Koöperaasje (WEK) is, ten behoeve van de financiering van het groene postcode roos project “it Trochpaad”, een lening toegekend.

 

De stichting Wommels heeft een donatie ontvangen van de Peuterspeelzaal Wommels (voorheen ‘it Skarrelspultsje’). Daarbij is overeengekomen dat onze Stichting verzoeken tot betaling of bijdragen in de kosten van de aanschaf van roerende zaken ten behoeve van deze peuterspeelzaal, tot een totaal van het gedoneerde bedrag ruimhartig en onmiddellijk zal honoreren.

 

Financiële verantwoording