Stichting Wommels

Algemene gegevens:
Naam:                          Stichting Wommels
Fiscaal nummer:     8025.26.251
Postadres:                  Trekwei 11, 8731 AA Wommels
email:                           meintewesselius@gmail.com

 

Ontstaan

In zijn testament van 11 september 1969 heeft Sybren de Vlas, oud-veearts in Wommels, de Stichting Wommels tot zijn erfgenaam benoemd.
Na zijn overlijden op 21 juni 1974 kreeg de stichting, na verrekening van de successierechten, de beschikkking over zijn vermogen. De Stichting Wommels is opgenomen in het Register van Stichtingen van de Kamer van Koophandel en beschikt over de fiscale ANBI status, waardoor verkregen donaties voor de belastingdienst aftrekbaar zijn.

Doelstelling
Het doel van de Stichting Wommels is het bevorderen van de studie en vorming dan wel het algemeen welzijn van jongeren uit het dorp Wommels en het bevorderen (maatschappelijk) belang voor de inwoners van het dorp Wommels, dat in de meest ruime zin van het woord.

 Begunstigden

In de achterliggende decennia zijn veel bijdragen verleend ten behoeve van

  • De doelgroep jongeren in Wommels. Onder andere: Het basis- en voortgezet onderwijs, individuele studenten en kinderen onder de 18 jaar, waarvan de ouders van een minimum inkomen moeten rondkomen.
  • In Wommels gevestigde Verenigingen en organisaties die bijdragen aan het maatschappelijk belang van de inwoners. Onder andere: jeugdsoos, bibliotheek, turnclub, muziekvereniging, kaats- en tennisvereniging, het zwembad, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, speeltuinverenigingen, vogelwacht, ijsclub, wereldwinkel, ondernemersvereniging, terplûden, dorpsbelang, dorpskrant, dorpsfeesten, museum, jeugdtriathlon, volleybalclub en paardensport.

Voor het aanvragen van een bijdrage kan door zowel organisaties als personen gebruik worden gemaakt van een hiervoor ontwikkeld. Hier kun je het aanvraagformulier voor organisaties downloaden en hier het aanvraagformulier voor personen.

  

Verantwoording

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting wordt tot het kalenderjaar 2020 gevormd door de burgemeester van de gemeente Súdwest Fryslân (bestuurder). Onder verantwoordelijkheid van de burgemeester is de heer Anne Kloosterman tot enig Bestuurder van Stichting Wommels aangewezen. De bestuurder laat zich bijstaan door een College van Toezicht, bestaande uit vijf inwoners van het dorp Wommels.
Het College van Toezicht wordt gevormd door de heren Jan Willem Meerdink, voorzitter en de leden: de heren Anne Jan de Vries, Henk Ebbinge, Harry Strubbe en mevrouw Froukje Lanting. De administratie wordt verzorgd door de heer Meinte Wesselius.
De heer Anne Kloosterman zal bij de start van het kalenderjaar 2020 terugtreden als bestuurder. Zijn taken zullen worden overgedragen aan een nieuw bestuur, dat zal worden samengesteld uit de leden van de Commissie van Toezicht.
Daarnaast zal er een Raad van Toezicht worden gevormd, bestaande uit drie personen. Deze commissie onderzoekt de rekening en de verantwoording van het bestuur en doet van haar bevindingen verslag aan het bestuur.
Omdat de Stichting er veel waarde aan hecht dat haar vermogen duurzaam wordt belegd, is er een beleggingsstatuut vastgesteld.
De statuten van de stichting geven het bestuur richting aan wie bijdragen kunnen worden verleend. De hoogte is niet vastgesteld en wordt overgelaten ter beoordeling van het bestuur.

Hoewel niemand rechten kan ontlenen uit eerdere bijdragen, heeft het bestuur wel behoefte aan een gelijkwaardige behandeling van elke aanvraag. Derhalve is er een bijdragereglement opgemaakt. Dit is een dynamisch document dat jaarlijks opnieuw wordt geëvalueerd en vastgesteld.

Beleidsplan

Stichting Wommels richt zich op de ontwikkeling en het algemeen welzijn van jongeren uit het dorp Wommels. Om sociale uitsluiting van hun kinderen te voorkomen, kunnen in Wommels woonachtige ouders of verzorgers met een laag inkomen en met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Aanvragen waarvoor gebruik kan worden gemaakt van de Wet Studiefinanciering worden afgewezen.
De Stichting Wommels kan aan in Wommels gevestigde verenigingen en instanties bijdragen verstrekken voor het kunnen uitvoeren van projecten en activiteiten, mits deze bijdragen aan
het algemeen maatschappelijk belang voor de inwoners van het dorp Wommels en aan het versterken van het gemeenschapsgevoel en de sociale cohesie.
De Stichting Wommels richt zich op een breed scala aan doelgroepen en waardeert zgn. zelfwerkzaamheid bij de realisatie van projecten en/of activiteiten.
Géén steun wordt verleend aan:
• overheids en commerciële instellingen;
• instellingen en projecten met een uitgesproken politiek of religieus karakter;
• projecten die al in een vergevorderd stadium van uitvoering verkeren;
• aanvragen ter dekking van exploitatietekorten;
• organisaties die over voldoende eigen middelen beschikken om een aanvraag zelf te kunnen financieren.
De bijdrage heeft een éénmalig karakter: periodieke bijdragen worden bij voorbaat uitgesloten. Het bestuur kan de aanvrager verzoeken om de aanvraag nader toe te lichten in een bestuursvergadering.
Er wordt geen bijdrage toegekend voor al gedane uitgaven, investeringen en activiteiten.
Verzoeken die slechts in de ideeënfase zitten vallen buiten beschouwing, er dient een sterke aanwezigheid te zijn van een uitvoering op korte termijn.
Bedragen worden pas uitgekeerd als zeker is dat het totale project haalbaar is en daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. De bijdrage wordt uitgekeerd nadat de hierop betrekking hebbende nota’s zijn overlegd. Dit tot een periode van maximaal één jaar na toezegging van de bijdrage. Wordt deze periode overschreden dan moet een nieuw verzoek worden ingediend.

Beloningsbeleid

De bestuurder en leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inbreng.

Verslag van activiteiten

Het bestuur is in het verslagjaar vier keer bij elkaar geweest. In totaal zijn negen aanvragen om een bijdrage in een vergadering besproken. Één aanvraag is afgewezen, één aanvraag is (deels) gehonoreerd en zal in 2020 financieel worden afgehandeld. In het verslagjaar over 2020 zal hier aandacht aan worden besteed.

Acht aanvragen zijn met het verlenen van een financiële bijdrage afgehandeld, te weten:
• De aanvragen van basisscholen: ‘De Opslach’ en ‘i t Fûnemint’ voor een bijdrage in de kosten van de jaarlijkse schoolreisjes en het schoolkamp;
• Een aanvraag van de Fûgelwacht ten behoeve van het realiseren van de aanleg van een Swellemuorre;
• Een aanvraag van Paardensportvereniging ‘De Donia’s’ voor het plaatsen van een opslagruimte (toegekend in het verslagjaar 2018);
• Een aanvraag van Peuterspeelzaal ‘It Skarrelspultsje’ voor de aanschaf van nieuwe speeltoestellen;
• Een aanvraag van de Melody & Percussionband van muziekvereniging Euphonia voor de aanschaf van materiaal en uitrusting;
• Een aanvraag van de bibliotheek voor de aanschaf van educatieve spellen;
• Een aanvraag van de organisatie van de jeugdtriathlon voor een financiële bijdrage voor de in Wommels woonachtige deelnemers.
• Aan in Wommels woonachtige ouders met inwonende kinderen die nog geen achttien jaar zijn en die van een minimuminkomen moeten rondkomen, heeft de Stichting Wommels op eigen initiatief onder de naam “Kerstaktie” een bijdrage uitgekeerd. Bij de uitvoering heeft het team Administratie en Beheer Sociaal Domein van de gemeente Súdwest Fryslân een bemiddelende rol vervuld. Dit jaar is voor 37 kinderen gebruik gemaakt van deze actie.

Ontbinding Igge

Stichting Jeugdsoos De Igge is met ingang van 1 juli 2019 ontbonden. Conform de statuten van de “De Igge”, dient het batig saldo in dat geval ten goede te komen aan Stichting Wommels. Stichting Jeugdsoos De Igge heeft deze passage aan haar statuten toegevoegd als blijk van waardering voor het feit dat Stichting Wommels in het verleden een bedrag van 120.000 gulden ( € 54.454 ) ter beschikking heeft gesteld om een gebouw aan te kopen en te verbouwen tot een jeugdcentrum. Het batig saldo van de Igge is op 13 juni overgeboekt naar Stichting Wommels.

 

 

Financiële verantwoording