Algemene gegevens:
Naam:                                    Stichting Wommels
Fiscaal nummer:                  8025.26.251
Kamer van Koophandel:      41004962
Postadres:                             Trekwei 11, 8731 AA Wommels
email:                                     meintewesselius@gmail.com

 

ANBI jaarverslag 2022 Stichting Wommels

Ontstaan

In zijn testament van 11 september 1969 heeft Sybren de Vlas, oud-veearts in Wommels, de Stichting Wommels tot zijn erfgenaam benoemd.
Na zijn overlijden op 21 juni 1974 kreeg de stichting, na verrekening van de successierechten, de beschikkking over zijn vermogen. De Stichting Wommels is opgenomen in het Register van Stichtingen van de Kamer van Koophandel en beschikt over de fiscale ANBI status.

Doelstelling

Het doel van de Stichting Wommels is het bevorderen van de studie en vorming danwel het algemeen welzijn van jongeren uit het dorp Wommels en het bevorderen van het (maatschappelijk) belang voor de inwoners van het dorp Wommels in de meest ruime zin van het woord. De Stichting verwezenlijkt haar doel door het verlenen van financiële ondersteuning.

Begunstigden

In de achterliggende decennia zijn veel bijdragen verleend ten behoeve van

  • De doelgroep jongeren in Wommels. Onder andere: het basis- en voortgezet onderwijs, individuele studenten, individuele studenten en kinderen onder de 18 jaar, waarvan de ouders van een minimum inkomen moeten rondkomen.
  • In Wommels gevestigde verenigingen en organisaties die bijdragen aan het maatschappelijk belang van de inwoners.

Voor het aanvragen van een bijdrage kan door zowel organisaties als personen gebruik worden gemaakt van een hiervoor ontwikkeld. Hier kun je het aanvraagformulier voor organisaties downloaden en hier het aanvraagformulier voor personen.

 Bestuur

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de heren Henk Ebbinge (voorzitter), Jan Willem Meerdink (penningmeester), Meinte Wesselius (secretaris en tevens administrateur) en de leden: mevrouw Froukje Lanting en de heren Anne Jan de Vries en Harrie Strubbe.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht wordt gevormd door de heer Popko Wijnia (voorzitter), mevrouw Ria Heeringa en de heer Pyt Postma. De Raad van Toezicht onderzoekt de jaarrekening en de verantwoording van het bestuur en doet van haar bevindingen verslag aan het bestuur.

Beleggingscommissie

Het bestuur heeft er voor gekozen om de uitvoering van het beleggingsbeleid over het vermogen uit te besteden aan een professionele vermogensbeheerder.

De vermogensbeheerder rapporteert aan de beleggingscommissie.

De beleggingscommissie bestaat uit:

  • de voorzitter van Stichting Wommels, de heer Henk Ebbinge
  • de penningmeester van Stichting Wommels, de heer Jan Willem Meerdink
  • de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Popko Wijnia

Omdat de Stichting er veel waarde aan hecht dat haar vermogen duurzaam wordt belegd, is er een beleggingsstatuut vastgesteld.

 

Bijdrageregelement

De statuten van de stichting geven het bestuur richting aan wie bijdragen kunnen worden verleend. De hoogte is niet vastgesteld en wordt overgelaten ter beoordeling van het bestuur.

Aangezien de bijdragen worden toegekend aan inwoners, verenigingen, scholen en andere organisaties in het dorp Wommels, is er behoefte aan enige consistentie en transparantie. Hoewel niemand rechten kan ontlenen uit eerdere bijdragen, heeft het bestuur wel behoefte aan een gelijkwaardige behandeling van elke aanvraag. Derhalve is er een bijdragereglement opgemaakt. Dit is een dynamisch document dat jaarlijks opnieuw wordt geëvalueerd en vastgesteld.

Aanvraagprocedure voor bijdragen

Hierboven zijn de aanvraagformulieren beschikbaar die ingevuld dienen te worden door organisaties en personen die een financiële bijdrage vragen.
Deze formulieren zijn afgestemd op het bijdragereglement.
De formulieren zijn voorzien van een ‘beslisboom’ en geven hierdoor meer richting aan de verwachtingen.

 

Beleidsplan

Stichting Wommels richt zich op de ontwikkeling en het algemeen welzijn van jongeren uit het dorp Wommels. Om sociale uitsluiting van hun kinderen te voorkomen, kunnen in Wommels woonachtige ouders of verzorgers met een laag inkomen en met schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Aanvragen waarvoor gebruik kan worden gemaakt van de Wet Studiefinanciering worden afgewezen.
De Stichting Wommels kan aan in Wommels gevestigde verenigingen en instanties bijdragen verstrekken voor het kunnen uitvoeren van projecten en activiteiten, mits deze bijdragen aan
het algemeen maatschappelijk belang voor de inwoners van het dorp Wommels en aan het versterken van het gemeenschapsgevoel en de sociale cohesie.
De Stichting Wommels richt zich op een breed scala aan doelgroepen en waardeert zgn. zelfwerkzaamheid bij de realisatie van projecten en/of activiteiten.
Géén steun wordt verleend aan:
• overheids en commerciële instellingen;
• instellingen en projecten met een uitgesproken politiek of religieus karakter;
• projecten die al in een vergevorderd stadium van uitvoering verkeren;
• aanvragen ter dekking van exploitatietekorten;
• organisaties die over voldoende eigen middelen beschikken om een aanvraag zelf te kunnen financieren.
De bijdrage heeft een éénmalig karakter: periodieke bijdragen worden bij voorbaat uitgesloten. Het bestuur kan de aanvrager verzoeken om de aanvraag nader toe te lichten in een bestuursvergadering.
Er wordt geen bijdrage toegekend voor al gedane uitgaven, investeringen en activiteiten.
Verzoeken die slechts in de ideeënfase zitten vallen buiten beschouwing, er dient een sterke aanwezigheid te zijn van een uitvoering op korte termijn.
Bedragen worden pas uitgekeerd als zeker is dat het totale project haalbaar is en daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. De bijdrage wordt uitgekeerd nadat de hierop betrekking hebbende nota’s zijn overlegd. Dit tot een periode van maximaal één jaar na toezegging van de bijdrage. Wordt deze periode overschreden dan moet een nieuw verzoek worden ingediend.

Beloningsbeleid

De bestuurders en leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inbreng.

Verslag van activiteiten

Het bestuur is in het verslagjaar vier keer bij elkaar geweest. In totaal zijn er elf aanvragen in een vergadering besproken. Eén aanvraag is afgewezen en één aanvraag is doorgeschoven naar het volgende kalenderjaar. De overige aanvragen zijn (deels) gehonoreerd.
Basisscholen ‘de Opslach’ en ‘it Fûnemint’ hebben een bijdrage ontvangen voor de schoolreisjes en de schoolkampen. Kaatsvereniging Wommels ontving in verband met haar 125 jarig jubileum een bijdrage voor de organisatie van een jeugdsportdag. Alle leerlingen van de basisscholen in Wommels konden aan deze sportdag deelnemen
Aan Stichting Spulwike Littenseradiel is in het kader van haar 50-jarig jubileum eenmalig een financiële bijdrage toegekend. Deze stichting is niet gevestigd in Wommels en voldoet strikt genomen niet aan de criteria om voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen.
Omdat er veel kinderen uit Wommels aan dit evenement deelnemen heeft het bestuur besloten toch een eenmalige bijdrage toe te kennen. De bijdrage spitst zich toe op het programma-onderdeel dat zich afspeelt in het Wommelser zwembad. Het bestuur besluit de entreegelden van het zwembad voor haar rekening te nemen.
Daarnaast zijn er nog twee andere aanvragen van activiteiten die onder de paraplu van het zwemblad worden georganiseerd behandeld, te weten de Jeugdtriathlon en het Timmerdorp. Aan de organisatie van het Timmerdorp is een financiële bijdrage toegezegd en aan de Jeugdtriathlon is een bijdrage toegekend in de kosten van sportdrank en t-shirts.
Peuterspeelzaal ‘it Skarrelspultsje’ heeft een bijdrage ontvangen in het kader van eerder gemaakte afspraken ruimhartig bij te dragen in de kosten van o.a. materiaal of investeringen. Afspraken die zijn gemaakt na een schenking van ‘it Skarrelspultsje’ aan Stichting Wommels.
Aan de ‘Freulesjongers’ is een bijdrage toegekend voor de aanschaf van een geluidsinstallatie en aan museum ‘it Tsiispakhûs’ een bijdrage voor de restauratie van het museum.
De aanvraag van tennisvereniging Boskrânne wordt afgewezen. Deze aanvraag heeft betrekking op een activiteit die in samenwerking met de organisatie van ‘Wommels Beweegt’ kan worden gerealiseerd. Mede door een toegezegde financiële bijdrage van Stichting Wommels heeft ‘Wommels beweegt’ voldoende financiële middelen om deze aanschaf te financieren.
De aanvraag van keatsferiening Wommels om bij te dragen aan een vervangingsinvestering van een AED is doorgeschoven naar het volgende kalenderjaar. De AED is 10 jaar geleden aangeschaft door de tennisvereniging en de kaatsvereniging. De tennisvereniging heeft aan de kaatsvereniging laten weten dat zij niet kunnen bijdragen. De kaatsvereniging vraagt een bijdrage omdat de AED niet exclusief door haar leden kan worden ingezet, maar toegankelijk is voor alle inwoners van Wommels.
Aan in Wommels woonachtige ouders met inwonende kinderen die nog geen achttien jaar zijn en die van een minimuminkomen moeten rondkomen, heeft de Stichting Wommels op eigen initiatief onder de naam “Kerstactie” een bijdrage uitgekeerd. Bij de uitvoering heeft het team Administratie en Beheer Sociaal Domein van de gemeente Súdwest Fryslân een bemiddelende rol vervuld. Dit jaar is voor 34 kinderen gebruik gemaakt van deze aktie.

Bestemming overgedragen vermogen ‘Stichting Steun Wommels’
In het voorgaande kalenderjaar besloot het bestuur het verkregen batig saldo van ‘Stichting Steun Wommels’ te beleggen bij de Triodos Bank.
Na het doorlopen van alle formalteiten kon deze actie medio 2022 worden afgerond. De helft van dit bedrag is belegd in het Triodos Impact Mixed Fund-Offensive en de andere helft in het Triodos Future Generations Fund.

Bijdragereglement
In de vergadering van 12 december is het bijdragereglement door het bestuur geëvalueerd. Het bestuur constateert dat er geen aanleiding is het bijdragereglement aan te passen.

Huishoudelijk reglement
Op advies van de RvT is het huishoudelijk reglement aangepast met:
• een bepaling die regelt wat er moet gebeuren als het voltallige bestuur wegvalt
• een bepaling die belangenverstrengeling tegengaat.
Financiële verantwoording

 

Financiële verantwoording

 

Vermogen Stichting Wommels fors gedaald

In 2022 is het vermogen met € 257.159 gedaald. Een negatief beleggingsresultaat van ruim € 250.000 was hier grotendeels debet aan.
Ten opzichte van het voorgaande kalenderjaar was de inflatie (10%) extreem hoog. Dit betekende dat er aan de oprichtingsreserve een bedrag van circa € 72.000 moest worden toegevoegd, de indexatie. De bijdragereserve nam daarmee af met circa € 329.000.