Stichting Diggelfjoer
Doctor Sipcke Stapertstrjitte 26, 8731 CB Wommels
redactie@diggelfjoer.nl
Bankrekening: NL39 RABO 0372 0081 27
RSIN nummer: 8162.13.860
Statuten: 1-8-2002 akte van oprichting, 4-8-2015 akte van statutenwijziging
KvK-nummer: 01097867
ANBI status: sinds 1-1-2015

Redactie-adres:
Evelyn Verburgh
Hofkamp 33
8731 BT Wommels
06-52653693
redactie@diggelfjoer.nl

Advertenties:
Sjouke Venema
penningmeester@diggelfjoer.nl

Bestuurs- en redactieleden:

Marije Postmus (voorzitter/redactielid)
Sjouke Venema (penningmeester + advertenties)
Evelyn Verburgh (secretaris/redactielid)
Rozemarijn Strubbe (redactielid)
Brenda de Groot (redactielid)
Corina Wiersma-Koning (redactielid)
Dorien Voskuil (redactielid)

Beleidsplan Diggelfjoer 2022 t/m 2024

Doelstelling Stichting Diggelfjoer

Het 11 maal per jaar uitgeven van een dorpskrant met informatie over en voor de bewoners van Wommels en omstreken. Het verstrekken van informatie en nieuws over ontwikkelingen in het dorp Wommels en over de activiteiten die hier gepland zijn. Door de dorpskrant komen mensen met elkaar in contact. Dit is een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in de dorpsgemeenschap.

Werkzaamheden

In de stichting zijn nu 7 vrijwilligers actief in het bestuur. Eén der redactieleden treed treed in de nabije toekomst af. Diggelfjoer komt 11 x per jaar met een editie uit van gemiddeld 60 pagina’s op A5 formaat (56 paginas binnenwerk + 4 pagina’s kaft). De redactieleden gaan actief op pad naar een verhaal over de inwoners van Wommels of over ontwikkelingen in Wommels. In het blad zijn een aantal vaste rubrieken opgenomen: “Wat my dwaande hâldt”, “Wommels om utens”, “Thús by”, “Diggelgast”, “Doarpsaginda” en “Diggels”. Naast de bestuursleden zijn er nog een groot aantal vrijwilligers actief bij de samenstelling en verspreiding van Diggelfjoer. Diggelfjoer verschijnt in een oplage van ca. 1.230 exemplaren. De financiële zaken in verband met administratie, adverteerders, facturering en bijdragen en dergelijke worden verzorgd door de penningmeester. De bestuursleden vergaderen 11 x per jaar direct na een editie. In de vergadering wordt de de vorige uitgave geëvalueerd, afspraken over de nieuwe editie vastgesteld, de onderwerpen toegewezen aan de redactieleden en de financiële voortgang besproken.

Financieel

2022 is financieel afgesloten met een negatief resultaat van € 1.008,– De grootste veroorzaker hiervoor is het groot aantal geproduceerde pagina’s. De algemene reserve is ultimo 2022 € 17.731,–. In de periode van 2023 t/m 2025 verwachten stijgende drukkosten i.v.m. de mondiale ontwikkelingen. In 2023 is een extra post opgenomen i.v.m besteding van de 2022 gewonnen prijs voor het beste Friese stuk. Doel van deze besteding is algemene kwaliteitsverbetering van het blad. We kiezen er voor om de dorpskrant in de periode  2023 – 2025 ongeveer in dezelfde vorm en oplages uit te brengen. In 2015 heeft stichting Diggelfjoer de Anbi status gekregen. Het is om die reden aantrekkelijk om een schenking aan Diggelfjoer te doen of vrijwilligerswerk voor Diggelfjoer uit te voeren omdat deze bijdrage of inzet als gift kan worden aangemerkt en fiscaal verrekend kan worden door de schenkers. Voor vergoedingen en kosten rekenen we op een stijgende tendens voor de komende 3 jaar van 2,5% per jaar. De kosten voor het abonnement voor inwoners buiten Wommels blijft net als 2022 € 32,50 per jaar. Het aantal advertenties per editie is beperkt tot maximaal 27,5 pagina’s en wordt op peil gehouden door regelmatig adverteerders te werven. Voor 2023 worden de advertentietarieven met 5% verhoogd.

De tarieven van de advertenties worden vastgesteld op:

Vergoeding

Ieder bestuurslid ontvangt een vergoeding voor de vergaderingen die bij de leden thuis worden georganiseerd van € 25 per keer, en een vaste vergoeding voor telefoonkosten, vervoerskosten, computerkosten ed. van € 66,50 per jaar. De vergoeding voor de persoon die de distributie verzorgt is € 57,50 per jaar. De vergoeding wordt jaarlijks iets verhoogd. Ieder jaar organiseert het bestuur een activiteit voor de bestuursleden. De  vrijwilligers ontvangen jaarlijks een kleine attentie voor hun inzet.