Bestuur / redactie

Algemeen
RSIN nummer van Stichting Diggelfjoer: 8162.13.860
Statuten: 1-8-2002 akte van oprichting en 4 augustus 2015 akte van statutenwijziging
KvK-nummer: 01097867
ANBI status: sinds1-1-2015
Adres: Doctor Sipcke Stapertstrjitte 26, 8731 CB Wommels
Telefoon: 0652653693 Evelyn Verburgh
Emailadres: diggelfjoer@wommels.nl

Bestuurs- en redactieleden:

Joop Bootsma (voorzitter/redactielid)
Marije Postmus ( secretaris/redactielid)
Gerlof Gerlofsma (penningmeester)
Rozemarijn Strubbe (redactielid)
Pieta Zijlstra-Abma (redactielid)
Evelyn Verburgh (redactielid)

 

Beleidsplan Diggelfjoer 2019 t/m 2021

Doelstelling Stichting Diggelfjoer

Het 11 maal per jaar uitgeven van een dorpskrant met informatie over en voor de bewoners van Wommels en omstreken. Het verstrekken van informatie en nieuws over ontwikkelingen in het dorp Wommels en over de activiteiten die hier gepland zijn. Door de dorpskrant komen mensen met elkaar in contact. Dit is een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in de dorpsgemeenschap.

Werkzaamheden

In de stichting zijn momenteel 5 vrijwilligers actief in het bestuur. Diggelfjoer komt 11 x per jaar met een editie uit van gemiddeld 60 pagina’s op A5 formaat. De redactieleden gaan actief op pad naar een verhaal over de inwoners van Wommels of over ontwikkelingen in Wommels. In het blad zijn een aantal vaste rubrieken opgenomen: “Wat my dwaande hâldt”, “Doarpsaginda, “Wykeintsjinsten” en “Diggels”. Naast de bestuursleden zijn er nog een groot aantal vrijwilligers actief bij de samenstelling en verspreiding van Diggelfjoer. Diggelfjoer verschijnt in een oplage van ca. 1.200 exemplaren. De financiële zaken in verband met administratie, adverteerders, facturering bijdragen en dergelijke worden verzorgd door de penningmeester. De bestuursleden vergaderen 11 x per jaar direct na een editie. In de vergadering wordt de financiële voortgang besproken, de vorige uitgave geëvalueerd, afspraken over de nieuwe editie vastgesteld, en de onderwerpen verdeeld onder de redactieleden.

Financieel

In 2018 is financieel afgesloten met een klein positief resultaat van € 429. In de periode van 2019 t/m 2020 verwachten we dat we ongeveer kostendekkend kunnen draaien. De voorwaarde hiervoor is dat we de opbrengsten aan bijdragen en advertentieopbrengsten op het peil van 2018 kunnen handhaven. De algemene reserve is ultimo 2018 ca. € 15.850. We kiezen er voor om de dorpskrant in de periode 2019 – 2021 ongeveer in dezelfde vorm en oplages uit te brengen. In 2015 heeft stichting Diggelfjoer de Anbi status gekregen. Het is om die reden aantrekkelijk om een schenking aan Diggelfjoer te doen omdat deze bijdrage als gift kan worden aangemerkt en fiscaal verrekend kan worden door de schenkers. Voor vergoedingen rekenen we op een lichte stijgende tendens voor de komende 3 jaar. Het aantal advertenties wordt op peil gehouden door regelmatig adverteerders te werven. Voor 2019 worden de advertentietarieven niet verhoogd. Vanaf 2018 houden we rekening met een lichte stijging van de oplage. In 2019 neemt onze huidige voorzitter Anna-Marie na 25 jaar afscheid. Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en we nemen hiervoor een bedrag in de begroting op van € 1.000. Anna-Marie heeft zich in die jaren op een buitengewone wijze verdienstelijk gemaakt voor de dorpskrant en erg veel inbreng gehad in de ontwikkeling van het blad.

Vergoeding

Ieder bestuurslid ontvangt een vergoeding voor de vergaderingen die bij de leden thuis worden georganiseerd, voor telefoonkosten, vervoerskosten, computerkosten ed. De vergoeding is vastgesteld op € 105 per jaar per bestuurslid en € 50 per jaar voor de persoon die de distributie verzorgt. Jaarlijks organiseert het bestuur een activiteit voor de bestuursleden. De overige vrijwilligers ontvangen jaarlijks een kleine attentie voor hun inzet.