Bestuur / redactie

Stichting Diggelfjoer
Doctor Sipcke Stapertstrjitte 26, 8731 CB Wommels
diggelfjoer@wommels.nl
Bankrekening: NL39 RABO 0372 0081 27
RSIN nummer: 8162.13.860
Statuten: 1-8-2002 akte van oprichting, 4-8-2015 akte van statutenwijziging
KvK-nummer: 01097867
ANBI status: sinds 1-1-2015

Redactie-adres:
Evelyn Verburgh
Hofkamp 33
8731 BT Wommels
06-52653693
diggelfjoer@wommels.nl

Advertenties:
Gerlof Gerlofsma
gerlofgerlofsma@gmail.com

Bestuurs- en redactieleden:

Joop Bootsma (voorzitter/redactielid)
Marije Postmus ( secretaris/redactielid)
Gerlof Gerlofsma (penningmeester)
Rozemarijn Strubbe (redactielid)
Willy Jellema-Dijkstra (redactielid)
Hendrik Jellema (redactielid)
Evelyn Verburgh (redactielid)

 

Beleidsplan Diggelfjoer 2019 t/m 2021

Doelstelling Stichting Diggelfjoer

Het 11 maal per jaar uitgeven van een dorpskrant met informatie over en voor de bewoners van Wommels en omstreken. Het verstrekken van informatie en nieuws over ontwikkelingen in het dorp Wommels en over de activiteiten die hier gepland zijn. Door de dorpskrant komen mensen met elkaar in contact. Dit is een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in de dorpsgemeenschap.

Werkzaamheden

In de stichting zijn momenteel 6 vrijwilligers actief in het bestuur. Diggelfjoer komt 11 x per jaar met een editie uit van gemiddeld 60 pagina’s op A5 formaat. De redactieleden gaan actief op pad naar een verhaal over de inwoners van Wommels of over ontwikkelingen in Wommels. In het blad zijn een aantal vaste rubrieken opgenomen: “Wat my dwaande hâldt”, “Doarpsaginda, “Wykeintsjinsten” en “Diggels”. Naast de bestuursleden zijn er nog een groot aantal vrijwilligers actief bij de samenstelling en verspreiding van Diggelfjoer. Diggelfjoer verschijnt in een oplage van ca. 1.200 exemplaren. De financiële zaken in verband met administratie, adverteerders, facturering bijdragen en dergelijke worden verzorgd door de penningmeester. De bestuursleden vergaderen 11 x per jaar direct na een editie. In de vergadering worden de vorige uitgave geëvalueerd, afspraken over de nieuwe editie vastgesteld, de onderwerpen toegewezen aan de redactieleden en de financiële voortgang besproken.

Financieel

In 2019 is financieel afgesloten met een klein negatief resultaat van € 170. De algemene reserve is ultimo 2019 ca. € 14.500. In de periode van 2020 t/m 2022 verwachten we dat we interen op de reserves. Tot 2022 daalt deze naar een bedrag van ca € 11.000. We kiezen er voor om de dorpskrant in de periode 2020 – 2022 ongeveer in dezelfde vorm en oplages uit te brengen. Wel investeren we in kwaliteit van het blad en we nemen hiervoor dit jaar € 1.500 extra mee. In 2020 volgen de redactieleden de cursus Frysk skriuwen om de kwaliteit ook op dat gebied te stimuleren. In 2015 heeft stichting Diggelfjoer de Anbi status gekregen. Het is om die reden aantrekkelijk om een schenking aan Diggelfjoer te doen omdat deze bijdrage als gift kan worden aangemerkt en fiscaal verrekend kan worden door de schenkers. Voor vergoedingen en kosten rekenen we op een lichte stijgende tendens voor de komende 3 jaar van 2% per jaar. De kosten voor het abonnement voor inwoners buiten Wommels (portokosten) worden in verband met de kostenstijging van porto verhoogd van € 25 per jaar naar € 30 per jaar. Het aantal advertenties wordt op peil gehouden door regelmatig adverteerders te werven. Voor 2020 worden de advertentietarieven met ongeveer 5% verhoogd. De tarieven waren vanaf 2014 niet meer verhoogd, maar vanwege de kostenstijgingen moet dit nu wel doorberekend worden.

De tarieven van de advertenties worden vastgesteld op:

Vergoeding

Ieder bestuurslid ontvangt een vergoeding voor de vergaderingen die bij de leden thuis worden georganiseerd, voor telefoonkosten, vervoerskosten, computerkosten ed. De vergoeding is vastgesteld op € 107 per jaar per bestuurslid en € 54 per jaar voor de persoon die de distributie verzorgt. De vergoeding wordt jaarlijks iets verhoogd. Ieder jaar organiseert het bestuur een activiteit voor de bestuursleden. De vrijwilligers ontvangen jaarlijks een kleine attentie voor hun inzet.