Stichting Diggelfjoer
Doctor Sipcke Stapertstrjitte 26, 8731 CB Wommels
redactie@diggelfjoer.nl
Bankrekening: NL39 RABO 0372 0081 27
RSIN nummer: 8162.13.860
Statuten: 1-8-2002 akte van oprichting, 4-8-2015 akte van statutenwijziging
KvK-nummer: 01097867
ANBI status: sinds 1-1-2015

Redactie-adres:
Evelyn Verburgh
Hofkamp 33
8731 BT Wommels
06-52653693
redactie@diggelfjoer.nl

Advertenties:
Sjouke Venema
penningmeester@diggelfjoer.nl

Bestuurs- en redactieleden:

Marije Postmus (voorzitter/redactielid)
Sjouke Venema (penningmeester + advertenties)
Evelyn Verburgh (secretaris/redactielid)
Rozemarijn Strubbe (redactielid)
Joop Bootsma (redactielid)
Corina Wiersma-Koning (redactielid)
Dorien Voskuil (redactielid)

Beleidsplan Diggelfjoer 2022 t/m 2024

Doelstelling Stichting Diggelfjoer

Het 11 maal per jaar uitgeven van een dorpskrant met informatie over en voor de bewoners van Wommels en omstreken. Het verstrekken van informatie en nieuws over ontwikkelingen in het dorp Wommels en over de activiteiten die hier gepland zijn. Door de dorpskrant komen mensen met elkaar in contact. Dit is een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in de dorpsgemeenschap.

Werkzaamheden

In de stichting zijn nu 5 vrijwilligers actief in het bestuur en er is momenteel een vacature voor een redactielid. Diggelfjoer komt 11 x per jaar met een editie uit van gemiddeld 60 pagina’s op A5 formaat. De redactieleden gaan actief op pad naar een verhaal over de inwoners van Wommels of over ontwikkelingen in Wommels. In het blad zijn een aantal vaste rubrieken opgenomen: “Wat my dwaande hâldt”, “Wommels om utens”, “Thús by”, “Diggelgast”, “Doarpsaginda”, “Waarpraatsje”, “Wykeintsjinsten” en “Diggels”. Naast de bestuursleden zijn er nog een groot aantal vrijwilligers actief bij de samenstelling en verspreiding van Diggelfjoer. Diggelfjoer verschijnt in een oplage van ca. 1.250 exemplaren. De financiële zaken in verband met administratie, adverteerders, facturering en bijdragen en dergelijke worden verzorgd door de penningmeester. De bestuursleden vergaderen 11 x per jaar direct na een editie. In de vergadering wordt de de vorige uitgave geëvalueerd, afspraken over de nieuwe editie vastgesteld, de onderwerpen toegewezen aan de redactieleden en de financiële voortgang besproken.

Financieel

2021 is financieel afgesloten met een positief resultaat van € 1.391. De algemene reserve is ultimo 2021 € 16.418. In de periode van 2022 t/m 2024 verwachten we dat we iets interen op de reserves. Tot 2024 daalt deze naar een bedrag van ca € 16.000. In 2022 is een extra post opgenomen i.v.m het jubileum van 25 jaar en afscheid van de huidige voorzitter. We kiezen er voor om de dorpskrant in de periode 2022 – 2024 ongeveer in dezelfde vorm en oplages uit te brengen. In 2015 heeft stichting Diggelfjoer de Anbi status gekregen. Het is om die reden aantrekkelijk om een schenking aan Diggelfjoer te doen of vrijwilligerswerk voor Diggelfjoer uit te voeren omdat deze bijdrage of inzet als gift kan worden aangemerkt en fiscaal verrekend kan worden door de schenkers. Voor vergoedingen en kosten rekenen we op een lichte stijgende tendens voor de komende 3 jaar van 2% per jaar. De kosten voor het abonnement voor inwoners buiten Wommels blijft net als 2021 € 32,50 per jaar. Het aantal advertenties per editie is beperkt tot maximaal 27,5 pagina’s en wordt op peil gehouden door regelmatig adverteerders te werven. Voor 2022 worden de advertentietarieven met 2% verhoogd.

De tarieven van de advertenties worden vastgesteld op:

Vergoeding

Ieder bestuurslid ontvangt een vergoeding voor de vergaderingen die bij de leden thuis worden georganiseerd, voor telefoonkosten, vervoerskosten, computerkosten ed. De vergoeding is voor 2022 vastgesteld op € 112 per jaar per bestuurslid en € 56 per jaar voor de persoon die de distributie verzorgt. De vergoeding wordt jaarlijks iets verhoogd. Ieder jaar organiseert het bestuur een activiteit voor de bestuursleden. De vrijwilligers ontvangen jaarlijks een kleine attentie voor hun inzet.