Vogelwacht Wommels

Skriuwadres:
Fûgelwacht Wommels e.o.
Fyns 7, 8731P Wommels
Tel. 0515-332590

Vogelwacht Wommels e.o.Bestuur

Naam Functie Adres Telefoon
Teade de Boer Voorzitter

Aanspreekpunt nazorg Wommels Zuidwest

Geins 14, 8731 CN Wommels 06-22198651
Jan van Asselt Secretaris

Aanspreekpunt nazorg Kûbaard Zuidwest

Fyns 7 8731CP Wommels 0515-332590
Douwe Weidenaar Penningmeester

Aanspreekpunt nazorg Kûbaard Noordoost

Roede 14, 8731CT
Wommels
0515-332232
Sietze Douma Ledenadministratie

Aanspreekpunt nazorg Wommels Noordoost

It Stalt 16 8731EA Wommels 06-51692348
Vacant Jeugdcoördinator
Jan Eric Valkema Coördinator zwaluwen Knilles Ynsesstrjitte 16 8731EM Kûbaard 0515-331933
Overige taken
Thom Vellenga Coördinator Nestkasten Hofkamp 24, 8731 BV Wommels 0515-331513
Murk Nijdam CoördinatorNestbeschermers Slachte 4,8731 CJ Wommels 0515-331415 06-50476797

Doelstelling: Vogelwacht Wommels e.o. is een vereniging gericht op de bescherming van vogels in het algemeen en weidevogels in het bijzonder. De vereniging telt momenteel ruim 350 leden.  De vereniging is opgericht in 1946 en is aangesloten bij de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten (BFVW). De vogelwacht houdt minimaal twee keer per jaar een vergadering. Nieuws en ledeninformatie komt in de plaatselijke dorpskrant “Diggelfjoer”, daarnaast is de vogelwacht op de eigen website te vinden www.wommels.nl en op www.facebook.com/wachtwommelseo en www.twitter.com/wachtwommelseo.