Lidmaatschap

Iedereen kan lid worden van Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” te Wommels. Het bedrag van de ledenbijdrage stellen we vast op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

In 2018 is de ledenbijdrage vastgesteld op € 27,– per jaar. Dit is gelijk als in 2017.
Tot 18 jaar is het lidmaatschap van de vereniging gratis, voorwaarde is wel dat één van de ouders lid is en het kind is opgegeven als lid van de vereniging.

Vanaf 18 jaar wordt men automatisch zelfstandig lid en is dus ledenbijdrage verschuldigd. Bij voorkeur per automatische incasso.
Mocht u op latere leeftijd lid worden dan betaalt u inschrijfgeld. Vervolgens betaalt u net als de andere leden, de op de ledenvergadering, vastgestelde ledenbijdrage.

Bij overlijden hebben de nabestaanden recht op 100% van de ledenkorting.

In of buiten Friesland
U kunt gewoon, waar u ook woont in Nederland, lid zijn en blijven van onze vereniging.

Opzegging
Het lidmaatschap eindigt bij overlijden of door schriftelijke opzegging.

Ledenkorting
De ledenkorting wordt op de jaarlijks gehouden algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor 2018 bedraagt de ledenkorting € 1.175,–
De ledenkorting wordt in mindering gebracht op de nota van de uitvaart.

Als de uitvaart, in gezamenlijk overleg, door een andere uitvaartverzorger wordt uitgevoerd, blijft de ledenkorting gelden. Wel dient een kopie van het uittreksel van overlijden en van de factuur van de totale uitvaarkosten bij het bestuur te worden ingediend om het recht op de ledenkorting te behouden. Eventuele gemaakte verenigingskosten worden hiermee verrekend.

Laat dit duidelijk zijn: de Uitvaartvereniging DLE Wommels is geen verzekeringsinstelling.
De ledenkorting dekt niet de kosten van een begrafenis of crematie. Gemiddeld kost een uitvaart tussen de € 5.000,– en € 6.000,–. Dit is exclusief grafkosten en een grafmonument.

Actuarieel rapport
Een actuarieel rapport geeft aan hoeveel de vereniging “schuldig” is aan de leden.
Zo’n actuarieel rapport, eens in de drie jaar opgemaakt door een actuaris AG geeft aan op basis van het aantal leden, gemiddelde leeftijd man of vrouw, ledenbijdrage en -ledenkorting wat de vereniging aan voorziening moet hebben.

Elk geregistreerd lid heeft recht op de ledenkorting bij overlijden. Dit impliceert dat de vereniging “De Laatste Eer“ nu en in de toekomst moet voldoen aan de plicht om de ledenkorting te kunnen vergoeden.
Belangrijk is dus dat ook kinderen van 0-18 geregistreerd staan als lid!
Deze schuld wordt op de balans vermeld als Schuld aan de leden of Voorziening.

De actuariële voorziening (wordt om de 3 jaar vastgesteld) per 31-12-2015 bedraagt voor “De Laatste Eer “ een bedrag ad € 155.941,– en een positief eigen vermogen van € 38.380. De financiële positie van uw vereniging is goed.