Nijs

Update glasvezel in Wommels (september 2019)

In juli heeft Glasvezel Buitenaf aangekondigd dat de vraagbundelingen van De Fryske Mienskip op Glas/Glasvezel buitenaf in het buitengebied afgerond zijn. In het buitengebied van de gemeente zijn ruimschoots de benodigde aanmeldingen behaald en dat is goed nieuws voor de inwoners van het buitengebied! Alle adressen buiten de bebouwde kom die zich hebben aangemeld krijgen straks dus de beschikking over een supersnelle glasvezelverbinding en kunnen dan niet alleen genieten van snel surfen op internet, maar ook van haarscherpe TV beelden via glasvezel!

Voor de kleine kernen van Sudwest Fryslan was de ondergrens van 35% op 3 juli nog niet behaald en de campagne is daarom verlengd tot 1 oktober. Een groot aantal dorpen heeft ondertussen de drempel al gehaald en dat geeft het vertrouwen dat het gemiddelde voor alle kernen boven de 35% kan komen.

Momenteel is De Fryske Mienskip op Glas wederom met vele dorpsbelangen in de gemeente in gesprek om samen ervoor te zorgen dat alle dorpen aangesloten zullen gaan worden op het netwerk van de toekomst! Een netwerk wat eigendom is van de coöperatie DFM op glas en daarmee uiteindelijk eigendom van de inwoners die een abonnement afsluiten bij een van de dienstenaanbieders en daarmee automatisch lid zijn van de coöperatie!

Wommels is een fase 2 (grote) kern. Dit houdt in dat, bij meer dan 35% aanmeldingen voor 1 oktober van de kleine kernen, medio oktober mogelijk de campagne wordt gestart voor Wommels. Als deze 35% gehaald wordt, komt De Fryske Mienskip op Glas langs voor een informatie avond. De campagne voor Wommels is dus nog niet begonnen, deze gaat van start als voor 1 oktober alle kleine gemiddeld op 35% uitkomen. Dit wordt rond 3 oktober bekend. Als hier een Go op komt gaat Glasvezel Buitenaf voor de fase 2 kernen, waaronder Wommels valt aan de slag.

Glasvezel in Súdwest Fryslân (juli 2019)

Er is de laatste tijd veel te doen geweest over de aanleg van glasvezel in gemeente Súdwest Fryslân. Maar hoe zit het nu eigenlijk?

In eerste instantie waren er twee aanbieders voor glasvezel in onze gemeente:
Aanbieder 1: De Fryske Mienskip op Glas (DFMopGlas) / Glasvezel buitenaf
Aanbieder 2: Kabelnoord

Op 1 juli 2019 heeft Kabelnoord laten weten géén glasvezel meer aan te bieden in Súdwest-Fryslân:

Voor Súdwest-Fryslân was de sluitingsdatum van de inschrijving vervroegd naar maandag 1 juli. Het aantal aanmeldingen blijkt helaas toch onvoldoende om aan te gaan leggen en Kabelnoord gaat dat dus ook niet doen. Mensen in de gemeente Súdwest-Fryslân hebben daarmee duidelijkheid. Iedereen die zich heeft opgegeven voor glasvezel bij één van de providers van Glasvezel van Kabelnoord, heeft geen verplichtingen meer en wordt daarover persoonlijk geïnformeerd.

Kabelnoord gaat in de gemeente Súdwest-Fryslân geen activiteiten ontplooien, tenzij andere aanbieders ook niet gaan aanleggen. In dat geval zal Kabelnoord de situatie opnieuw bekijken. (bron: https://www.glasvezelvankabelnoord.nl/swf).

Hierdoor blijft aanbieder 1 automatisch over: De Fryske Mienskip op Glas.
Om u hierover meer informatie verschaffen heeft DFMopGlas vorige week een flyer verspreid waarin ze aangeven dat het raadzaam is u snel (vóór 10 juli) aan te melden voor glasvezel. In Glasvezelkrant Súdwest Fryslân wordt daarover het volgende toegelicht:

Hebben voldoende inwoners vóór 10 juli 2019 een abonnement bij een dienstaanbieder afgesloten? Dan krijgt de aanleg van glasvezel een GO!

Binnen de bebouwde kom moet minimaal 35% van de inwoners een abonnement afsluiten. Buiten de bebouwde kom is dit 50%. Dit percentage is hoger omdat de graafafstanden in het buitengebied groter zijn waardoor de kosten hoger zijn. Overigens is het wel zo dat de aanleg binnen de bebouwde kom afhankelijk is van voldoende deelname buiten de bebouwde kom. Dus zowel de 50% buiten als 35% binnen de bebouwde kom moeten gehaald worden om binnen de bebouwde kom aan te kunnen leggen.

We zullen alleen de adressen aansluiten die zich hebben aangemeld. Schrijf jij je na 10 juli 2019 in, dan worden achteraf extra aanlegkosten in rekening gebracht. Nu meedoen is dus voordeliger! Halen we de benodigde percentages niet, dan kunnen we helaas geen glasvezelnetwerk aanleggen.

Meer weten? Zie de gehele Glasvezelkrant: https://glasvezelvoorsudwestfryslan.nl/wp-content/uploads/2019/05/Glasvezelkrant-Sudwest-Fryslan.pdf. Daarnaast worden er in september weer informatieavonden georganiseerd die u natuurlijk kunt bezoeken.

Meer info:

www.glasvezelvoorsudwestfryslan.nl

https://www.facebook.com/dfmopglas/

https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/sudwest-fryslan/

 


Nieuwsbrief N359 Leeuwarden – Bolsward (juni 2019)

Drie kruispunten: Wommels-Noord, Burgwerd en Bolsward-Noord

De N359 is een belangrijke regionale weg door Fryslân. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, pakt de provincie Fryslân het stuk tussen Bolsward en Leeuwarden aan. De kruispunten bij Húns-Leons, Winsum, Wommels-Zuid en Hilaard zijn inmiddels klaar. Nu is het de beurt aan de kruispunten Bolsward-Noord, Burgwerd en Wommels-Noord. Om deze plekken verkeersveiliger te maken, maken we de kruispunten ongelijkvloers.

 

Resultaten grondonderzoek

Door middel van een onderzoek met diepe boringen hebben we gekeken of er ook waterdichte lagen onder de drie kruispunten zitten. Als we een tunnel maken, kunnen we deze lagen gebruiken als bodem van de tunnel. Dat scheelt in kosten, want dat hoeft dan niet van beton te worden gemaakt. Als de laag niet dicht genoeg is, komt er lekwater van grote diepte omhoog. Dit lekwater is heel zout en mogen we niet zomaar lozen. Als er dus een waterdichte laag is, kan er een goedkopere oplossing worden gemaakt en komt er geld vrij voor andere zaken. Vooral bij het kruispunt Bolsward-Noord lijkt een goede laag aanwezig te zijn die ongeveer op 15 à 17 meter diepte zit. Bij Burgwerd en Wommels-Noord is de kwaliteit van de laag twijfelachtig. Het is straks aan de aannemers om te bepalen of ze deze lagen willen gebruiken in hun ontwerp. Dan moeten ze ook met een eventuele oplossing komen voor het zoute water.

 

Geluidsonderzoek

Er is ook een geluidsonderzoek gedaan. Hierbij hebben we berekeningen gemaakt van de provinciale weg op 2,0 meter hoogte en ook als een diepgelegen weg. Daarbij hebben we ook rekening gehouden met de verwachte groei van het verkeer. We hebben aangehouden dat de maximumsnelheid straks weer 100 (km/u) wordt in plaats van 70 km/u nu. Bij een hoge ligging en wijzigingen in gebruik neemt het geluid toe. Door middel van berekeningen kunnen we zien of dat geluid toelaatbaar is en hoeveel de toename is. Zoals het nu lijkt, zijn alle oplossingen met het gebruik van stil asfalt toelaatbaar, maar het luistert heel nauw. De ontwerpen van de aannemers moeten aan alle wetten en regels voldoen.

Resultaten overige onderzoeken

In de vorige nieuwsbrief gaven we aan dat we in het najaar van 2018 verschillende onderzoeken uitgevoerd hebben in het veld. Deze onderzoeken zijn nodig om de aannemers voldoende informatie te geven. Zo kunnen zij een goed ontwerp maken. We hebben onderzoek gedaan naar de flora en fauna. We hebben gekeken of er bepaalde kwetsbare dier- en plantensoorten zijn waar wij bij het realiseren van de drie kruispunten rekening mee moeten houden. Dat is niet het geval.Ook hebben we gekeken naar de milieukwaliteit van de bermen en grond waar we straks gaan werken. Samen met de netwerkbeheerders van kabels en leidingen hebben we gekeken wat de consequenties zijn van het verleggen of verdiepen van leidingen. Uit historisch onderzoek is gebleken dat de kans nihil is dat er oude bommen of projectielen in de weg liggen. Ook raken we geen oudheidkundige zaken onder de grond. Daarnaast meten we ook de grondwaterstanden rondom de kruispunten. Dat is altijd nodig wanneer we ondergronds gaan werken en graven. De waterpeilen moeten tijdens en na de uitvoering zoveel mogelijk gelijk blijven als nu. Als laatste hebben we vanuit de lucht de verkeersstromen en de intensiteit bepaald.

Grondaankoop

We kunnen pas het werk aanbesteden als we minimaal op twee van de drie kruispunten in bezit zijn van alle benodigde grond. Dat is op dit moment niet zo. De reden dat we pas kunnen aanbesteden als we een groot deel van de grond hebben, is dat we geen risico mogen lopen dat het werk halverwege stilgelegd moet worden omdat de grond nog niet in bezit is. Het stilleggen van dergelijke grote projecten kost veel geld. We hebben met de grondeigenaren al meerdere goede gesprekken gevoerd. Iedereen is van mening dat het van belang is dat we veilige kruispunten krijgen.

Bestemmingsplan

Voor de onderdoorgangen met op- en afritten is meer ruimte nodig dan er tot nu toe is voor de weg. Hiervoor moeten we de bestemming van de grond veranderen van ‘agrarisch’ naar ‘verkeersdoeleinden’. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft het bestemmingsplan in behandeling genomen. Het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad gaan hierover beslissen, waarna het plan ter inzage komt. Naar verwachting stellen we het in april 2020 vast.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun je terecht op www.fryslan.frl/bolswardleeuwarden. Heb je vragen over het project? Dan kunt u van maandag t/m vrijdag contact opnemen met projectleider Dirk Lont via telefoonnummer 058 292 5925.