Beknopt jaarverslag 2023-2024
(toegelicht tijdens de jaarvergadering op 18 april 2024)

 

Dorpsvisie: Wommels, hét centrumdorp van de regio

Algemeen

 • Google Drive ingericht voor samenwerking/communicatie projectgroepen
 • Bekostiging van o.a. zaalhuur en uitvoering activiteiten middels subsidies. Allert Turksma gevraagd om ons te helpen met de aan te vragen subsidies.
 • Avond organiseren voor alle projectgroepen om elkaar te informeren, ideeën uit te wisselen, eventuele verbindingen te maken en vervolgens een drankje te doen. Het voorjaar was te snel. Nu plan voor het najaar.
 • We vragen ons af of we niet teveel hooi op onze vork nemen. Er zijn veel groepjes waar wij allemaal bij betrokken zijn. Kost veel tijd. Zijn ook veel acties voor de kortere termijn. Fijn dat de groepjes warm zijn en er goed mee bezig zijn, maar niet alles kan en hoeft dit jaar af.
 • Richten op langere termijnvisie: Voor alle groepen een visiedocument ingevuld welke zullen leiden naar een lange termijn visie. We willen een duidelijke lijn uitzetten waar we zelf overzicht van houden. Dorpsvisie staat iedere vergadering op de agenda. Vanaf dit jaar willen we ons focussen op hooflijnen. Meer met elkaar brainstorm en elkaar adviseren en verder helpen en minder elkaar op de hoogte houden van details. Zo zijn we voornemens per vergadering 3 thema’s te bespreken en actief acties uit te zetten met realistische mijlpalen.

Herschikking projektgroepen

  • Sport ondergebracht bij Toerisme en recreatie
  • Jongeren ondergebracht bij Sociaal Domein
  • Groen ondergebracht bij duurzaamheid
  • Nieuwe groep: Communicatie

Kort verslag per groep

 1. Wonen

Opgestart, maar ligt nu stil. In de komende tijd op zoek naar leden die actief willen deelnemen en meepraten over het nieuwe woonplan van Wommels. Plannen gemeente: Wommels mag uitbreiden. Voorkeursrechten zijn uitgedeeld. In principe is de locatie vastgesteld. 10% van de huidige woningen erbij. Ook plannen voor de school (uitbreiding) worden hierin meegenomen. De gemeente is voortvarend.

 1. Duurzaamheid (en groen)

Gestart met aansluiting bij de WEK. O.a. daar visieplannen gepresenteerd en gevraagd naar leden voor projectgroep. Besloten los van elkaar aan de slag te gaan, maar elkaar te informeren (waar kan samen optrekken). Halverwege het jaar is een actieve groep samengesteld die zich bezighoudt met onderwerpen als …. Hebben ondersteuning gekregen van Doarpswurk bij de opstart. De projectgroep vertelt straks wat ze hebben gerealiseerd en wat de verdere plannen zijn.

 1. Toerisme, Recreatie en Sport

Het onderdeel sport is opgegaan in de projectgroep Toerisme en recreatie, omdat het een te klein onderwerp leek om los te staan. De projectgroep vertelt in de jaarvergadering wat ze hebben gerealiseerd en wat de verdere plannen zijn.

 • Haalbaarheidsonderzoek Wommelsapp
 • Digitaal mededelingenbord bij ingang Wommels
 • Organisaasje keningsdei: groepke
 • Bewoners betrekken bij QR-code tocht over historie Wommels 
 1. Winkels/middenstand

Deze groep is nog niet opgestart. Er is contact met de OVWE. We sluiten regelmatig aan bij bijeenkomsten, o.a. nieuwjaarsborrel, jaarvergadering en uitje. Op 24 oktober is DBW aangesloten bij en bestuursvergadering om te brainstormen/input op te halen over wat de middenstand wil in Wommels, o.a. over een bedrijventerrein.

 1. Cultuur

De projectgroep is nog niet opgestart, maar de organisatie van de Oase voor de Slachtemarathon hier ondergebracht. Ook is via deze weg contact met de werkgroep 80 jaar vrijheid.

 1. Verkeer en bereikbaarheid

De projectgroep is nog niet opgestart, maar er zijn namen verzameld om te benaderen. Er zijn onderwerpen genoeg. Ook vanuit de buurtbijeenkomst over het groen op de Terp.

 1. Sociaal Domein (jongeren en ouderen)

Het onderwerp jongeren is ondergebracht in de groep Sociaal Domein. Deze groep is zeer actief en denkt na over initiatieven voor jongeren, maar ook voor (eenzame) ouderen. Ook overleg geweest over wat realistisch is en wat niet. Er is op 20 oktober een jongerenavond georganiseerd waar ook deze doelgroep mee kon praten over hun Wommels van de toekomst. Welke plannen hieruit voort zijn gekomen, presenteert deze groep tijdens de jaarvergadering. 

 1. Communicatie

Vanuit projectgroep Toerisme, Recreatie en Sport is het initiatief ontstaan om een communicatiegroep op te starten om een gezicht van Wommels te creëren (Wommels app, website en dorpskrant). Dit gaat in samenwerking met o.a. Diggelfjoer en wommels.nl. 

 1. Overige losse onderwerpen

O.a. kerktoren in het licht zijn acties voor geweest.

 

Andere onderwerpen

Groen van de Terp

  • Wat is’t moai wurden, net?
  • 30 mei 2023: Overleg met gemeente, buurtbewoners en DBW (Eelke en Sytse).
  • Verkeersproblematiek van de kleine Terp is meegenomen in nieuwe groenplannen.
  • Eenrichtingsverkeer is naar gevraagd, maar kan niet zomaar worden gerealiseerd. Terpbewoners zijn er zelf wel mee bezig. Dit kon niet eerder dan de realisatie van de plannen m.b.t. het wandelpad om de Terp.
  • 30 januari 2024: Inloopavond in Dielshûs voor de bewoners van de Terp. Hier heeft de gemeente de plannen voorgelegd en mochten de bewoners reageren. De discussie ging niet meer over het kappen van de bomen, maar wel over het wandelpad. De werkzaamheden zijn klaar. We hebben gezorgd voor tijdige berichtgeving via wommels.nl en Diggelfjoer.

Initiatief brandweer
Aanbod rookmelders op de juiste plek te plaatsen bij mensen thuis. Brandweer plaatst de rookmelders. Initiatief komt voort uit een soortgelijke actie in Reahûs, omdat dit dorp in een buitengebied ligt en daardoor een eventuele brand zo snel mogelijk opgemerkt moet kunnen worden. Dit geldt natuurlijk ook voor woningen die niet in een buitengebied liggen, vandaar dat Brandweer Wommels dit initiatief heeft genomen. Op dit moment met de subsidie bezig om de actie te kunnen bekostigen.

Overig

  • Verzending protestbrief verplaatsing milieustraat Bolsward
  • Bijeenkomst Zwembad: 27 juni met gemeente en DBW. Zwembad wil verduurzamen door nieuwbouw, gaan o.a. van gas af. Gemeente en DBW juichen dit toe.
  • Opening en afrondingsjaar Bogerman
  • Herdenking vrijheid 80 jaar in 2025. Dezelfde subsidie als voor 75 jaar vrijheid. De werkgroep van destijds is hiervoor benaderd en pakken het op. Kan evt. vallen onder visiegroep cultuur.
  • Overnemen Stichting Kom nei Wommels
  • Wijkagent Sierd Steigenga sluit in mei 2024 aan bij de bestuursvergadering
  • Socials (Facebook) actiever inzetten


Gasten

Puur de Greidhoeke.
Teade de Boer heeft verteld wat het initiatief Puur de Greidhoeke inhoudt. Het zijn plannen ter bevordering van de biodiversiteit in Easterein en Wommels, gericht op zowel locals als toeristen. De vraag om mee te denken over een fiets- en wandelroute door Wommels is meegenomen naar projectgroet Toerisma, Recreatie en Sport die hiervoor ook plannen had. Dorpsbewoners gevonden voor de samenwerking. Hierover in deze vergadering meer.


Ekstra oerlizzen

Bestuurlijk overleg met wethouder en dorpencoördinator – 16 november

 • Onze dorpsvisie: We vertellen over de visieontwikkelingen. We gaan alle projectgroepen kort bij langs en lichten Wonen, Toerisme, Recreatie & Sport, Sociaal Domein wat uitgebreider toe. Gemeente vindt dat wij zeer voortvarend zijn en misschien wel te ambitieus.
 • Voorzieningen: Besproken m.b.t. de voorzieningen in en rondom het dorp: plannen Nij Stapert, definitieve plan milieustraat Bolsward (gaat naar Sneek), aanleg glasvezel en slechte stoepen, zwembad en gebouw brede school dat te klein wordt.
 • Uitnodiging: We nodigen de wethouder en dorpencoördinator uit om een rondje door Wommels te fietsen om mooie ontwikkelingen te laten zien en bijv. hoe het is gesteld met onze stoepen en het groen. Dit vindt plaats op 19 juni 2024.

Ambtelijk overleg met Doarpsbelang Wommels over gemeentewerf – 21 november

Overleg met omliggende dorpsbelangen: Hidaard, Kûbaard, Easterein, Iens – 22 november

 • Bijpraten over onderwerpen die spelen in ieder dorp: wonen, verkeer, vaarwegen, duurzaamheid en energie
 • Thema’s die alle dorpen raken en waar evt. gezamenlijk in opgetrokken kan worden: gezondheidszorg, middenstand, lytse farwegen, sport en recreatie
 • Afspraken: elkaar helpen bij lobbyen, toekomstbeelden/dorpsvisies, verslagen en overzicht themawerkgroepen met elkaar delen en in het voorjaar weer bijeenkomen.

 

Doarpsbelang Wommels


Beknopt jaarverslag 2022-2023
(toegelicht tijdens de jaarvergadering op 13 april 2023)

 

1. Dorpsvisie: Wommels, hét centrumdorp van de regio

 • Stond ieder overleg op de agenda.
 • Van hoe kunnen we onszelf beter laten zien? Hoe kunnen wij erachter komen wat er leeft in het dorp, via welke partij kan ons hierin begeleiden, naar een plan met uitgebreide PR-campagne en geslaagde Doarpsjûn

2. Gemeenschapsruimte

 • Bezoek Stichting Under Dak
 • Mogelijkheden bredere inzet doarpskeamer (diverse overleggen o.a. met Patyna en in december een mooi stuk in Diggelfjoer over de leaderlsubsidie)
 • Mogelijkheden Nij Stapert. Patyna is commercieel, het ligt nu bij gemeente. DBW niet meer betrokken.
 • Inventarisatie via wommels.nl en Diggelfjoer. Reacties: 1 ruimte over, 2 koren zoeken nog betaalbare ruimte.
 • Aangekaart bij bestuurlijk overleg met gemeente. Advies: kijken naar beschikbare ruimtes, ook buiten Wommels.
 • Nog geen actie ondernomen voor de opzet voor een dergelijke ruimte. Wordt onderwerp in dorspvisie, voor een van de werkgroepen.

3. Diverse gasten

 • Stichting Wommels
 • Sociaal Collectief
 • Doarpswurk, ,Eddy Lania: begeleiding visietraject

4. Bestuurlijk overleg

 • Dorpsvisie
 • Wonen: wens om uitbreiding en verbeteren (oude/huur)huizen. Gemeente geeft aan geen kern op slot, maar na inventarisatie komen ze er medio 23 op terug.
 • Bedrijventerrein: hoe kunnen we de ambitie om dit uit te breiden verwezenlijken? Hangt af van het lokale bedrijfsleven. Beperkte totaalruimte voor bedrijventerreinen in SWF
 • Zwembad. Zwembaden in goede conditie, gebouwen zouden aangepakt moeten worden, vanwege bestuurswisselingen nog niet opgepakt.
 • Gemeenschapsruimte. Dorpshuis kan een blok aan been zijn (structureel onderhoud, vrijwilligers), onderzoek doen welke ruimtes beschikbaar zijn, ook in Easterein. Bij groot probleem, vereniging zelf contact opnemen met de gemeente.
 • Leefbaarheid en veiligheid. Tip om wijkagent eens uit te nodigen voor een vergadering.
 • Groen: leane van Sminia wordt niet meer zo mooi als hij was. Wel een plan voor bomenbehoud, idem voor de Terp. Plannen worden bekend gemaakt via wommels.nl

5. Overleg met omliggende dorpsbelangen: Hidaard, Kûbaard, Easterein, Iens. (2x per jaar overleg).

 • Uitwisselen wat ieder dorpsbelang bezighoudt.
 • Gezamenlijke onderwerpen: woningbouw, vrijwilligers, infrastructuur in de Greidhoeke

6. Dorpsvisie Wommels

 • 2x per jaar bijeen om samen op te trekken waar mogelijk, maar ook om elkaar te informeren.
 • Nieuwe bestuursleden: Tjitske de Boer, Sytse Hibma, Paul Reitsma
 • Nieuwe voorzitter nodig

7. Overig

 • Lidmaatschap ondernemersvereniging
 • Nieuwe AED aangeschaft, incl. onderhoudscontract. Hangt aan de Tsjerne.
 • Betrokkenheid Bogerman: Nieuws dat de bouw doorgaat.
 • Donatie Jacobikerk
 • Bezwaarschrift sluiting milieustraat Bolsward
 • Voorbereiding Slachtemarathon. Op zoek naar een werkgroep. Aangehaakt zijn, maar niet de kar trekken.

Doarpsbelang Wommels


Jaarverslag Doarpsbelang Wommels (juli 2020 – mei 2022)

Zoals elke vereniging hebben wij als bestuur van Doarpsbelang last gehad van corona. Behalve het niet doorgaan van twee jaarvergaderingen (over het herplannen van deze bijeenkomsten werd bijna elke keer gesproken), hebben we ook regelmatig bezoek moeten afzeggen of online moeten ontvangen. Onderling hebben we elkaar ook een tijdje fysiek niet kunnen ontmoet. Wij hebben van november 2020 tot en met mei 2021 online vergaderd. Daarna konden we gelukkig weer bijelkaar zitten en vergaderen we sindsdien in de Doarpskeamer van Nij Walpert. Ondanks de beperkingen, hebben we de nodige zaken weten op te pakken, welke middels dit jaarverslag graag toelichten. Het jaarverslag is wellicht wat langer dan u van ons gewend bent, maar dat komt omdat het over de afgelopen twee jaar gaat.

Bestuurswisseling

In het voorjaar van 2021 heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. We hebben bestuurlijk afscheid genomen van Meinte Wesselius en Rinse Joustra. Meinte zijn specialiteit is het sociale domein, daarom onderhield hij voor Doarpsbelang Wommels de contacten met Patyna en was hij dus betrokken bij de plannen voor het voormalige gemeentehuis. Rinse is als makelaar op de hoogte van de ins en outs van de woningmarkt en heeft zich daarnaast op het laatst ook intensief ingezet voor het sportproject ‘Wommels beweegt’. Voor hen in de plaats zijn Eelke Veenstra en Anno Feenstra gekomen.

In januari 2022 heeft Anno Feenstra zijn functie als lid van Doarpsbelang Wommels weer opgezegd. De ervaring leerde dat deelnemen aan dit bestuur niet bij hem paste. Hij maakt graag plaats voor een ander die er meer plezier aan kan beleven.

Tijdens de jaarvergadering van mei 2022 zullen Peter Meijlis (voorzitter), Sijbout Colenbrander (penningmeester) en Jan Stapersma aftreden. Zij zijn van grote betekenis geweest voor het Doarpsbelang en willen hen enorm bedanken voor hun bijdrage.

Bogerman 2.0

Een belangrijk project was en is Bogerman 2.0. Wij zijn trots op het resultaat dat we nu hebben bereikt. In het voormalige Bogerman schoolgebouw aan de Walperterwei komen woningen voor starters. Tien huurappartementen in het hoofdgebouw en tien koopwoningen op het achterterrein. De huurappartementen krijgen, afhankelijk van de oppervlakte, een huurprijs die valt binnen de huurgrens die geldt voor huurtoeslag. In 2021 is dat € 752,33 per maand. Voor de koopwoningen is een indicatieve koopprijs afgegeven van €200.000 vrij op naam. In de loop van 2022 zullen zowel de huren als de koopprijzen definitief worden vastgesteld. De koopwoningen worden “all electra” dus zonder gas. Voor de appartementen wordt nog gekeken hoe de appartementen verduurzaamd kunnen worden. Inmiddels zijn de ruimtelijke procedures gestart en is de verwachting dat de verkoop en verhuur vlak na de zomer van 2022 kan beginnen. Medio 2023 moeten de eerste bewoners in Bogerman kunnen komen wonen.  De realisatie van Bogerman 2.0 is in handen van Blue Banner in Leeuwarden.  Kijk voor meer informatie ook op de Facebookpagina Bogerman 2.0.

In dit verband willen we zeker de naam noemen van Max Kooijmans, onze projectleider. Voor Doarpsbelang bewaakte hij onvermoeibaar alle ins en outs met betrekking tot dit project, waarbij het onderhouden van contacten binnen de gemeente SWF erg belangrijk waren.

Project GO

Project GO (Gezonde Omgeving) was een pilot van de gemeente om met het dorp te zoeken naar combinaties van effectieve maatregelen voor een gezonde leefomgeving. Voor dit project hadden wij een 11-tal enthousiaste Wommelsers bereid gevonden hieraan deel te nemen. Vanwege de coronamaatregelen en andere ontwikkelde manieren voor het omgaan met initiatieven van inwoners in het kader van de omgevingswet, heeft de gemeente het project begin dit jaar geannuleerd.

Verkeer

Door coronamaatregelen was het niet mogelijk een bijeenkomst te plannen met inwoners en de gemeente om het te hebben over de verkeersproblematiek in Wommels. In plaats daarvan deed Doarpsbelang een oproep aan inwoners van Wommels om verkeersproblemen en oplossingen daarvoor aan te dragen. Hier werd goed op gereageerd. Alle ingezonden problemen en oplossingen zijn doorgestuurd naar de gemeente, welke hier middels een uitgebreid verslag op heeft gereageerd (te lezen op wommels.nl). De verkeersambtenaar Martsen Bles werd voor de jaarvergadering in het najaar van 2021 uitgenodigd om alsnog het gesprek aan te gaan met inwoners. Helaas is deze vergadering i.v.m. corona niet doorgegaan. We zijn blij te kunnen melden dat ze nu aanschuift tijdens de jaarvergadering van mei 2022 om te vertellen over de mogelijkheden m.b.t. verkeersveiligheid in Wommels. Wat je in welke situaties kan doen, maar ook wanneer de gemeente wat kan doen.

Lijn 92

Van enkele bezorgde inwoners van Wommels kregen wij mails met de vraag of wij als bestuur iets konden doen aan het verdwijnen van buslijn 92 door Wommels. Twee van onze bestuursleden zijn op 8 september 2021 in gesprek gegaan met de provincie. Ondanks dat zij zorgen hebben geuit over de leefbaarheid van het dorp bij het verdwijnen van het ov, blijft de conclusie dat de halten in Wommels komen te vervallen en reizigers voortaan kunnen opstappen bij de provinciale weg. Het verslag van dit gesprek is op te vragen bij Doarpsbelang Wommels.

Groen

Over het groen in Wommels is goed contact met de gemeente. Vooral over de lindebomen op de van Sminealeane en de Terp zijn bijeenkomsten belegd met buurtbewoners en de gemeenteambtenaren die hier over gaan. Zo zijn er diverse onderzoeken geweest om te kijken wanneer het verwijderen/vervangen van bomen echt noodzakelijk is en stemt de gemeente grote veranderingen af met inwoners en/of Doarpsbelang.

Inmiddels is er door de gemeente een plan gemaakt voor het vervangen van de bomen op de Terp. Aan de kant van de Jimbar worden de oorspronkelijke 8 bomen vervangen door 5 nieuwe, grotere bomen. Dit wordt waarschijnlijk gedaan in het voorjaar van 2023. Er wordt eerst een plan gemaakt en gepresenteerd aan de buurt. Tevens is er bij de gemeente budget om op den duur (denk aan over een jaar of drie/vier) alle bomen van de Terp (uitgezonderd die aan de kant van de Jumbo) om en om te vervangen.

Pannakooi

Wat begon als initiatief van enkele inwoners van Wommels met als doel het plaatsen van een pannakooi in Wommels, is uitgemond in sportproject ‘Wommels beweegt’. Waar Doarpsbelang in eerste instantie nauw betrokken was, nemen wij als bestuur nu meer afstand. De initiatiefgroep gaat enthousiast verder. Meer informatie hierover is te vinden op wommels.nl.

Glasvezel

Doarpsbelang heeft het dorp geattendeerd op de kans op glasvezel, waarvoor Delta Fiber Netwerk de enige aanbieder was. Er was voldoende belangstelling en inmiddels wordt de glasvezel aangelegd in Wommels.

Bloembakkenactie

Deze actie hield in dat de gemeentelijke bloembakken overgenomen konden worden en/of dat er nieuwe bloembakken aangeschaft konden worden door dorpsbelangen. De gemeente stelde hier geld voor beschikbaar. In samenwerking met de ondernemersvereniging Wommels-Easterein hebben wij hier invulling aangegeven: de beplanting in de reuzebloembakken in het centrum van Wommels wordt dit najaar en ook in het voorjaar van 2022 vernieuwd. Ook het onderhoud ervan wordt betaald met deze subsidie.

Visie Doarpsbelang

Als bestuur zijn we bezig met het ontwikkelen van een checklijst om in kaart te brengen waar we mee bezig (willen) zijn. Dit stimuleert om vooruit te kijken en in te schatten voor welke onderwerpen wij het dorp nodig hebben. Deze checklijst houden wij zelf ter hand om een koers uit te kunnen stippelen. Heeft u een belangrijk onderwerp waar Doarpsbelang zich voor in zou moeten zetten, mail gerust of spreek een van de leden aan.

Visie op wonen

Een van de onderwerpen van de hierboven genoemde checklist is de visie op wonen. Vanwege de huizenkrapte en dat het voor jongeren en ouderen moeilijk is een geschikte woning te vinden (en kunnen betalen), willen we onderzoeken of het mogelijk is om Wommels uit te breiden. Eerder is duidelijk gemaakt dat een dorp zo mogelijk eerst inbreidt, waarna uitbreiding mogelijk zou kunnen zijn. In het komende jaar lijkt de inbreiding van Wommels te zijn afgerond, omdat er woningen zijn/worden gerealiseerd in  het oude gemeentehuis, de oude bibliotheek en straks van de oude Bogerman. Het plan van Doarpsbelang is om contact te zoeken met de gemeente over dit onderwerp en vanuit het dorp een projectgroep op te starten. Heeft u interesse in het onderwerp, laat het een van onze bestuursleden even weten.

Bestuurlijk overleg gemeente

Op 5 oktober 2021 heeft Doarpsbelang bestuurlijk overleg gehad met Bauke Dam, onze contactwethouder sinds dit jaar (opvolger van Maarten Offinga). Thema’s die besproken zijn: Bogerman, klachten en oplossingen over verkeersproblemen in Wommels, nieuwe omgevingswet, aanleg glasvezel, sportproject ‘Wommels beweegt’, Nij Nij Stapert (nieuwbouw van Nij Stapert), de positie van Wommels binnen de gemeente drie jaar na het opheffen van de gemeente Littenseradiel (“Wommels is een belangrijke verzorgingskern, zoals Witmarsum dat ook is”), woningbouw in Wommels (we zullen zelf als dorp met initiatieven moeten komen), het zwembad (“De gemeente realiseert zich dat het zwembad een belangrijke voorziening is voor Wommels”) en duurzaamheid/energietransitie (er is een gemeentelijke energiecoördinator aangesteld).

Alternatief voor Wommelser van het jaar: Oproep

Helaas moeten wij te kennen geven dat we ook in 2021 geen ‘Wommelsers van het jaar’ hebben uitgekozen. Dit is besloten, omdat we aan deze uitreiking graag aandacht schenken in het bijzijn van dorpsbewoners, zoals bijvoorbeeld tijdens een jaarvergadering of een vrijwilligersavond. In plaats daarvan plaatsten we in december 2021 een oproep om aan te geven welke inwoners van Wommels extra aandacht verdienen d.m.v. een attentie. Op deze oproep kwam helaas weinig respons, maar uiteraard hebben degenen die  werden genoemd een heerlijk vleespakket ontvangen van Murks Slagerij.

Ook voor de jaarvergadering van 2022 hebben we ervoor gekozen geen ‘Wommelser van het jaar’ te kiezen, omdat we het als bestuur lastig vinden om iemand aan te wijzen die een mooie prestatie heeft geleverd, zonder dat we iemand over het hoofd zien. Om het niet helemaal in eigen beheer te houden, hebben we overwogen het dorp te betrekken bij deze verkiezing. Maar, omdat bleek dat op de oproep voor een attentie voor een medebewoner niet veel reactie kwam, hebben we besloten de ‘Wommelser van het jaar’ ook dit jaar niet op de agenda van de jaarvergadering te zetten. Wie weet in de toekomst weer, misschien dan in een ander jasje.

Geitenhouderij Kûbaard

Naar aanleiding van enkele bezorgde mails van dorpsbewoners over het starten van een geitenhouderij in Kûbaard, heeft Doarpsbelang contact gezocht met de gemeente. We hebben navraag gedaan of de toezichtprocedure rondom de vergunning correct verloopt. Gemeente SWF liet weten dat de gevraagde omgevingsvergunning is verleend, op advies van de FUMO (omgevingsdienst in Friesland die gemeenten verplicht advies geeft op het milieugebied) die aangaf dat er geen wettelijke gronden zijn om de vergunning te weigeren (hierbij heeft de FUMO ook rekening gehouden met het advies van de GGD om alle geitenhouderijen niet binnen 2 kilometer van een “gevoelig object” mogelijk te maken). De onafhankelijke bezwarencommissie heeft een advies uitgebracht en aan de hand van dit advies heeft het college een beslissing genomen op de bezwaarschriften: de verleende vergunning kon in stand kan blijven (zie ook: https://lc.nl/friesland/sudwest-fryslan/Acht-bezwaren-geitenhouderij-K%C3%BBbaard-van-tafel-27653720.html).

AED

De AED van Doarpsbelang die bij de Tsjerne hangt is tien jaar oud en daarom niet meer betrouwbaar voor zijn diensten. Omdat onze AED de enige is die aan de ‘andere kant van de brug’ hangt, is het geografisch gezien handig dat er een op die plek blijft hangen (afspraak met Woon Friesland). Doarpsbelang heeft zich laten adviseren door Hendrik Jellema over wat er met de AED moet gebeuren: Het apparaat moet worden vervangen. Besloten wordt een AED van Defribtrech aan te schaffen, omdat deze naar alle waarschijnlijkheid het meest bekend is bij de vrijwilligers die de reanimatiecursus hebben gevolgd. Het nieuwe apparaat zal in 2022 worden opgehangen en gaat 14 jaar mee.

Doarpsbelang Wommels


 

Alternatief jaarverslag Doarpsbelang – Juli 2020

Eerder kondigden wij aan de jaarvergadering van Doarpsbelang uit te stellen naar het najaar. Echter, omdat we nog niet kunnen inschatten of een dergelijke bijeenkomst dan wel kan doorgaan en omdat wij verwachten dat vele activiteiten of bijeenkomsten zullen worden verschoven naar het najaar, is besloten de jaarvergadering van 2020 af te gelasten. Dit betreuren wij, omdat een jaarvergadering een mooi moment is om aan het dorp te laten weten waar Doarpsbelang zich zoal mee bezig heeft gehouden en momenteel nog druk mee is. Graag komen wij u hierin tegemoet en informeren wij u middels dit bericht over onze aandachtspunten en bezigheden.

(ver)Plaatsing AED

Zoals u wellicht niet is ontgaan, wordt het oude gemeentehuis momenteel verbouwd tot woonappartementen. Echter aan de muur van dit gebouw hangt nog steeds een AED. Vanwege de nieuwe plannen voor dit pand krijgt de AED een nieuwe plaats, namelijk aan het hokje van de brugwachter. ‘Dat hokje staat er toch niet het hele jaar?’ hoor ik u denken. Dat klopt, het wordt iedere winter opgeruimd, maar het is de bedoeling dat het brugwachtershok een vast hok wordt dat het hele jaar kan blijven staan. Hiervoor wordt momenteel een vergunning aangevraagd. Wanneer het vaste hok is gerealiseerd, zal ook de AED daar zijn vaste plek krijgen. In de tussentijd komt de AED aan het huidige brugwachtershok te hangen.

Gemeentelijke begraafplaats

Gemeente Súdwest Fryslân onderhoudt de begraafplaatsen in de gemeente, dus ook bij ons. Zo is ons toegezegd dat de niet-beschutte kant, te zien vanaf de autoweg, zeker weer beschut zal worden. Daarnaast worden er aanpassingen gedaan aan struiken die te breed zijn geworden en zijn er plannen voor het aanleggen van een urnentuin. De plannen hiervoor lopen nog en als Doarpsbelang worden wij hiervan op de hoogte gehouden.

Zwaar verkeer

Inwoners van Wommels maken zich zorgen over het zware verkeer dat dagelijks door Wommels rijdt. Het verkeer zorgt voor trillingen en geluidsoverlast, met name bij verschillende drempels. Daarnaast wordt op de rechte stukken regelmatig te hard gereden, waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt. De gemeente staat ervoor open om in gesprek te gaan met doarpsbelang en een groepje inwoners die hierbij betrokken is of wil zijn. Door de coronamaatregelen heeft deze bijeenkomst nog niet plaats kunnen vinden, maar wanneer dit wel weer mogelijk is, plannen wij hiervoor een geschikt moment. Mocht u hiervoor graag een uitnodiging ontvangen, dan kunt u even een mail sturen naar doarpsbelang@wommels.nl.

Vergroening

In het kader van het verbeteren van het klimaat, gaat de gemeente “vergroenen”. Momenteel inventariseert de gemeente de mogelijkheden voor omvormen van ‘steen’ naar ‘groen’ in de openbare ruimte. Doarpsbelang heeft de vraag gekregen om door te geven aan de gemeente waar mogelijkheden zijn voor vergroening in onze eigen omgeving. Deze vraag kunnen wij natuurlijk niet alleen beantwoorden, dus daarom roepen wij u op om mee te denken: Mocht u locaties (stoepen, parkeervakken, enz.) weten die vergroend kunnen worden, geef ze dan door aan ons of aan de gemeente!

Nog meer groen…

Er is onvrede over het snoeien (kandelaberen) van de bomen in Wommels, met name over die aan de Van Sminialeane en de Terp. Tijdens de vergadering van Doarpsbelang in januari, waar ook de bewoners van de Van Sminialeane bij aanwezig waren, heeft de gemeente toegegeven dat de bomen aan de Van Sminialeane destijds niet goed zijn gesnoeid, maar daarnaast ook dat de bomen eigenlijk te dicht op elkaar staan, wat inhoudt dat het heel goed mogelijk is dat in de komende paar jaar (enkele) bomen verwijderd zullen worden. Echter, deze plannen zijn nog niet definitief. Daarnaast gaf de gemeente aan dat er plannen zijn voor het groen op de Terp, maar ook deze plannen zijn nog niet concreet en definitief. De gemeente wil graag de buurtbewoners betrekken bij de plannen en heeft ze gevraagd om met een (tegen)voorstel te komen. Inmiddels hebben de inwoners van de Van Sminialeane en de Terp een vergadering belegd om de plannen te bespreken. Wanneer deze rond zijn, wordt weer contact gezocht met de gemeente om te spreken over de vervolgstappen.

Hondentoiletten

In en rondom Wommels zullen hondentoiletten worden geplaatst. In overeenstemming met enkele inwoners hebben wij suggesties gedaan voor geschikte plaatsen hiervoor. De gemeente gaat nu in beraad over hoeveel er worden geplaatst en waar ze komen. We wachten af.

Fietstunnel

Bouwe Tanja houdt al langere tijd de fietstunnel en de directe omgeving daarvan schoon. Hij praat daarbij met de jeugd en wijst hen op hun eigen verantwoordelijkheid. Maar ook de gemeente speelt hierin een rol. Dit werpt zijn vruchten af: De jeugd helpt mee de fietstunnel schoon te houden. Fantastisch! Als bestuur van Doarpsbelang willen we dit compliment graag doorgeven.

Voetbalkooi

Er zijn plannen om een voetbalkooi te realiseren in Wommels, waarvoor gedeeld enthousiasme is. De kaatsvereniging, de gemeente en Doarpsbelang zijn hierover met elkaar in gesprek. Daarnaast zijn er inmiddels al enkele financiële toezeggingen gedaan.

Bogerman

Het voormalige schoolgebouw is nog niet verkocht. Momenteel wordt het pand bewoond door huurders van Carex (anti-kraak). Daarnaast maakt ook Euphonia gebruik van het gebouw voor hun repetities. De gemeente heeft inmiddels geld toegezegd om de verkoop van de oude Bogerman voor te bereiden, bijvoorbeeld voor bodemonderzoek. De formele aanbesteding laat nog op zich wachten.

Leefbaarheid

Afgelopen voorjaar was het de bedoeling om de 75 jaar vrijheid groots te vieren. Ook voor Wommels was een groep actief bezig om mooie activiteiten te organiseren. Helaas gooide corona roet in het eten. Hierdoor is onze subsidie voor deze initiatieven nog even uitgesteld. Daarentegen heeft Euphonia wel een bijdrage ontvangen, voor hun 100-jarige jubileum.

Wommelsers van het jaar??

Helaas moeten wij te kennen geven dat we dit jaar geen ‘Wommelsers van het jaar’ hebben uitgekozen. Dit is besloten, omdat we aan deze uitreiking graag aandacht schenken in het bijzijn van dorpsbewoners, zoals bijvoorbeeld tijdens een jaarvergadering of een vrijwilligersavond. De bewoners van Tywerthiem mogen dus nog een jaar met de eer strijken.

Simmer yn Fryslân yn Wommels

Op 23 juli a.s. staat Wommels in de schijnwerpers bij Omrop Fryslân! Zij komen de hele dag radio- en tv-opnamen maken in ons dorp. Doarpsbelang heeft suggesties gedaan voor hun programma en op basis van die informatie zullen ze ons dorp in beeld brengen: de mensen, initiatieven en onze goede sfeer. Het kan zijn dat enkele dorpsbewoners hiervoor al eerder zullen worden benaderd.

Tot slot wensen wij u een hele fijne zomer toe! Blijf gezond en pas goed op elkaar.

Doarpsbelang Wommels