Bestuur en vereniging

Het bestuur van Doarpsbelang Wommels bestaat uit:

Voorzitter Peter Meijlis
Secretaris Sita Postma-Bokma
Penningmeester Sijbrand Colenbrander
Algemene leden Jan Stapersma
Eelke Veenstra
Vacant

Bel of mail ons voor vragen, opmerkingen of mededelingen:  doarpsbelang@wommels.nl
De notulen van het jaarverslag worden geplaatst op wommels.nl. Mocht u belangstelling hebben voor de notulen van de maandelijkse bijeenkomsten van Doarpsbelang Wommels, neem dan contact op met de secretaris. Dit kan via eerdergenoemd mailadres.

Onze statuten zijn hier te lezen.

Vereniging Dorpsbelangen Wommels (DBW)

Boppesteande is de formele namme fan ús doarpsferiening. In feriening dy’t wol hast 600 leden telt en dat is net neat! Ik wist dat net doe’t bestjoer my okkerdeis frege om foarsitter te wurden fan dizze feriening. Ik wenje al sechtjin jier yn jim fermidden en ha oant no ta noch net folle yn it doarp dien, sa’t myn frou opmurk.

Dus it moast mar wêze. Myn namme is Peter Meijlis, 58 jier en wenje oan’t ein fan ’e Hofkamp mei Tine Wiersma. Hikke en tein yn Hollân moat ik bekenne en de bern beskuldigje my noch hieltiten fan stedske manieren. Fiif bern en fiif pakesizzers; wat in rykdom! Yn it deistich libben tafersjochhâlder by ferskate organisaasjes en direkteur fan in middelgrut bedriuw yn’e logistyk. Oan’t safier.

Mar hoe sit it no mei dat Doarpsbelang? Witte jo wat it Doarpsbelang foar it doarp betsjutte kin? It jout gjin feesten, lost gjin “klein leed” op en is al hielendal gjin klachteloket! Mar wat dan wol? It bestjoer beherticht de maatskiplike en kulturele belangen fan de ynwenners fan ús doarp. Dat dogge wy troch inisjativen fan bewenners te stypjen mits dizze bydrage oan’e leefberens fan Wommels. Elts plan of idee dat dêr oan bydraacht is wolkom en kin rekkenje op ús ûndersteuning. Dat kin yn ’e organisaasje, mar somtiden ek finansjeel. It is dêrby ús opdracht te witten wêr’t by minsken yn it doarp de kunde sit dy’t by it inisjatyf ynset wurde kin. Minsken wolle faaks net mear jierren bestjoere, mar wolle wol graach bydrage yn in konkreet projekt. Wy noegje harren dan út om in part fan in plan foar har rekken te nimmen. En dat wurket! Dêrneist besykje wy in goede wurkrelaasje mei de gemeente te ûnderhâlden; it is saak de krekte yngong te witten om meiwurking te krijen, mar ek om ynfloed út te oefenjen. As tredde opdracht sjogge wy it as ús taak om alle ferieningen en organisaasjes geregeld by inoar te krijen; sadwaande wolle wy soargje de krachten goed yn te setten en net dûbeld wurk dwaan. Dêr wurdt net ien better fan.

Wy fergaderje iepenbier. Kom ris del!

Peter Meijlis