Keatsferiening Wommels

e: ynfo@kfwommels.nl

w: Keatsferiening Wommels

 

De keatsferiening fan Wommels bestiet sûnt 1897. De keatsferiening beskikt oer in eigen keatsfjild fuort efter it gemeentehûs. It hiele jier troch wurdt der om raak traind en tal fan wedstriden wurde troch de wike mar meast op sneon of snein holden.

De wichtichste partij is de Freulepartij dy’t begjin augustus altyd hâlden wurdt.

Keatse is in sport foar jong en âld. De keatsferiening fan Wommels hat in aktive jeugdkommisje en sij besykje de jeugd al op jonge leeftyd it keatsspul bij te bringen. Ek de âlderen binne hast alle wiken noch efkes aktyf op it fjild of yn de seal.