Jaarvergadering DBW – 19 mei 2022

Opening

Peter opent om 20:00 uur de bijeenkomst.
Jan Stapersma is afwezig i.v.m. herstel van een operatie.

Verkeer

Martsen Bles en collega León Slootjes, verkeerskundigen van gemeente Súdwest Fryslân, geven een presentatie over verkeersveiligheid: het ontstaan en aanpassen ervan. Engineering (hoe verkeer is ingericht) gebeurt pas bij groot onderhoud. Dan is er ruimte om opnieuw in te richten, volgens vastgestelde principes. Hierbij wordt een beroep gedaan op de inwoners (draagvlak toetsen) en daarna wordt het uitgevoerd. Voor verkeersveiligheid is er o.a. samenwerking met VVN en de politie. Als inwoner van Wommels kun je ook zelf wat doen, denk bijvoorbeeld aan containerstickers of buurtacties.

Er wordt ingegaan op de aangegeven verkeersproblematiek in Wommels (eerder uitgezette vraag). Martsen laat een kaartje zien waarop aangegeven is hoe hard er in Wommels wordt gereden (ondergrens voor boete, minder dan 10 km te hard, meer dan 10 km te hard). Ter vergelijking wordt ook het kaartje van Witmarsum en Bolsward gedaan. Opvallend is dat op nagenoeg alle wegen waar men het dorp/de stad in of uit rijdt, het hardst gereden wordt (meer dan 10 km te hard). Een voorbeeld van zo’n weg is de Súdhoeke (vanaf de Hofkamp). Door het ontbreken van huizen aan een kant van de weg krijgen bestuurders de neiging sneller te willen rijden.

Uitrit naast Jumbo (Terp) levert discussie op. Wie heeft hier eigenlijk voorrang? Mogen voetgangers voor (rechtdoor op dezelfde weg…), auto’s nemen voorrang. Wat is de regel eigenlijk? Martsen licht toe dat bij een uitrit al het passerende verkeer voorrang heeft, ook voetgangers. De pianostrepen geven aan: matig je snelheid. Inritblokken en waarschuwingsbord ‘uitrit’ geven aan dat het om een uitrit gaat en dat voorrang moet worden verleend. De gemeente geeft aan dat deze beide maatregelen voldoende moeten zijn. De gemeente neemt de opmerkingen van de aanwezigen mee en komt erop terug bij dorpsbelang.

Op aanvraag van Doarpsbelang Wommels worden na de zomer twee matrixborden geplaatst in Wommels om mensen attent te maken op hun snelheid. Over de locatie van de borden wordt gestemd: Walperterwei (bij de school) krijgt de meeste stemmen. En als tweede de Hofkamp. Op deze locaties komen de matrixborden in ieder geval. Daarna worden ze verplaatst naar de Hottingawei en Van Sminialeane. De matrixborden hebben effect mits ze niet te lang blijven staan en met regelmatig terugkomen.

Vragen m.b.t. Verkeer:

Landbouwverkeer (grote machines) levert op de Hofkamp gevaarlijke verkeerssituaties op, omdat de boer van de Súdhoeke land heeft op Littenserbuorren en de boer van Littenserbuorren in de Súdhoeke. Ze rijden van en naar hun eigen land en komen elkaar op de Hofkamp tegen. Is er ruilverkaveling mogelijk? León (SWF) geeft aan dat ze dit niet kunnen sturen. Vanuit verkeer kunnen ze niets betekenen, maar de dorpencoördinator kan hier wel bij worden betrokken. Dorpsbelang zal informeren. Kan landbouwverkeer worden verboden? Het is een probleem van vele plaatsen. Alternatieven zijn vaak beperkt, omdat het probleem wordt verplaatst. Er is ingezet op verkeersveiligheid door nummerplaten voor tracktoren en rijbewijzen e.d. Ultieme oplossing is de rondweg, maar die komt voorlopig niet. Daarnaast moeten de voertuigen zich aan de regels houden: rustig rijden. Wellicht meer toezicht/controle? Daar heeft de gemeente geen invloed op. Ze kunnen alleen de signalen doorgeven. Er is contact met de politie, maar weinig mankracht daarvoor.

Stoepen die nergens toe leiden worden wel vervangen door groen. Valt onder groenbeheer, behalve wanneer stoepen e.d. allemaal worden veranderd. Dan valt het onder verkeer.

Blijft de weg naar Easterein 80 km/u of wordt dat ook een 60-weg? De weg is nu deels al 60. De gemeente hoopt dit jaar vast te stellen dat het een 60-weg wordt. De reden hiervoor is dat de weg niet echt vrij ligt. Gelet op het gebruik is het in deze tijd geen 80-weg meer. Landbouwverkeer maakt er ook gebruik van. Al dit soort wegen worden 60-weggetjes: eenheid van wegen.

Waarom is de weg bij binnenkomst van Wommels Noord in het begin nog 80? Auto’s rijden daar vaak nog veel harder. In de 60-zone rijden ze nog geen 60 en dat is gevaarlijk bij de afslag naar het industriegebied en overstekend verkeer (fietsers, wandelaars e.d.).

Jaarverslag

Ligt op tafel en is te lezen op wommels.nl (https://wommels.nl/dorpsbelang/laatste-nieuws/).

Financieel verslag

Sijbout licht het financieel verslag toe. Voornaamste inkomsten zijn de contributies, waarvoor dank. De kascommissie heeft aangegeven dat de financiën op orde zijn. Pieta Zijlstra verlaat de kascommissie. Annemarie Wijnia blijft en wordt volgend jaar bijgestaan door Bouke Heeres.

Wisseling bestuursleden

Aftredend: Jan Stapersma, Peter Meijlis en Sijbout Colenbrander. Ze worden hartelijk bedankt voor hun inzet.

Aantredend: Evert Sijbesma, Germ Bruinsma en Annete Meijer als penningmeester (afwezig). De nieuwe leden stellen zich even kort voor en worden door de nieuwe voorzitter, Eelke Veenstra, van harte welkom geheten.

Ierappelkist Iris de Boer, Jachthaven

Korte presentatie over de werkzaamheden en doelstelling van de camperplaatsen in de jachthaven. Alles gaat automatisch (online inchecken) en er is aandacht voor duurzaamheid (warmtepomp en zonnepanelen). Ze wil graag verbinding met andere ondernemers in Wommels en zo de leefbaarheid vergroten. De camperplaatsen zijn al gerealiseerd. De beplanting (o.a. van de appelbomen) volgt in het najaar. Het doel voor volgend jaar is om ook de jachthaven te renoveren. Hiervoor is subsidie nodig die ze hoopt te ontvangen.

De komende maand wordt de testfase voor de camperplaatsen en de officiële opening is op zaterdag 2 juli van 10:00 tot 12:00 uur. Iedereen is van harte welkom met Iris te proosten op een goede start (uitnodiging volgt op wommels.nl).

Ierappelkist Reade Hynder 2.0

Nieuwe eigenaren Catharina en Andries Veenstra stellen zich voor en lichten hun plannen voor het Reade Hynder toe. Ze beheren de B&B Elfstedenstate in Easterein, waar ze ook wonen. Ze willen de horeca behouden (grandcafé) en op de verdieping maken ze appartementen (totaal 7) om in te wonen. Aan de buitenkant willen ze meer groen creëren. Ook het parkeerterrein willen ze deels vergroenen, voor de bewoners.

De bedoeling is het grandcafé laagdrempelig te houden: ’s ochtends een bakje koffie met wat lekkers, lunchen, dineren, maar ook borrelen. Ontmoetingsplaats waar je gezellig kunt zitten. Voor de appartementen is nog niet een duidelijke doelgroep voor ogen, omdat er diverse groottes zijn. Voor starters zouden ze heel geschikt zijn. Vanwege de fietselfstedentocht gaan ze op 6 juni a.s. open en willen ze de zomer meepikken. De hoop is om in augustus de vergunning binnen te krijgen, dan kunnen ze aan de slag. Ze zoeken nog een uitbater voor de horeca en hopen die z.s.m. te vinden.

Duurzaamheid Wommels

Lukas Offinga licht het project Duurzaamheid Wommels toe. De WEK heeft energiecoaches opgeleid (vier Wommelsers zijn gecertificeerd) om woningen te scannen met een warmtecamera om te kijken waarin geïnvesteerd kan worden om de woning duurzamer te maken. Tijdens een duurzaamheidsscan passeren diverse onderwerpen de revue waarop bespaard kan worden: waterverbruik, hoelang en waar kachels branden, sluipverbruik van stroom, binnenhouden van warmte, e.d. Doel van het inschakelen van een energiecoach is om samen te kijken waar je kunt besparen op verbruik of welke aanpassingen je kunt doen in het huis (isolatie aanpassen, nieuwe ramen, tochtstrippen, e.d.). De energiecoach denkt mee met mogelijke besparingen en kan adviseren. De energiecoach komt ‘fergees’, maar wellicht wordt er een kleine bijdrage gevraagd o.a. voor de huur van de camera. Het advies dat ze geven is vrijblijvend, er zijn geen commerciële bedrijven mee gemoeid.

Het doel was om na de leden van de WEK ook de huizen van andere lede beginnen de leden van de WEK te vragen naar belangstelling en daarna de overige inwoners van Wommels. Omdat binnen de WEK al een groot aantal aanmeldingen was (25), duurt het wat langer voordat de rest van de inwoners aan de beurt komen (de warmtecamera werd voor een bepaalde tijd gehuurd bij de gemeente). Het doel is om aankomende winter (2022/2023) scans te doen bij alle inwoners die dit willen. De WEK hoopt dat er vanuit het dorp ook vele aanmeldingen zullen komen. Hoe en wanneer je je kunt aanmelden, wordt gecommuniceerd via Diggelfjoer en wommels.nl. Daarnaast zijn de energiecoaches iedere tweede en vierde zaterdag van de maand te vinden in It Bynt (tijdens het repaircafé). Ze staan open voor een gesprek en vernemen graag of er belangstelling is voor een scan.

Rondvraag

Iris de Boer maakt wat moois van het braakliggend terrein. Wat gebeurt er met de gemeentelijke opslagplaats? De gemeente is er mee bezig. De plaats is erg vervuild. Ze willen een algemene oplossing.

De provincie wil de subsidies voor stichting Doarpswurk afschaffen. Als DBW maken we er niet enorm veel gebruik van, maar het zou zonde zijn als dit verdwijnt. Het is een grote club die veel doet. We wachten het af. DBW neemt de vraag mee, ze schuiven komende zaterdag aan bij een georganiseerde bijeenkomst van Doarpswurk.

Diggelfjoer: Zou DBW ook wat meer in Diggelfjoer kunnen komen? Diggelfjoer verwacht dat DBW via de dorpskrant meer mensen kan bereiken dan via wommels.nl. Daarnaast zoekt Diggelfjoer nog een redactielid, dus wanneer er belangstellenden zijn…

De gemeente wil het schelpenpad in de Wetterwyk graag vergroenen. Doarpsbelang heeft aangegeven bij de dorpencoördinator dat het paadje geen functie lijkt te hebben. Echter, Ype Gerbrandy (buurtbewoner) geeft aan dat het moet blijven van wege jeugd die daar zwemt of mensen die daar vissen. Hij heeft inmiddels contact met de gemeente. Dorpsbelang zal de dorpencoördinator een rectificatie sturen op hun mail.

Terugkomend op het punt verkeer dat mensen hier te hard rijden: suggestie is om de inrichting te verbeteren. Het dorp is er niet op ingericht om snelheid te remmen. Drempels als bij Dronryp/Hatsum zorgen er wel voor dat je als automobilist op de rem gaat.

Bij Littenseradiel was er jaarlijks een bestuurlijk overleg, is dat nu nog zo? Ja, ook in SWF doen we dat, niet met de burgemeester, maar met de wethouder.

Eelke sluit om 22.45 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar komst.

Doarpsbelang Wommels


Jaarvergadering DBW 2020 afgelast – Juni 2020

Eerder kondigden wij aan de jaarvergadering van Doarpsbelang uit te stellen naar het najaar. Echter, omdat we nog niet kunnen inschatten of een dergelijke bijeenkomst dan wel kan doorgaan en omdat wij verwachten dat vele activiteiten of bijeenkomsten zullen worden verschoven naar het najaar, is besloten de jaarvergadering van 2020 af te gelasten. Dit betreuren wij, omdat een jaarvergadering een mooi moment is om aan het dorp te laten weten waar Doarpsbelang zich zoal mee bezig heeft gehouden en momenteel nog druk mee is. Graag komen wij u hierin tegemoet en informeren wij u binnenkort over onze aandachtspunten en bezigheden. Dit doen we middels een bericht op wommels.nl en in de volgende editie van Diggelfjoer.


Verslag jaarvergadering Doarpsbelang Wommels

Donderdag 11 april 2019 om 20.00 uur in It Dielshûs

Voorzitter Peter Meijlis opent de vergadering voor een zaal met ongeveer 65 belangstellenden en de agenda wordt vastgesteld.

Sijbout Colenbrander heeft in de loop van 2018 het penningmeesterschap overgenomen van Berend Bosgra en Sijbout wordt officieel benoemd en er is geen bezwaar.

Het bestuurstermijn van drie jaar is voor Rinse Joustra verstreken, maar hij heeft toegezegd deze te verlengen. De leden hebben geen bezwaar tegen deze verlenging. Agnes Terpstra haar bestuurstermijn zit er ook op en ze wordt bedankt met een bos bloemen en een cadeaubon. Voor de functie van secretaris heeft het bestuur Sita Bokma bereid gevonden om deze functie te vervullen. Ook tegen deze wijziging hebben de aanwezige leden geen bezwaar.

Sijbout neemt iedereen mee langs de posten op het financiële overzicht. De bijdrage van de dorpsbewoners is behoorlijk hoog met ± 600 betalende adressen. Onderaan de streep met de lopende en de spaarrekening staat het positieve saldo op € 15.952,85.

De kascontrole is uitgevoerd door Jansien Kamstra en Pieta Zijlstra – Abma. Er wordt aangegeven dat de financiën prima op orde waren. De kascommissie wordt bedankt en Anna Marie Wijnia zal als nieuw lid van de kascommissie volgend jaar de controle mee uitvoeren.

Murk Okkema, Wommelser van het jaar 2018, heeft zijn wisselprijs weer ingeleverd. Hij krijgt een aandenken en een bos bloemen. Wie de Wommelser van het jaar 2019 wordt, dat wordt bekendgemaakt tijdens het Vrijwilligersfeest op 25 mei a.s.

Machiel Talsma van Patyna, wethouder Mark de Man en projectleider Age Joustra van de gemeente SWF waren aanwezig om de stand van zaken uit te leggen rond het voormalige gemeentehuis.
Patyna maakt binnenkort afspraken met de belegger over het realiseren van 18 appartementen. Als alles vlot verloopt, dan zal er begin 2020 worden gestart met de sloop/bouw. Naast de 18 appartementen wordt er een dorpskamer gerealiseerd die toegankelijk is voor de bewoners en ook de dorpsbewoners. Voor de invulling van de dorpskamer is Patyna op zoek naar een projectleider om een projectgroep te starten. Machiel wil van de gelegenheid gebruikmaken om te melden dat het verzorgingshuis Nij Stapert ook wordt aangepakt. Met Woonzorg Nederland is een afspraak gemaakt en zal er een nieuw huurtermijn worden afgesloten. De Binning en De Skeakel worden nu niet meegenomen, dat zal op een langer termijn worden gemoderniseerd. Vragen?
Dhr. Van der Velde vraagt zich af waarom het zolang heeft geduurd? Gemeente moest het eens worden met de belegger, extra regels, extra toetsing, hoeveel appartementen, juiste prijs, juiste juridische voorwaarden, enz. Deze laatste maand gaat alles in een versnelling.

Machiel Talsma kondigt als laatste aan dat belangstellenden binnenkort terecht kunnen op een informatieavond in het voormalig gemeentehuis. Daar zijn dan actuele tekeningen en huurprijzen ter inzage en kunnen mensen bij serieuze belangstelling dit ter plekke kenbaar maken. Zoals gezegd dient Patyna zicht te hebben op voldoende belangstelling alvorens de uitvoering wordt gestart. De uitnodiging voor deze bijeenkomst zal op www.wommels.nl en andere media bekend worden gemaakt. Peter Meijlis roept op om dorpsgenoten waarvan u weet dat zij belang hebben bij deze woonvorm te wijzen op de bijeenkomst. Het zou jammer zijn als men deze bijeenkomst zou missen.

Tsjeard Hofstra schetst de toestand van het klimaat en hoe de verandering daarvan een halt kan worden toegeroepen. In Wommels verbruikt de bebouwde omgeving de meeste energie en er is geen zware industrie. Tsjeard doorloopt verschillende scenario’s om tot minder aardgasverbruik te komen, te weten; isoleren van spouw, dak en glas, elektrische pomp, elektrische ketel, warmtenet, thermische energie uit oppervlakte water (TEO), thermische energie uit afvalwater (TEA) en waterstof.

Kwestie is of een ieder op eigen houtje maatregelen neemt of dat er een gezamenlijke oplossing opgezet kan worden, solitair of solidair.

Een korte pauze wordt ingelast om alles te overdenken en nadenken over oplossingen.

Ideeën vraagt Tsjeard?

Dhr. Dijkstra geeft aan dat zonnepanelen te realiseren zijn, maar zonder gas is lastig. Misschien is er op lokaal niveau (straal van 300 meter) iets te realiseren.

Mevr. Wester zou via de buurtvereniging willen informeren. Wat wil iedereen?

De gemeente SWF heeft ook een opdracht om duurzaamheid te creëren. Als voorbeeld is het dorp Heeg bezig met het streven naar een aardgasvrij dorp. Ze hebben kortgeleden het startsein gekregen voor een onderzoek naar financiële haalbaarheid om het gehele dorp te verwarmen door middel van aquathermie verkregen uit oppervlaktewater.

Voor Wommels wil de WEK een coördinerende rol spelen in gasloos Wommels en voor het meedenken in een projectgroep kan men zich aanmelden bij Lukas Offinga.

Peter Meijlis geeft de microfoon over aan Max Kooijmans die de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek presenteert, dat is gedaan over bewoning van het Bogerman gebouw door jongeren. Verrassenderwijs kozen de meeste geënquêteerden voor het traditionele ontwerp van de huizen achter het hoofdgebouw en de meesten hadden geen behoefte aan een gemeenschappelijke ruimte.

Op 23 april a.s. zal Peter Meijlis een betoog houden op het gemeentehuis voor de Commissie van Doarp, Stêd en Omkriten (DSO) om de aandacht te vragen voor het gebouw en de visie voor bewoning door jongeren.

Op 9 mei a.s. zal de Raad van de gemeente SWF beslissen wat er gaat gebeuren.

Op dit moment wordt het gebouw bewoont door tijdelijke bewoners via CareX. Gisteravond is er een informatie avond georganiseerd voor de directe bewoners naast het gebouw.

Vragen?
Mevr. Wester vraagt wat het onderzoeksgebied is geweest. Dat is een straal van 17 kilometer rondom Wommels geweest en via Facebook misschien nog verder.

Het onderzoeksrapport is vanaf morgen ook beschikbaar via www.wommels.nl

Rondvraag

Dhr. Jonker geeft aan dat het doek voor Stichting Jeugdsoos De Igge valt. De laatste vergadering zal op 26 april a.s. zijn.

Om 22.15 uur sluit Peter de vergadering en bedankt iedereen voor haar/zijn komst.