Jaarvergadering DBW – 18 april 2024

Ferslach jiergearkomste Doarpsbelang Wommels

 

Wêr Dielshûs
Wannear Tongersdei 18 april 2024
Tiid 20:00 oere
Tal oanwêzigen Ûngefear 50
Gasten Projektgroep Kommunikaasje, Projektgroep Duorsemens en Projektgroep Sosjaal Domein. Stichting Jachthaven (Murk Okkema en Catharinus van der Velde), Puur de Greidhoeke (Teade de Boer)

 

1. Iepening – Eelke (foarsitter)
2. Presintaasje jierferslach – Sita (sekretaris)

Zie voor jaarverslag: wommels.nl/dorpsbelang/laatste-nieuws/

3. Presintaasje finansjeel ferslach – Germ (ponghâlder)

Kascommissie heeft de kas goedgekeurd.

Bauke Heeres neemt afscheid. Wietse Lighthart neemt het van hem over.

4. Murk Okkema en Catharinus v.d. Velde, jild stifting De Jachthaven

Na overname van de Jachthaven is Stichting De Jachthaven is opgeheven, maar er is nog geld over. Dit geld willen ze graag goed besteden, door het aan goede initiatieven te schenken die er in het dorp zijn:

 • De Fûgelwacht: € 200,- voor het vissen.
 • Tsiispakhús: € 500,-
 • Skriezelân: € 750,- voor activiteiten voor kinderen
 • De Zonnebloem: € 1000,-
 • Euphonia: € 3000,- voor de Taptoe
 •  Swimbad De Klomp: € 3500,-
 • Doarpsbelang: € 3000,- om de halfpipe naar het dorp te verplaatsen (bij de tennisbaan). Mocht dit niet lukken en ontstaan er wellicht plannen om dit geld anders te besteden, dan gaat dit in overleg met de oude stichting van de jachthaven.
5. Doarpsfyzje: Hoe no fierder?

Trije projektgroepen fertelle wat der spilet en wêr’t se har mei dwaande hâlde.

Projektgroep Kommunikaasje – Hannah Verbeek

Neist de fêste leden binne ek Lukas (wommels.nl, FB en Insta) en Marije (Diggelfjoer) oansletten.

Der is ûndersyk dien nei in Wommels-app. 80% fan de respondinten binne posityf. Op it mêd fan kommunikaasje hat Wommels ferskillende kommunikaasjemiddels: Diggelfjoer, wommels.nl, Facebook en Instagram. Se sjogge der allegear ferskillend út, dat der kin wol wat mear ienheid yn. Tink hjirby oan kleur, lettertype ensafh. Om dit foarinoar te krijen is de projektgroep Kommunikaasje ûntstien (fanút Toerisme, Rekreaasje en Sport).

De projektgroep is net fan doel in ekstra app te ûntwikkeljen, mar wol ienheid kreëarje foar de kommunikaasje yn Wommels. Sa kinne bygelyks de ynterviews dy’t yn Diggelfjoer komme ek dield wurde op de socials of yn de Wommels-app. Om dit op te setten en te ûnderhâlden soene ferskillende poules oprjochte wurde kinne, tink oan skriuwers en foto- of fideografen. Moaie teksten wurde beleane, want se wurde better lêzen. De projektgroep sjocht nei kommunikaasje fanút Wommels as gehiel (bestimmingsmarketing).

It is nijsgjirrich om te pionieren yn doarpsmarketing. It giet hjirby om it ûntwikkeljen fan in doarpsidentiteit (Wêr stiet Wommels foar?), in visuele ID: hoe sjocht it derút (útstraling Wommels) en de content (ynhâld) as ien team nei bûten ta bringe (wat kommunisearje we dan?). Hjirtroch sil ienheid ûntstean.

Projektgroep Duorsumens – Sytse Hibma

De groep hat trije leden en sykje noch fersterking. It finen fan leden wie net maklik. It like noch in te breed tema, mar it wurdt konkreter. De projektgroep hat ynspiraasjesesjes hân mei Doarpswurk (Johannes Lankester) en brûkt de webside netwerkduurzamedorpen.nl as foarbyld.

Duorsemens is mear as fan it gas ôf of sinnepanelen op it dak. It sit ek yn guod (‘spullen’), yn ferfier (Bygelyks hoe’st nei it wurk giest) en iten en drinken (Wêr komt it iten wei?). Op basis dêrfan is duorsemens yn ferskate tema’s ferdield. Per tema hat de groep sjoen nei wat se der ûnder ferstean, wat der al is, wêr’t se hinne wolle en wêr se mei oan ‘e gong wolle. Hjirmei wurdt de fyzje konkreet. At dy klear is, komt dy online te stean. De ferskillende projektgroepleden binne opdield yn de tema’s: passend by elk syn ynteresses.

Koarte taljochting op in pear fan dy tema’s:

 • Spullen: Bewustwurding. We wolle bewuster omgean mei guod. Bewust wêze wêr’t we it keapje. Wêr is it fan makke? Wêr komt it wei? Kinne we guod diele of ruilje? Wêr goaie we it fuort? Kin it recycle wurde? Tink oan repaircafé.
 • Wenje: Underhâld fan gebouwen en sa min mooglik enerzjy fergrieme. We hawwe de doarpsmûne, sinnepanelen op brede skoalle. De groep sil oan de slach mei ûndersyk nei wat der op it stuit ferbrûkt wurdt (enerzjymiks-metoade fan Doarpswurk) en wat der opwekt wurdt en hoe’t we dat meiinoar diele kinne.
 • Iten en drinken: Duorsem produsearje en transportearje fan iten en drinken en sûner foedsel. Der is in streekboer yn it doarp, der wurde streekprodukten oanbean by de bakker/Jumbo. Ek online oanbieders fan duorsem iten. We wolle bewustwurding kreëarje oer iten en drinken. En promoatsje fan lokaal iten/drinken. Undersyk oft it helber is in dielsupermerk of dieltún te meitsjen.

Der wurdt gearwurke mei groepen dy’t ek mei duorsemens dwaande binne, tink oan Puur de Greidhoeke en de WEK. De wurkgroep folget in training by Doarpswurk.

Projektgroep Sosjaal Domein – Marike Altenburg en Pieta Abma

De groep hat fjouwer leden dy’t allegear in sosjaal berop hawwe. Der is goed kontakt mei DBW en Leanne van Balen (Jongerenwurker dy’t regelmjittich op de jeugd ôfstapt en moetet de jeugd op ‘e dyk). Se komme ienris yn ‘e acht wike byinoar.

Sosjaal domein is omsjen neiinoar, leefberens fergrutsje, aktiviteiten yn kaart bringe en organisearje yn it doarp (oanslute projektgroep Kommunikaasje). De projektgroep Sosjaal Domein is der foar alle leeftydsgroepen. Der is no in splitsing makke yn de groep fan 12-17 jier en alles wat âlder is. We moatte de groep fan 18-65 jier net ferjitte. De leden fan de projektgroep hawwe harren ek opsplitst: it iene diel set har yn foar de jongeren en it oare diel foar de âlderen.

 • Jongerein: Der is yn oktober 2023 in jongerenjûn organisearre, ferlykber mei de doarpsjûn foar it doarp. Der wiene 13 jongeren by dizze pizzajûn. By de organisaasje wie ek âldere jeugd by belutsen. Der is in konkreet plan útkaam: trampoline by swimbad werom, sporttoernooi yn it doarp, in plak foar de jeugd (jeugdhonk). De groep wol de jongeren serieus nimme, dus se binne útein set mei de aksjes.
  Ut kontakt mei de tsjerke bleek dat de boppeferdjipping fan It Bynt leech stiet. Hjir sil fanôf septimber twa kear yn de moanne in jeugdjûn organisearre wurde en in pear kear yn it jier in ekstra aktiviteiten, mits hjirfoar frijwilligers (âlders) te finen binne. Alles giet yn gearwurking mei Leanne van Balen dy’t hjir ervaring yn hat (Boalsert, Koudum). De romte moat ynrjochte en ferve wurde, dat mei allegear. ‘De jeugd bynt’. Hjir in frijwilligerspoule foar komme en miskien in bestjoer. Alden of âldere jeugd. At der gjin frijwilligers binne, dan kinne de plannen, dêr’t subsydzje foar oanfrege wurdt, net trochgean.
 • Alderein: De gearwurking mei tsjerke is op gong kommen, foar groep 18+. De tsjerke hat bygelyks tiisdei te moarns kofjedrinken, hjir kin elkenien hinne. Foar dit inisjatyf wurdt gearwurke mei Sociaal Collectief.
  Yn septimber is de Dag van de ontmoetingen. Hjir wurde aktiviteiten foar betocht. De groep wol graach yn kaart bringe wat der yn Wommels allegear te dwaan is foar de doelgroep 18-65 jier. Tink oan beweeggroepen, Antilopen, Zonnebloem, kofjedrinken e.d.

Foar alle aktiviteiten fan Sosjaal Domein is kontakt mei oare doarpen: Wêr leit dêr de behoefte. Tink oan de Tsjerne yn Easterein, spoketocht e.d. Net tagelyk dingen organisearje. Ek jeugd fan groep 8 fan de basisskoalle berikke en freegje nei harren behoeften. As ôfsluting fan it ferhaal dogge se in oprop foar frijwilligers!

6. Puur de Greidhoeke – Teade de Boer

Op de Doarpsjûn (‘fyzjejûn DBW’, febrewaris 2023) kaam de opmerking: Wat soe it leuk wêze at hjir ris in rintocht organisearre wurde soe. Dit idee waard meinaam nei de projektgroep Toerisme, Rekreaasje & Sport. Letter fertelde Catharina Veenstra oan Teade wat de plannen foar Puur de Greidhoeke wiene en die lieken hjirby oan te slúten. Doe’t Teade mei de plannen oan de gong gie, hat hy fanút Puur de Greidhoeke by in bestjoersgearkomst fan Doarpsbelang ferteld oer de plannen fan de stifting en sa kaam alles byinoar. De fraach oan DBW wie wat dogge we: bine, ferbine of ferdwine? Fansels is der keazen foar ferbining en is projektgroep Toerisme, Rekreaasje en Sport keppele oan de prachtige plannen fan Puur de Greidhoeke.

Puur de Greidhoekee bestiet út Bert Vollema, Gerard van Asselt en Catharina Veenstra. Sy hiene in plan en it jild (subsydzjes) om dit út te fieren, mar net de tiid om dit te dwaan. Dêrom waard de opdracht oerjûn oan Teade de Boer en Tseard Hofstra. De útdaging wie om it jild op ‘e tiid op te meitsjen. Dat is slagge, want op 11 maaie 2024 is de iepening fan de rûte.

De earste aksje fan Puur de Greidhoeike wie om fanút in sosjaal projekt út Dedzjum achter de Fûgelwyk nije beamkes te plantsjen. Ek binne yn de Súdhoeke de bermen op ‘e nij ynsiedde, wat soarget foar nij soart bioferskaat.

It plan wie om fjouwer rinrûtes om Easterein/Wommels hinne te kreëarjen, mei it Skrok dertúskenyn. Dizzen binne útset en yntusken wurde der ferskillende banken delsetten oan de rûte, û.o. oan de slachtedyk by it fûgeltsjelân. De bedoeling te sjen hoe moai ‘t de Greidhoeke is atst op sa‘n bankje sitst. By alle fjouwer rûtes komt ien grut ynformaasjeboerd by de start en lâns de rûtes steane lytsere buorden mei mei nijsgjirrige ynformaasje oer ús omjouwing: oer wat der wie, wat der is en wat der kommen giet. Tink oan ûleboerden of ynformaasje oer al dan net skjinne paadsjes. Elke rûte hat eigen ‘seining’.

De rûte troch it doarp Easterein hat 15 ynfopunten, de doarpsrûte fan Wommels hat der 24. De rûte fan troch Wommels is rjochte op de history fan ús doarp. Mei Aant, Meinte en Johan is dy rûte makke. It ûntwerp hjirfoar is klear. Op elk boerd komt in QR koade dy’t laat ta mear ynfo (op webside) en der binne flyers by dy’t minsken meinimme kinne nei de rûte.

 

7. Wikseling bestjoersleden

Aftredend:

 • Sita Postma, sekretaris
 • Eelke Veenstra, foarsitter

Aantredend:

 • Geartsje Aukes, sekretaris
 • Lieuwe Hoekstra, foarsitter
 • Allert Turksma sil DBW ûndersteune mei it finen en oanfreegje fan passende subsydzjes foar it doarp, û.o. foar de fyzje en oare aktiviteiten. Hy nimt gjin sit yn bestjoer.
7. Extra punten: oprop en ynfo

 • DBW wol graach in kontakenlist meitsje fan alle buertferienings. In oprop foar alle oanwêzigen en lêzers fan dit ferslach: Jou jimme kontakt troch in mail te stjoeren nei doarpsbelang@wommels.nl.
 • Fanút de provinsje is der in oprop útset om mei te tinken oer de keunstwurken en nammen fan de nije tunnels. Hjirfoar wurdt ynformaasje set op wommels.nl en Facebook.
8. Omfreegjen

De Terp, mei paadsje, is hiel moai wurden. Dochs in pear puntsjes:

 • Kin de blompot by it stânbyld fan de Freule in bytsje opskood wurde? Dan kinst der better omhinne komme.
 • Kin it paadsje tsjinoer de Jimbar ek oanlein wurde? It paad hâldt dêr op.
 • Der binne hoekjes yn de bestrating. Hjir komme bankjes en prullebakken op.

Doarpsbelang jout oan dat de gemeente wer polst wurde sil. Ek wurdt neifrege hoefolle prullebakken en bankjes der krekt komme.

 


Jaarvergadering DBW – 13 april 2023

Opkomst: 22 personen.
Evert opent de jaarvergadering om 20:00 uur en excuseert het bestuur dat twee bestuursleden helaas afwezig zijn.

Jierferslach

Sita (secretaris) presenteert het jaarverslag en licht daarbij de volgende hoofdpunten toe: dorpsvisie, gemeenschapsruimte, diverse gasten, bestuurlijk overleg, overleg met omliggende dorpsbelangen: Hidaard, Kûbaard, Easterein, Iens., nieuwe bestuursleden en overige zaken (zie https://wommels.nl/dorpsbelang/laatste-nieuws/ voor het volledige verslag).

Een van de aanwezigen geeft bij het punt ‘gemeenschapsruimtes’ aan dat de beide koren opzoek zijn naar een betaalbare ruimte en dat het zonde is dat It Dielshûs niet goed te benutten is. Doarpsbelang geeft aan dat we willen inventariseren welke verenigingen er zijn, waar ze nu zijn gehuisvest, waar ze tevreden over zijn, wat nodig is e.d. Dit wordt positief ontvangen. Er zijn gesprekken geweest met Jolanda, waarbij zij heeft aangegeven dat It Dielshûs een commercieel belang heeft. DBW geeft aan te onderzoeken wat de mogelijkheden met It Dielshûs kunnen zijn. Het Reade Hynder heeft plannen om, na de verbouwing, ruimtes te beschikbaar te stellen voor een vergadering o.i.d. Hierbij zullen ‘dorpsprijzen’ worden gehanteerd.

Financieel

Door afwezigheid van Germ heeft Sytse de financiën doorgenomen. De kascommissie heeft de financiën akkoord bevonden. Anna Marie Wijnia verlaat de kascommissie en Jansien Kamsma neemt het stokje over. Anna Marie, bedankt!

Er is dit jaar minder contributie betaald dan het jaar ervoor. Om de mensen er nog een keer aan te herinneren, wordt in het eerstvolgende Diggelfjoer een reminder geplaatst met QR-code. Daarnaast wordt de contributie verhoogd naar € 5,- euro. Een van de redenen hiervoor is de ontwikkeling van de dorpsvisie en de mogelijke extra kosten dat het met zich mee brengt om Wommels hét centrumdorp van de regio te laten zijn (blijven). Het blijft uiteraard een vrijwillige bijdrage.

Bestuursverkiezingen

Tjitske, Sytse, Paul worden ‘aangenomen’. Daarnaast heeft Eelke, de huidige voorzitter, aangegeven het voorzitterschap neer te willen leggen. We zijn dus op zoek naar een nieuwe voorzitter waar een oproep voor wordt gedaan. Om een oneven aantal te houden in het bestuur, zou er naast de aanstelling van een nieuwe voorzitter ook een nieuw lid bij moeten aanschuiven.

Dorpsvisie

Evert licht toe waarom we een dorpsvisie wilden opstellen: leefbaarheid verbeteren, centrumdorp blijven, plannen voor korte termijn en de lange en samen uitvoeren. We werken in projectgroepen voor en door het dorp. Het dorp bepaalt met elkaar. Hoeft niet statisch te zijn, de richting kan onderweg worden bijgesteld: dynamisch. Per werkgroep een projectplan. Terugkoppeling naar bestuur en dorp. In iedere projectgroep zit minimaal een lid van dorpsbelang. Dit is niet kartrekker, maar wel de linking pin.

De Doarpsjûn zeer geslaagd! 100 aanwezigen, 1000 ideeën. Mooie richting voor de kant die we op willen. Sytse licht toe hoe de Doarpsjûn georganiseerd werd en hoe we de input van het dorp hebben opgehaald en verwerkt. Resultaten van ‘stickers plakken’. Hoeveelheid per hoofd- en subonderwerp.

Presentatie 9 hoofdonderwerpen:

 1. Wonen: Eelke + 4 aanmeldingen.
  Hoofdonderwerpen: Nieuwbouw, aangezicht Wommels, doorstroming creëren en nieuw “bejaardencentrum”. Mix jong en oud is er niet in huidige projecten. Wel mogelijk bij nieuwe. Bedoeling dat de projectgroep zelf aan de slag gaat met de punten en de goede lijnen/contacten beheert.
  Opmerking: Bejaardencentrum is wellicht niet een goede naam. Wat bedoelen we met bejaardencentrum? Er zijn wel zorginstellingen, maar daar zou het niet om moeten gaan. Het gaat het om mix wonen jongeren/ouderen.
 2. Duurzaamheid: Sytse + nog geen aanmeldingen.
  Hoofdonderwerpen: Lokale energie, vergroenen, isoleren. Binnen deze hoofgroep, zouden subgroepen gevormd kunnen worden voor de onderwerpen.
  Opmerking van een van de energiecoaches: Kunnen we samen optrekken, elkaar versterken? Dit kan uiteraard. Daar is de dorpsvisie voor bedoeld.
 3. Toerisme en Recreatie: Paul en Evert + Catharina, Bram, Iris, Neeltje en Anke. Eerste bijeenkomst geweest, volgende week echt van start.
  Hoofdonderwerpen (heel divers): Evenementen, toerisme, recreatie, horeca, Wommels op de kaart (bijv. QR-code voor bezienswaardigheden Wommels) en zwembad.
  Opmerking: Niemand van het zwembad in de projectgroep. Iedereen wil dat het zwembad blijft bestaan, maar er zijn amper vrijwilligers. Kan het zwembad betrokken worden? Ja!
 4. Winkels/middenstand: Tjitske + nog geen aanmeldingen.
  Hoofdonderwerpen: Meer sfeer, aanbod verbeteren, stimuleren. O.a. contacten aanknopen met middenstanders en wat hun plannen zijn.
  Opmerking: Ondernemersvereniging kan hierin ook een rol spelen. Maar wel voor waken: belangen middenstand en belangen van Wommels zelf.
  Opmerking: Toerisme en recreatie kan hiervan ook onderwerpen oppakken.
 5. Cultuur: Sita + 1 aanmelding.
  Hoofdonderwerpen: Culturele evenementen, historie in kaart/beeld, upgraden wat er is. Veel overeenkomsten met evenementen, maar dit meer gericht op cultuur.
  Opmerking: In Woudsend ’11 stegen route’: QR-codes op huizen met de historie.
  Opmerking: Er is een gezamenlijke agenda in DF, maar niet iedereen geeft het door.
 6. Sport: Paul + 1 aanmelding.
  Hoofdonderwerpen: IJsbaan beter benutten, zwembad behouden.
  Opmerking: ‘Wommels beweegt’ hierbij betrekken.
 7. Verkeer en bereikbaarheid: Germ + geen aanmelding.
  Hoofdonderwerpen: Veiligheid en bereikbaarheid.
  Opmerking: Zijn er gegevens van de bussen over de hoeveelheid busgebruikers? Is er een verschil tussen toen de bus nog door het dorp ging en nu?
 8. Sociaal Domein: Tjitske + geen aanmelding (na de jaarvergadering wel).
  Hoofdonderwerpen: Gemeenschapsruimtes (ontmoeting), aandacht voor elkaar, jongeren. Er zijn lijntjes met Sociaal Collectief lijntjes.
 9. Overige onderwerpen, die minder in de groepen passen. Hier gaat DBW eerst zelf mee aan de slag. Denk aan de kerktoren in het licht.

Waar hulp bij nodig? Vrijwilligers! Namen van geschikte personen. DBW zorg ervoor dat de groepen worden gevuld. Aanmelden kan altijd.
Opmerking: Veel projectgroepen, met veel overlap. Is het mogelijk om sommige groepen samen te voegen? Dit is uiteraard mogelijk.
Opmerking: Kunnen we ‘aansluiten’ bij de dorpen om ons heen? Of ervan leren? Bijv. Kûbaard die al heel ver is met energie. Wommels ook, de WEK is minstens zo ver (incl. goed contact met het dorp), maar missen aansluiting in dorp. Fijn dat DBW nu de ‘overview’ neemt van alle initiatieven binnen het dorp.

Tips van de aanwezigen voor de organisatie van de avond voor jongeren: Bezoek een keet, spreek aan op straat, ga naar feestjes. Er is sprake van overlast van jongeren, o.a. bij school. Wijkagent weet ervan. Is het verveling? Wat nodig? O.a. gesprek met wijkagent kan informatie opleveren.

Overige vragen/opmerkingen van de aanwezigen m.b.t. het visietraject:

 • Pas op, pak het niet te breed op. Te weinig focus is weinig resultaat. Is er een minimum per werkgroep? Ja, minimaal 5 om echt wat in gang te zetten. Belangrijk is dat de deelnemers het leuk vinden, er energie van krijgen.
 • Duur projectgroep is nog niet vastgesteld. Kop en een staart maakt het wel aantrekkelijk, daar is wel naar te streven. Ene project zal sneller gaan dan het andere. Haalbare doelen stellen: korte- en lange termijn. Mensen willen wel weten wat van hen wordt verwacht.
 • Er komen onderwerpen naar voren die jaren eerder ook al eens opgepakt zijn. Nooit de juiste touwtjes, wellicht nu wel?
 • Kleine stapjes waarderen! Belangrijkste: minimaal behouden wat er is. Wommels = centrumdorp, moeten we zeker blijven.

Rondvraag

 • Van Iens naar Walperterwei is een brug. Kan het fietspad onder de brug door? Beide fietspaden verbinden?
 • Is er een projectgroep communicatie? Zeker om successen te vieren. Bijv. groots uitpakken wanneer Bogerman successen boekt!
 • Aanhakend op communicatie: compliment op de maandelijkse bijdrage van DBW in Diggelfjoer!

Vragen over bericht op wommels.nl over het groen. Het bericht is incompleet. Het bericht zal worden aangepast.

 


Jaarvergadering DBW – 19 mei 2022

Opening

Peter opent om 20:00 uur de bijeenkomst.
Jan Stapersma is afwezig i.v.m. herstel van een operatie.

Verkeer

Martsen Bles en collega León Slootjes, verkeerskundigen van gemeente Súdwest Fryslân, geven een presentatie over verkeersveiligheid: het ontstaan en aanpassen ervan. Engineering (hoe verkeer is ingericht) gebeurt pas bij groot onderhoud. Dan is er ruimte om opnieuw in te richten, volgens vastgestelde principes. Hierbij wordt een beroep gedaan op de inwoners (draagvlak toetsen) en daarna wordt het uitgevoerd. Voor verkeersveiligheid is er o.a. samenwerking met VVN en de politie. Als inwoner van Wommels kun je ook zelf wat doen, denk bijvoorbeeld aan containerstickers of buurtacties.

Er wordt ingegaan op de aangegeven verkeersproblematiek in Wommels (eerder uitgezette vraag). Martsen laat een kaartje zien waarop aangegeven is hoe hard er in Wommels wordt gereden (ondergrens voor boete, minder dan 10 km te hard, meer dan 10 km te hard). Ter vergelijking wordt ook het kaartje van Witmarsum en Bolsward gedaan. Opvallend is dat op nagenoeg alle wegen waar men het dorp/de stad in of uit rijdt, het hardst gereden wordt (meer dan 10 km te hard). Een voorbeeld van zo’n weg is de Súdhoeke (vanaf de Hofkamp). Door het ontbreken van huizen aan een kant van de weg krijgen bestuurders de neiging sneller te willen rijden.

Uitrit naast Jumbo (Terp) levert discussie op. Wie heeft hier eigenlijk voorrang? Mogen voetgangers voor (rechtdoor op dezelfde weg…), auto’s nemen voorrang. Wat is de regel eigenlijk? Martsen licht toe dat bij een uitrit al het passerende verkeer voorrang heeft, ook voetgangers. De pianostrepen geven aan: matig je snelheid. Inritblokken en waarschuwingsbord ‘uitrit’ geven aan dat het om een uitrit gaat en dat voorrang moet worden verleend. De gemeente geeft aan dat deze beide maatregelen voldoende moeten zijn. De gemeente neemt de opmerkingen van de aanwezigen mee en komt erop terug bij dorpsbelang.

Op aanvraag van Doarpsbelang Wommels worden na de zomer twee matrixborden geplaatst in Wommels om mensen attent te maken op hun snelheid. Over de locatie van de borden wordt gestemd: Walperterwei (bij de school) krijgt de meeste stemmen. En als tweede de Hofkamp. Op deze locaties komen de matrixborden in ieder geval. Daarna worden ze verplaatst naar de Hottingawei en Van Sminialeane. De matrixborden hebben effect mits ze niet te lang blijven staan en met regelmatig terugkomen.

Vragen m.b.t. Verkeer:

Landbouwverkeer (grote machines) levert op de Hofkamp gevaarlijke verkeerssituaties op, omdat de boer van de Súdhoeke land heeft op Littenserbuorren en de boer van Littenserbuorren in de Súdhoeke. Ze rijden van en naar hun eigen land en komen elkaar op de Hofkamp tegen. Is er ruilverkaveling mogelijk? León (SWF) geeft aan dat ze dit niet kunnen sturen. Vanuit verkeer kunnen ze niets betekenen, maar de dorpencoördinator kan hier wel bij worden betrokken. Dorpsbelang zal informeren. Kan landbouwverkeer worden verboden? Het is een probleem van vele plaatsen. Alternatieven zijn vaak beperkt, omdat het probleem wordt verplaatst. Er is ingezet op verkeersveiligheid door nummerplaten voor tracktoren en rijbewijzen e.d. Ultieme oplossing is de rondweg, maar die komt voorlopig niet. Daarnaast moeten de voertuigen zich aan de regels houden: rustig rijden. Wellicht meer toezicht/controle? Daar heeft de gemeente geen invloed op. Ze kunnen alleen de signalen doorgeven. Er is contact met de politie, maar weinig mankracht daarvoor.

Stoepen die nergens toe leiden worden wel vervangen door groen. Valt onder groenbeheer, behalve wanneer stoepen e.d. allemaal worden veranderd. Dan valt het onder verkeer.

Blijft de weg naar Easterein 80 km/u of wordt dat ook een 60-weg? De weg is nu deels al 60. De gemeente hoopt dit jaar vast te stellen dat het een 60-weg wordt. De reden hiervoor is dat de weg niet echt vrij ligt. Gelet op het gebruik is het in deze tijd geen 80-weg meer. Landbouwverkeer maakt er ook gebruik van. Al dit soort wegen worden 60-weggetjes: eenheid van wegen.

Waarom is de weg bij binnenkomst van Wommels Noord in het begin nog 80? Auto’s rijden daar vaak nog veel harder. In de 60-zone rijden ze nog geen 60 en dat is gevaarlijk bij de afslag naar het industriegebied en overstekend verkeer (fietsers, wandelaars e.d.).

Jaarverslag

Ligt op tafel en is te lezen op wommels.nl (https://wommels.nl/dorpsbelang/laatste-nieuws/).

Financieel verslag

Sijbout licht het financieel verslag toe. Voornaamste inkomsten zijn de contributies, waarvoor dank. De kascommissie heeft aangegeven dat de financiën op orde zijn. Pieta Zijlstra verlaat de kascommissie. Annemarie Wijnia blijft en wordt volgend jaar bijgestaan door Bouke Heeres.

Wisseling bestuursleden

Aftredend: Jan Stapersma, Peter Meijlis en Sijbout Colenbrander. Ze worden hartelijk bedankt voor hun inzet.

Aantredend: Evert Sijbesma, Germ Bruinsma en Annete Meijer als penningmeester (afwezig). De nieuwe leden stellen zich even kort voor en worden door de nieuwe voorzitter, Eelke Veenstra, van harte welkom geheten.

Ierappelkist Iris de Boer, Jachthaven

Korte presentatie over de werkzaamheden en doelstelling van de camperplaatsen in de jachthaven. Alles gaat automatisch (online inchecken) en er is aandacht voor duurzaamheid (warmtepomp en zonnepanelen). Ze wil graag verbinding met andere ondernemers in Wommels en zo de leefbaarheid vergroten. De camperplaatsen zijn al gerealiseerd. De beplanting (o.a. van de appelbomen) volgt in het najaar. Het doel voor volgend jaar is om ook de jachthaven te renoveren. Hiervoor is subsidie nodig die ze hoopt te ontvangen.

De komende maand wordt de testfase voor de camperplaatsen en de officiële opening is op zaterdag 2 juli van 10:00 tot 12:00 uur. Iedereen is van harte welkom met Iris te proosten op een goede start (uitnodiging volgt op wommels.nl).

Ierappelkist Reade Hynder 2.0

Nieuwe eigenaren Catharina en Andries Veenstra stellen zich voor en lichten hun plannen voor het Reade Hynder toe. Ze beheren de B&B Elfstedenstate in Easterein, waar ze ook wonen. Ze willen de horeca behouden (grandcafé) en op de verdieping maken ze appartementen (totaal 7) om in te wonen. Aan de buitenkant willen ze meer groen creëren. Ook het parkeerterrein willen ze deels vergroenen, voor de bewoners.

De bedoeling is het grandcafé laagdrempelig te houden: ’s ochtends een bakje koffie met wat lekkers, lunchen, dineren, maar ook borrelen. Ontmoetingsplaats waar je gezellig kunt zitten. Voor de appartementen is nog niet een duidelijke doelgroep voor ogen, omdat er diverse groottes zijn. Voor starters zouden ze heel geschikt zijn. Vanwege de fietselfstedentocht gaan ze op 6 juni a.s. open en willen ze de zomer meepikken. De hoop is om in augustus de vergunning binnen te krijgen, dan kunnen ze aan de slag. Ze zoeken nog een uitbater voor de horeca en hopen die z.s.m. te vinden.

Duurzaamheid Wommels

Lukas Offinga licht het project Duurzaamheid Wommels toe. De WEK heeft energiecoaches opgeleid (vier Wommelsers zijn gecertificeerd) om woningen te scannen met een warmtecamera om te kijken waarin geïnvesteerd kan worden om de woning duurzamer te maken. Tijdens een duurzaamheidsscan passeren diverse onderwerpen de revue waarop bespaard kan worden: waterverbruik, hoelang en waar kachels branden, sluipverbruik van stroom, binnenhouden van warmte, e.d. Doel van het inschakelen van een energiecoach is om samen te kijken waar je kunt besparen op verbruik of welke aanpassingen je kunt doen in het huis (isolatie aanpassen, nieuwe ramen, tochtstrippen, e.d.). De energiecoach denkt mee met mogelijke besparingen en kan adviseren. De energiecoach komt ‘fergees’, maar wellicht wordt er een kleine bijdrage gevraagd o.a. voor de huur van de camera. Het advies dat ze geven is vrijblijvend, er zijn geen commerciële bedrijven mee gemoeid.

Het doel was om na de leden van de WEK ook de huizen van andere lede beginnen de leden van de WEK te vragen naar belangstelling en daarna de overige inwoners van Wommels. Omdat binnen de WEK al een groot aantal aanmeldingen was (25), duurt het wat langer voordat de rest van de inwoners aan de beurt komen (de warmtecamera werd voor een bepaalde tijd gehuurd bij de gemeente). Het doel is om aankomende winter (2022/2023) scans te doen bij alle inwoners die dit willen. De WEK hoopt dat er vanuit het dorp ook vele aanmeldingen zullen komen. Hoe en wanneer je je kunt aanmelden, wordt gecommuniceerd via Diggelfjoer en wommels.nl. Daarnaast zijn de energiecoaches iedere tweede en vierde zaterdag van de maand te vinden in It Bynt (tijdens het repaircafé). Ze staan open voor een gesprek en vernemen graag of er belangstelling is voor een scan.

Rondvraag

Iris de Boer maakt wat moois van het braakliggend terrein. Wat gebeurt er met de gemeentelijke opslagplaats? De gemeente is er mee bezig. De plaats is erg vervuild. Ze willen een algemene oplossing.

De provincie wil de subsidies voor stichting Doarpswurk afschaffen. Als DBW maken we er niet enorm veel gebruik van, maar het zou zonde zijn als dit verdwijnt. Het is een grote club die veel doet. We wachten het af. DBW neemt de vraag mee, ze schuiven komende zaterdag aan bij een georganiseerde bijeenkomst van Doarpswurk.

Diggelfjoer: Zou DBW ook wat meer in Diggelfjoer kunnen komen? Diggelfjoer verwacht dat DBW via de dorpskrant meer mensen kan bereiken dan via wommels.nl. Daarnaast zoekt Diggelfjoer nog een redactielid, dus wanneer er belangstellenden zijn…

De gemeente wil het schelpenpad in de Wetterwyk graag vergroenen. Doarpsbelang heeft aangegeven bij de dorpencoördinator dat het paadje geen functie lijkt te hebben. Echter, Ype Gerbrandy (buurtbewoner) geeft aan dat het moet blijven van wege jeugd die daar zwemt of mensen die daar vissen. Hij heeft inmiddels contact met de gemeente. Dorpsbelang zal de dorpencoördinator een rectificatie sturen op hun mail.

Terugkomend op het punt verkeer dat mensen hier te hard rijden: suggestie is om de inrichting te verbeteren. Het dorp is er niet op ingericht om snelheid te remmen. Drempels als bij Dronryp/Hatsum zorgen er wel voor dat je als automobilist op de rem gaat.

Bij Littenseradiel was er jaarlijks een bestuurlijk overleg, is dat nu nog zo? Ja, ook in SWF doen we dat, niet met de burgemeester, maar met de wethouder.

Eelke sluit om 22.45 uur de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar komst.

Doarpsbelang Wommels


Jaarvergadering DBW 2020 afgelast – Juni 2020

Eerder kondigden wij aan de jaarvergadering van Doarpsbelang uit te stellen naar het najaar. Echter, omdat we nog niet kunnen inschatten of een dergelijke bijeenkomst dan wel kan doorgaan en omdat wij verwachten dat vele activiteiten of bijeenkomsten zullen worden verschoven naar het najaar, is besloten de jaarvergadering van 2020 af te gelasten. Dit betreuren wij, omdat een jaarvergadering een mooi moment is om aan het dorp te laten weten waar Doarpsbelang zich zoal mee bezig heeft gehouden en momenteel nog druk mee is. Graag komen wij u hierin tegemoet en informeren wij u binnenkort over onze aandachtspunten en bezigheden. Dit doen we middels een bericht op wommels.nl en in de volgende editie van Diggelfjoer.


Verslag jaarvergadering Doarpsbelang Wommels

Donderdag 11 april 2019 om 20.00 uur in It Dielshûs

Voorzitter Peter Meijlis opent de vergadering voor een zaal met ongeveer 65 belangstellenden en de agenda wordt vastgesteld.

Sijbout Colenbrander heeft in de loop van 2018 het penningmeesterschap overgenomen van Berend Bosgra en Sijbout wordt officieel benoemd en er is geen bezwaar.

Het bestuurstermijn van drie jaar is voor Rinse Joustra verstreken, maar hij heeft toegezegd deze te verlengen. De leden hebben geen bezwaar tegen deze verlenging. Agnes Terpstra haar bestuurstermijn zit er ook op en ze wordt bedankt met een bos bloemen en een cadeaubon. Voor de functie van secretaris heeft het bestuur Sita Bokma bereid gevonden om deze functie te vervullen. Ook tegen deze wijziging hebben de aanwezige leden geen bezwaar.

Sijbout neemt iedereen mee langs de posten op het financiële overzicht. De bijdrage van de dorpsbewoners is behoorlijk hoog met ± 600 betalende adressen. Onderaan de streep met de lopende en de spaarrekening staat het positieve saldo op € 15.952,85.

De kascontrole is uitgevoerd door Jansien Kamstra en Pieta Zijlstra – Abma. Er wordt aangegeven dat de financiën prima op orde waren. De kascommissie wordt bedankt en Anna Marie Wijnia zal als nieuw lid van de kascommissie volgend jaar de controle mee uitvoeren.

Murk Okkema, Wommelser van het jaar 2018, heeft zijn wisselprijs weer ingeleverd. Hij krijgt een aandenken en een bos bloemen. Wie de Wommelser van het jaar 2019 wordt, dat wordt bekendgemaakt tijdens het Vrijwilligersfeest op 25 mei a.s.

Machiel Talsma van Patyna, wethouder Mark de Man en projectleider Age Joustra van de gemeente SWF waren aanwezig om de stand van zaken uit te leggen rond het voormalige gemeentehuis.
Patyna maakt binnenkort afspraken met de belegger over het realiseren van 18 appartementen. Als alles vlot verloopt, dan zal er begin 2020 worden gestart met de sloop/bouw. Naast de 18 appartementen wordt er een dorpskamer gerealiseerd die toegankelijk is voor de bewoners en ook de dorpsbewoners. Voor de invulling van de dorpskamer is Patyna op zoek naar een projectleider om een projectgroep te starten. Machiel wil van de gelegenheid gebruikmaken om te melden dat het verzorgingshuis Nij Stapert ook wordt aangepakt. Met Woonzorg Nederland is een afspraak gemaakt en zal er een nieuw huurtermijn worden afgesloten. De Binning en De Skeakel worden nu niet meegenomen, dat zal op een langer termijn worden gemoderniseerd. Vragen?
Dhr. Van der Velde vraagt zich af waarom het zolang heeft geduurd? Gemeente moest het eens worden met de belegger, extra regels, extra toetsing, hoeveel appartementen, juiste prijs, juiste juridische voorwaarden, enz. Deze laatste maand gaat alles in een versnelling.

Machiel Talsma kondigt als laatste aan dat belangstellenden binnenkort terecht kunnen op een informatieavond in het voormalig gemeentehuis. Daar zijn dan actuele tekeningen en huurprijzen ter inzage en kunnen mensen bij serieuze belangstelling dit ter plekke kenbaar maken. Zoals gezegd dient Patyna zicht te hebben op voldoende belangstelling alvorens de uitvoering wordt gestart. De uitnodiging voor deze bijeenkomst zal op www.wommels.nl en andere media bekend worden gemaakt. Peter Meijlis roept op om dorpsgenoten waarvan u weet dat zij belang hebben bij deze woonvorm te wijzen op de bijeenkomst. Het zou jammer zijn als men deze bijeenkomst zou missen.

Tsjeard Hofstra schetst de toestand van het klimaat en hoe de verandering daarvan een halt kan worden toegeroepen. In Wommels verbruikt de bebouwde omgeving de meeste energie en er is geen zware industrie. Tsjeard doorloopt verschillende scenario’s om tot minder aardgasverbruik te komen, te weten; isoleren van spouw, dak en glas, elektrische pomp, elektrische ketel, warmtenet, thermische energie uit oppervlakte water (TEO), thermische energie uit afvalwater (TEA) en waterstof.

Kwestie is of een ieder op eigen houtje maatregelen neemt of dat er een gezamenlijke oplossing opgezet kan worden, solitair of solidair.

Een korte pauze wordt ingelast om alles te overdenken en nadenken over oplossingen.

Ideeën vraagt Tsjeard?

Dhr. Dijkstra geeft aan dat zonnepanelen te realiseren zijn, maar zonder gas is lastig. Misschien is er op lokaal niveau (straal van 300 meter) iets te realiseren.

Mevr. Wester zou via de buurtvereniging willen informeren. Wat wil iedereen?

De gemeente SWF heeft ook een opdracht om duurzaamheid te creëren. Als voorbeeld is het dorp Heeg bezig met het streven naar een aardgasvrij dorp. Ze hebben kortgeleden het startsein gekregen voor een onderzoek naar financiële haalbaarheid om het gehele dorp te verwarmen door middel van aquathermie verkregen uit oppervlaktewater.

Voor Wommels wil de WEK een coördinerende rol spelen in gasloos Wommels en voor het meedenken in een projectgroep kan men zich aanmelden bij Lukas Offinga.

Peter Meijlis geeft de microfoon over aan Max Kooijmans die de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek presenteert, dat is gedaan over bewoning van het Bogerman gebouw door jongeren. Verrassenderwijs kozen de meeste geënquêteerden voor het traditionele ontwerp van de huizen achter het hoofdgebouw en de meesten hadden geen behoefte aan een gemeenschappelijke ruimte.

Op 23 april a.s. zal Peter Meijlis een betoog houden op het gemeentehuis voor de Commissie van Doarp, Stêd en Omkriten (DSO) om de aandacht te vragen voor het gebouw en de visie voor bewoning door jongeren.

Op 9 mei a.s. zal de Raad van de gemeente SWF beslissen wat er gaat gebeuren.

Op dit moment wordt het gebouw bewoont door tijdelijke bewoners via CareX. Gisteravond is er een informatie avond georganiseerd voor de directe bewoners naast het gebouw.

Vragen?
Mevr. Wester vraagt wat het onderzoeksgebied is geweest. Dat is een straal van 17 kilometer rondom Wommels geweest en via Facebook misschien nog verder.

Het onderzoeksrapport is vanaf morgen ook beschikbaar via www.wommels.nl

Rondvraag

Dhr. Jonker geeft aan dat het doek voor Stichting Jeugdsoos De Igge valt. De laatste vergadering zal op 26 april a.s. zijn.

Om 22.15 uur sluit Peter de vergadering en bedankt iedereen voor haar/zijn komst.