Verslagen jaarvergadering

Verslag jaarvergadering Doarpsbelang Wommels

Donderdag 11 april 2019 om 20.00 uur in It Dielshûs

 

Voorzitter Peter Meijlis opent de vergadering voor een zaal met ongeveer 65 belangstellenden en de agenda wordt vastgesteld.

Sijbout Colenbrander heeft in de loop van 2018 het penningmeesterschap overgenomen van Berend Bosgra en Sijbout wordt officieel benoemd en er is geen bezwaar.

Het bestuurstermijn van drie jaar is voor Rinse Joustra verstreken, maar hij heeft toegezegd deze te verlengen. De leden hebben geen bezwaar tegen deze verlenging. Agnes Terpstra haar bestuurstermijn zit er ook op en ze wordt bedankt met een bos bloemen en een cadeaubon. Voor de functie van secretaris heeft het bestuur Sita Bokma bereid gevonden om deze functie te vervullen. Ook tegen deze wijziging hebben de aanwezige leden geen bezwaar.

 

Sijbout neemt iedereen mee langs de posten op het financiële overzicht. De bijdrage van de dorpsbewoners is behoorlijk hoog met ± 600 betalende adressen. Onderaan de streep met de lopende en de spaarrekening staat het positieve saldo op € 15.952,85.

De kascontrole is uitgevoerd door Jansien Kamstra en Pieta Zijlstra – Abma. Er wordt aangegeven dat de financiën prima op orde waren. De kascommissie wordt bedankt en Anna Marie Wijnia zal als nieuw lid van de kascommissie volgend jaar de controle mee uitvoeren.

 

Murk Okkema, Wommelser van het jaar 2018, heeft zijn wisselprijs weer ingeleverd. Hij krijgt een aandenken en een bos bloemen. Wie de Wommelser van het jaar 2019 wordt, dat wordt bekendgemaakt tijdens het Vrijwilligersfeest op 25 mei a.s.

 

Machiel Talsma van Patyna, wethouder Mark de Man en projectleider Age Joustra van de gemeente SWF waren aanwezig om de stand van zaken uit te leggen rond het voormalige gemeentehuis.
Patyna maakt binnenkort afspraken met de belegger over het realiseren van 18 appartementen. Als alles vlot verloopt, dan zal er begin 2020 worden gestart met de sloop/bouw. Naast de 18 appartementen wordt er een dorpskamer gerealiseerd die toegankelijk is voor de bewoners en ook de dorpsbewoners. Voor de invulling van de dorpskamer is Patyna op zoek naar een projectleider om een projectgroep te starten. Machiel wil van de gelegenheid gebruikmaken om te melden dat het verzorgingshuis Nij Stapert ook wordt aangepakt. Met Woonzorg Nederland is een afspraak gemaakt en zal er een nieuw huurtermijn worden afgesloten. De Binning en De Skeakel worden nu niet meegenomen, dat zal op een langer termijn worden gemoderniseerd. Vragen?
Dhr. Van der Velde vraagt zich af waarom het zolang heeft geduurd? Gemeente moest het eens worden met de belegger, extra regels, extra toetsing, hoeveel appartementen, juiste prijs, juiste juridische voorwaarden, enz. Deze laatste maand gaat alles in een versnelling.

Machiel Talsma kondigt als laatste aan dat belangstellenden binnenkort terecht kunnen op een informatieavond in het voormalig gemeentehuis. Daar zijn dan actuele tekeningen en huurprijzen ter inzage en kunnen mensen bij serieuze belangstelling dit ter plekke kenbaar maken. Zoals gezegd dient Patyna zicht te hebben op voldoende belangstelling alvorens de uitvoering wordt gestart. De uitnodiging voor deze bijeenkomst zal op www.wommels.nl en andere media bekend worden gemaakt. Peter Meijlis roept op om dorpsgenoten waarvan u weet dat zij belang hebben bij deze woonvorm te wijzen op de bijeenkomst. Het zou jammer zijn als men deze bijeenkomst zou missen.

 

Tsjeard Hofstra schetst de toestand van het klimaat en hoe de verandering daarvan een halt kan worden toegeroepen. In Wommels verbruikt de bebouwde omgeving de meeste energie en er is geen zware industrie. Tsjeard doorloopt verschillende scenario’s om tot minder aardgasverbruik te komen, te weten; isoleren van spouw, dak en glas, elektrische pomp, elektrische ketel, warmtenet, thermische energie uit oppervlakte water (TEO), thermische energie uit afvalwater (TEA) en waterstof.

Kwestie is of een ieder op eigen houtje maatregelen neemt of dat er een gezamenlijke oplossing opgezet kan worden, solitair of solidair.

 

Een korte pauze wordt ingelast om alles te overdenken en nadenken over oplossingen.

 

Ideeën vraagt Tsjeard?

Dhr. Dijkstra geeft aan dat zonnepanelen te realiseren zijn, maar zonder gas is lastig. Misschien is er op lokaal niveau (straal van 300 meter) iets te realiseren.

Mevr. Wester zou via de buurtvereniging willen informeren. Wat wil iedereen?

De gemeente SWF heeft ook een opdracht om duurzaamheid te creëren. Als voorbeeld is het dorp Heeg bezig met het streven naar een aardgasvrij dorp. Ze hebben kortgeleden het startsein gekregen voor een onderzoek naar financiële haalbaarheid om het gehele dorp te verwarmen door middel van aquathermie verkregen uit oppervlaktewater.

Voor Wommels wil de WEK een coördinerende rol spelen in gasloos Wommels en voor het meedenken in een projectgroep kan men zich aanmelden bij Lukas Offinga.

 

Peter Meijlis geeft de microfoon over aan Max Kooijmans die de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek presenteert, dat is gedaan over bewoning van het Bogerman gebouw door jongeren. Verrassenderwijs kozen de meeste geënquêteerden voor het traditionele ontwerp van de huizen achter het hoofdgebouw en de meesten hadden geen behoefte aan een gemeenschappelijke ruimte.

Op 23 april a.s. zal Peter Meijlis een betoog houden op het gemeentehuis voor de Commissie van Doarp, Stêd en Omkriten (DSO) om de aandacht te vragen voor het gebouw en de visie voor bewoning door jongeren.

Op 9 mei a.s. zal de Raad van de gemeente SWF beslissen wat er gaat gebeuren.

Op dit moment wordt het gebouw bewoont door tijdelijke bewoners via CareX. Gisteravond is er een informatie avond georganiseerd voor de directe bewoners naast het gebouw.

Vragen?
Mevr. Wester vraagt wat het onderzoeksgebied is geweest. Dat is een straal van 17 kilometer rondom Wommels geweest en via Facebook misschien nog verder.

Het onderzoeksrapport is vanaf morgen ook beschikbaar via www.wommels.nl

 

Rondvraag

Dhr. Jonker geeft aan dat het doek voor Stichting Jeugdsoos De Igge valt. De laatste vergadering zal op 26 april a.s. zijn.

 

Om 22.15 uur sluit Peter de vergadering en bedankt iedereen voor haar/zijn komst.