Verslagen jaarvergadering

Jaarverslag Doarpsbelang – November 2021

Zoals elke vereniging hebben wij als bestuur van Doarpsbelang last gehad van corona. Behalve het niet doorgaan van twee jaarvergaderingen (over het herplannen van deze bijeenkomsten werd bijna elke keer gesproken), hebben we ook regelmatig bezoek moeten afzeggen of online moeten ontvangen. Onderling hebben we elkaar ook een tijdje fysiek niet ontmoet. Wij hebben van november 2020 tot en met mei 2021 online vergaderd. Toch hebben we de nodige zaken weten op te pakken, welke middels dit jaarverslag graag toelichten.

Bestuurswisseling

Dit voorjaar heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. We hebben bestuurlijk afscheid genomen van Meinte Wesselius en Rinse Joustra. Meinte zijn specialiteit is het sociale domein, daarom onderhield hij voor Doarpsbelang Wommels de contacten met Patyna en was hij dus betrokken bij de plannen voor het voormalige gemeentehuis. Rinse is als makelaar op de hoogte van de ins en outs van de woningmarkt en heeft zich daarnaast op het laatst ook intensief ingezet voor het sportproject ‘Wommels beweegt’. Voor hen in de plaats zijn Eelke Veenstra en Anno Feenstra gekomen. Eelke en Anno wonen beide op de van Sminealeane en zijn ook nog overburen. Welkom!

Bogerman 2.0

Een belangrijk project was en is Bogerman 2.0. Wij zijn trots op het resultaat dat we nu hebben bereikt. In het voormalige Bogerman schoolgebouw aan de Walperterwei komen woningen voor starters. Tien huurappartementen in het hoofdgebouw en tien koopwoningen op het achterterrein. De huurappartementen krijgen, afhankelijk van de oppervlakte, een huurprijs die valt binnen de huurgrens die geldt voor huurtoeslag. In 2021 is dat € 752,33 per maand. Voor de koopwoningen is een indicatieve koopprijs afgegeven van €200.000 vrij op naam. In de loop van 2022 zullen zowel de huren als de koopprijzen definitief worden vastgesteld. De koopwoningen worden “all electra” dus zonder gas. Voor de appartementen wordt nog gekeken hoe de appartementen verduurzaamd kunnen worden. Inmiddels zijn de ruimtelijke procedures gestart en is de verwachting dat de verkoop en verhuur vlak na de zomer van 2022 kan beginnen. Medio 2023 moeten de eerste bewoners in Bogerman kunnen komen wonen.  De realisatie van Bogerman 2.0 is in handen van Blue Banner in Leeuwarden.  Kijk voor meer informatie ook op de Facebookpagina Bogerman 2.0.

In dit verband willen we zeker de naam noemen van Max Kooijmans, onze projectleider. Voor Doarpsbelang bewaakte hij onvermoeibaar alle ins en outs met betrekking tot dit project, waarbij het onderhouden van contacten binnen de gemeente SWF erg belangrijk waren.

Project GO

Project GO (Gezonde Omgeving) was een pilot van de gemeente om met het dorp te zoeken naar combinaties van effectieve maatregelen voor een gezonde leefomgeving. Voor dit project hadden wij een 11-tal enthousiaste Wommelsers bereid gevonden hieraan deel te nemen. Vanwege de coronamaatregelen en andere ontwikkelde manieren voor het omgaan met initiatieven van inwoners in het kader van de omgevingswet, heeft de gemeente het project begin dit jaar geannuleerd.

Verkeer

Door coronamaatregelen was het niet mogelijk een bijeenkomst te plannen met inwoners en de gemeente om het te hebben over de verkeersproblematiek in Wommels. In plaats daarvan deed Doarpsbelang een oproep aan inwoners van Wommels om verkeersproblemen en oplossingen daarvoor aan te dragen. Hier werd goed op gereageerd. Alle ingezonden problemen en oplossingen zijn doorgestuurd naar de gemeente, welke hier middels een uitgebreid verslag op heeft gereageerd (te lezen op wommels.nl). De verkeersambtenaar Martsen Bles zou aanwezig zijn bij de jaarvergadering om alsnog het gesprek aan te gaan met inwoners. ‘Wat in het vat zit…’, zullen we maar zeggen.

Lijn 92

Van enkele bezorgde inwoners van Wommels kregen wij mails met de vraag of wij als bestuur iets konden doen aan het verdwijnen van buslijn 92 door Wommels. Twee van onze bestuursleden zijn in gesprek gegaan met de provincie. Ondanks dat zij zorgen hebben geuit over de leefbaarheid van het dorp bij het verdwijnen van het ov, blijft de conclusie dat de halten in Wommels komen te vervallen en reizigers voortaan kunnen opstappen bij de provinciale weg.

Groen

Over het groen in Wommels is goed contact met de gemeente. Vooral over de lindebomen op de van Sminealeane en de Terp zijn bijeenkomsten belegd met buurtbewoners en de gemeenteambtenaren die hier over gaan. Zo zijn er diverse onderzoeken geweest om te kijken wanneer het verwijderen/vervangen van bomen echt noodzakelijk is en stemt de gemeente grote veranderingen af met inwoners en/of Doarpsbelang.

Pannakooi

Wat begon als initiatief van enkele inwoners van Wommels met als doel het plaatsen van een pannakooi in Wommels, is uitgemond in sportproject ‘Wommels beweegt’. Waar Doarpsbelang in eerste instantie nauw betrokken was, nemen wij als bestuur nu meer afstand. De initiatiefgroep gaat enthousiast verder. Meer informatie hierover is te vinden op wommels.nl.

Glasvezel

Doarpsbelang heeft het dorp geattendeerd op de kans op glasvezel, waarvoor Delta Fiber Netwerk de enige aanbieder was. Inmiddels is bekend dat glasvezel wordt aangelegd in Wommels. Er was voldoende belangstelling (bijna 35% heeft een abonnement afgesloten!).

Bloembakkenactie

Deze actie hield in dat de gemeentelijke bloembakken overgenomen konden worden en/of dat er nieuwe bloembakken aangeschaft konden worden door dorpsbelangen. De gemeente stelde hier geld voor beschikbaar. In samenwerking met de ondernemersvereniging Wommels-Easterein hebben wij hier invulling aangegeven: de beplanting in de reuzebloembakken in het centrum van Wommels wordt dit najaar en ook in het voorjaar van 2022 vernieuwd. Ook het onderhoud ervan wordt betaald met deze subsidie.

Visie Doarpsbelang

Als bestuur zijn we bezig met het ontwikkelen van een checklijst om in kaart te brengen waar we mee bezig (willen) zijn. Dit stimuleert om vooruit te kijken en in te schatten voor welke onderwerpen wij het dorp nodig hebben. Heeft u een belangrijk onderwerp waar Doarpsbelang zich voor in zou moeten zetten, mail gerust of spreek een van de leden aan.

Bestuurlijk overleg gemeente

Op 5 oktober j.l. hebben we bestuurlijk overleg gehad met Bauke Dam, onze contactwethouder sinds dit jaar (opvolger van Maarten Offinga). Thema’s die besproken zijn: Bogerman, klachten en oplossingen over verkeersproblemen in Wommels, nieuwe omgevingswet, aanleg glasvezel, sportproject ‘Wommels beweegt’, Nij Nij Stapert (nieuwbouw van Nij Stapert), de positie van Wommels binnen de gemeente drie jaar na het opheffen van de gemeente Littenseradiel (“Wommels is een belangrijke verzorgingskern, zoals Witmarsum dat ook is”), woningbouw in Wommels (we zullen zelf als dorp met initiatieven moeten komen), het zwembad (“De gemeente realiseert zich dat het zwembad een belangrijke voorziening is voor Wommels”) en duurzaamheid/energietransitie (er is een gemeentelijke energiecoördinator aangesteld).

Alternatief voor Wommelser van het jaar: Oproep aan u!

Helaas moeten wij te kennen geven dat we ook dit jaar geen ‘Wommelsers van het jaar’ hebben uitgekozen. Dit is besloten, omdat we aan deze uitreiking graag aandacht schenken in het bijzijn van dorpsbewoners, zoals bijvoorbeeld tijdens een jaarvergadering of een vrijwilligersavond.

Wel willen we graag aandacht schenken aan inwoners van Wommels die extra aandacht verdienen. Om de leefbaarheid in het dorp in de huidige coronasituatie een beetje beter maken, stellen wij geld beschikbaar. Om het geld goed te besteden, hebben we uw hulp nodig! Aan u de vraag: Kent u iemand die een steuntje in de rug verdient? Iemand die wellicht in een zware periode zit of er net een achter de rug heeft? Iemand die wel eens in het zonnetje mag worden gezet, omdat hij of zij altijd voor een ander klaar staat? Kortom: Wie verdient volgens u een attentie en waarom?

Geef uw suggestie uiterlijk 10 december door aan Doarpsbelang Wommels. Dit kan door even een mailtje te sturen naar doarpsbelang@wommels.nl. Geef hierbij aan om wie het gaat, waarom hij/zij een attentie verdient en wat voor soort attentie gewenst zou kunnen zijn. Wanneer alle suggesties binnen zijn, kijken wij wat mogelijk is om de betreffende personen in december of januari te verrassen.

Financiën

Ook dit jaar is de kaskommissie op bezoek geweest en heeft de financiën goedgekeurd.

Doarpsbelang Wommels


Alternatief jaarverslag Doarpsbelang – Juli 2020

Eerder kondigden wij aan de jaarvergadering van Doarpsbelang uit te stellen naar het najaar. Echter, omdat we nog niet kunnen inschatten of een dergelijke bijeenkomst dan wel kan doorgaan en omdat wij verwachten dat vele activiteiten of bijeenkomsten zullen worden verschoven naar het najaar, is besloten de jaarvergadering van 2020 af te gelasten. Dit betreuren wij, omdat een jaarvergadering een mooi moment is om aan het dorp te laten weten waar Doarpsbelang zich zoal mee bezig heeft gehouden en momenteel nog druk mee is. Graag komen wij u hierin tegemoet en informeren wij u middels dit bericht over onze aandachtspunten en bezigheden.

(ver)Plaatsing AED

Zoals u wellicht niet is ontgaan, wordt het oude gemeentehuis momenteel verbouwd tot woonappartementen. Echter aan de muur van dit gebouw hangt nog steeds een AED. Vanwege de nieuwe plannen voor dit pand krijgt de AED een nieuwe plaats, namelijk aan het hokje van de brugwachter. ‘Dat hokje staat er toch niet het hele jaar?’ hoor ik u denken. Dat klopt, het wordt iedere winter opgeruimd, maar het is de bedoeling dat het brugwachtershok een vast hok wordt dat het hele jaar kan blijven staan. Hiervoor wordt momenteel een vergunning aangevraagd. Wanneer het vaste hok is gerealiseerd, zal ook de AED daar zijn vaste plek krijgen. In de tussentijd komt de AED aan het huidige brugwachtershok te hangen.

Gemeentelijke begraafplaats

Gemeente Súdwest Fryslân onderhoudt de begraafplaatsen in de gemeente, dus ook bij ons. Zo is ons toegezegd dat de niet-beschutte kant, te zien vanaf de autoweg, zeker weer beschut zal worden. Daarnaast worden er aanpassingen gedaan aan struiken die te breed zijn geworden en zijn er plannen voor het aanleggen van een urnentuin. De plannen hiervoor lopen nog en als Doarpsbelang worden wij hiervan op de hoogte gehouden.

Zwaar verkeer

Inwoners van Wommels maken zich zorgen over het zware verkeer dat dagelijks door Wommels rijdt. Het verkeer zorgt voor trillingen en geluidsoverlast, met name bij verschillende drempels. Daarnaast wordt op de rechte stukken regelmatig te hard gereden, waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt. De gemeente staat ervoor open om in gesprek te gaan met doarpsbelang en een groepje inwoners die hierbij betrokken is of wil zijn. Door de coronamaatregelen heeft deze bijeenkomst nog niet plaats kunnen vinden, maar wanneer dit wel weer mogelijk is, plannen wij hiervoor een geschikt moment. Mocht u hiervoor graag een uitnodiging ontvangen, dan kunt u even een mail sturen naar doarpsbelang@wommels.nl.

Vergroening

In het kader van het verbeteren van het klimaat, gaat de gemeente “vergroenen”. Momenteel inventariseert de gemeente de mogelijkheden voor omvormen van ‘steen’ naar ‘groen’ in de openbare ruimte. Doarpsbelang heeft de vraag gekregen om door te geven aan de gemeente waar mogelijkheden zijn voor vergroening in onze eigen omgeving. Deze vraag kunnen wij natuurlijk niet alleen beantwoorden, dus daarom roepen wij u op om mee te denken: Mocht u locaties (stoepen, parkeervakken, enz.) weten die vergroend kunnen worden, geef ze dan door aan ons of aan de gemeente!

Nog meer groen…

Er is onvrede over het snoeien (kandelaberen) van de bomen in Wommels, met name over die aan de Van Sminialeane en de Terp. Tijdens de vergadering van Doarpsbelang in januari, waar ook de bewoners van de Van Sminialeane bij aanwezig waren, heeft de gemeente toegegeven dat de bomen aan de Van Sminialeane destijds niet goed zijn gesnoeid, maar daarnaast ook dat de bomen eigenlijk te dicht op elkaar staan, wat inhoudt dat het heel goed mogelijk is dat in de komende paar jaar (enkele) bomen verwijderd zullen worden. Echter, deze plannen zijn nog niet definitief. Daarnaast gaf de gemeente aan dat er plannen zijn voor het groen op de Terp, maar ook deze plannen zijn nog niet concreet en definitief. De gemeente wil graag de buurtbewoners betrekken bij de plannen en heeft ze gevraagd om met een (tegen)voorstel te komen. Inmiddels hebben de inwoners van de Van Sminialeane en de Terp een vergadering belegd om de plannen te bespreken. Wanneer deze rond zijn, wordt weer contact gezocht met de gemeente om te spreken over de vervolgstappen.

Hondentoiletten

In en rondom Wommels zullen hondentoiletten worden geplaatst. In overeenstemming met enkele inwoners hebben wij suggesties gedaan voor geschikte plaatsen hiervoor. De gemeente gaat nu in beraad over hoeveel er worden geplaatst en waar ze komen. We wachten af.

Fietstunnel

Bouwe Tanja houdt al langere tijd de fietstunnel en de directe omgeving daarvan schoon. Hij praat daarbij met de jeugd en wijst hen op hun eigen verantwoordelijkheid. Maar ook de gemeente speelt hierin een rol. Dit werpt zijn vruchten af: De jeugd helpt mee de fietstunnel schoon te houden. Fantastisch! Als bestuur van Doarpsbelang willen we dit compliment graag doorgeven.

Voetbalkooi

Er zijn plannen om een voetbalkooi te realiseren in Wommels, waarvoor gedeeld enthousiasme is. De kaatsvereniging, de gemeente en Doarpsbelang zijn hierover met elkaar in gesprek. Daarnaast zijn er inmiddels al enkele financiële toezeggingen gedaan.

Bogerman

Het voormalige schoolgebouw is nog niet verkocht. Momenteel wordt het pand bewoond door huurders van Carex (anti-kraak). Daarnaast maakt ook Euphonia gebruik van het gebouw voor hun repetities. De gemeente heeft inmiddels geld toegezegd om de verkoop van de oude Bogerman voor te bereiden, bijvoorbeeld voor bodemonderzoek. De formele aanbesteding laat nog op zich wachten.

Leefbaarheid

Afgelopen voorjaar was het de bedoeling om de 75 jaar vrijheid groots te vieren. Ook voor Wommels was een groep actief bezig om mooie activiteiten te organiseren. Helaas gooide corona roet in het eten. Hierdoor is onze subsidie voor deze initiatieven nog even uitgesteld. Daarentegen heeft Euphonia wel een bijdrage ontvangen, voor hun 100-jarige jubileum.

Wommelsers van het jaar??

Helaas moeten wij te kennen geven dat we dit jaar geen ‘Wommelsers van het jaar’ hebben uitgekozen. Dit is besloten, omdat we aan deze uitreiking graag aandacht schenken in het bijzijn van dorpsbewoners, zoals bijvoorbeeld tijdens een jaarvergadering of een vrijwilligersavond. De bewoners van Tywerthiem mogen dus nog een jaar met de eer strijken.

Simmer yn Fryslân yn Wommels

Op 23 juli a.s. staat Wommels in de schijnwerpers bij Omrop Fryslân! Zij komen de hele dag radio- en tv-opnamen maken in ons dorp. Doarpsbelang heeft suggesties gedaan voor hun programma en op basis van die informatie zullen ze ons dorp in beeld brengen: de mensen, initiatieven en onze goede sfeer. Het kan zijn dat enkele dorpsbewoners hiervoor al eerder zullen worden benaderd.

Tot slot wensen wij u een hele fijne zomer toe! Blijf gezond en pas goed op elkaar.


Jaarvergadering DBW 2020 afgelast – Juni 2020

Eerder kondigden wij aan de jaarvergadering van Doarpsbelang uit te stellen naar het najaar. Echter, omdat we nog niet kunnen inschatten of een dergelijke bijeenkomst dan wel kan doorgaan en omdat wij verwachten dat vele activiteiten of bijeenkomsten zullen worden verschoven naar het najaar, is besloten de jaarvergadering van 2020 af te gelasten. Dit betreuren wij, omdat een jaarvergadering een mooi moment is om aan het dorp te laten weten waar Doarpsbelang zich zoal mee bezig heeft gehouden en momenteel nog druk mee is. Graag komen wij u hierin tegemoet en informeren wij u binnenkort over onze aandachtspunten en bezigheden. Dit doen we middels een bericht op wommels.nl en in de volgende editie van Diggelfjoer.


Verslag jaarvergadering Doarpsbelang Wommels

Donderdag 11 april 2019 om 20.00 uur in It Dielshûs

 

Voorzitter Peter Meijlis opent de vergadering voor een zaal met ongeveer 65 belangstellenden en de agenda wordt vastgesteld.

Sijbout Colenbrander heeft in de loop van 2018 het penningmeesterschap overgenomen van Berend Bosgra en Sijbout wordt officieel benoemd en er is geen bezwaar.

Het bestuurstermijn van drie jaar is voor Rinse Joustra verstreken, maar hij heeft toegezegd deze te verlengen. De leden hebben geen bezwaar tegen deze verlenging. Agnes Terpstra haar bestuurstermijn zit er ook op en ze wordt bedankt met een bos bloemen en een cadeaubon. Voor de functie van secretaris heeft het bestuur Sita Bokma bereid gevonden om deze functie te vervullen. Ook tegen deze wijziging hebben de aanwezige leden geen bezwaar.

 

Sijbout neemt iedereen mee langs de posten op het financiële overzicht. De bijdrage van de dorpsbewoners is behoorlijk hoog met ± 600 betalende adressen. Onderaan de streep met de lopende en de spaarrekening staat het positieve saldo op € 15.952,85.

De kascontrole is uitgevoerd door Jansien Kamstra en Pieta Zijlstra – Abma. Er wordt aangegeven dat de financiën prima op orde waren. De kascommissie wordt bedankt en Anna Marie Wijnia zal als nieuw lid van de kascommissie volgend jaar de controle mee uitvoeren.

 

Murk Okkema, Wommelser van het jaar 2018, heeft zijn wisselprijs weer ingeleverd. Hij krijgt een aandenken en een bos bloemen. Wie de Wommelser van het jaar 2019 wordt, dat wordt bekendgemaakt tijdens het Vrijwilligersfeest op 25 mei a.s.

 

Machiel Talsma van Patyna, wethouder Mark de Man en projectleider Age Joustra van de gemeente SWF waren aanwezig om de stand van zaken uit te leggen rond het voormalige gemeentehuis.
Patyna maakt binnenkort afspraken met de belegger over het realiseren van 18 appartementen. Als alles vlot verloopt, dan zal er begin 2020 worden gestart met de sloop/bouw. Naast de 18 appartementen wordt er een dorpskamer gerealiseerd die toegankelijk is voor de bewoners en ook de dorpsbewoners. Voor de invulling van de dorpskamer is Patyna op zoek naar een projectleider om een projectgroep te starten. Machiel wil van de gelegenheid gebruikmaken om te melden dat het verzorgingshuis Nij Stapert ook wordt aangepakt. Met Woonzorg Nederland is een afspraak gemaakt en zal er een nieuw huurtermijn worden afgesloten. De Binning en De Skeakel worden nu niet meegenomen, dat zal op een langer termijn worden gemoderniseerd. Vragen?
Dhr. Van der Velde vraagt zich af waarom het zolang heeft geduurd? Gemeente moest het eens worden met de belegger, extra regels, extra toetsing, hoeveel appartementen, juiste prijs, juiste juridische voorwaarden, enz. Deze laatste maand gaat alles in een versnelling.

Machiel Talsma kondigt als laatste aan dat belangstellenden binnenkort terecht kunnen op een informatieavond in het voormalig gemeentehuis. Daar zijn dan actuele tekeningen en huurprijzen ter inzage en kunnen mensen bij serieuze belangstelling dit ter plekke kenbaar maken. Zoals gezegd dient Patyna zicht te hebben op voldoende belangstelling alvorens de uitvoering wordt gestart. De uitnodiging voor deze bijeenkomst zal op www.wommels.nl en andere media bekend worden gemaakt. Peter Meijlis roept op om dorpsgenoten waarvan u weet dat zij belang hebben bij deze woonvorm te wijzen op de bijeenkomst. Het zou jammer zijn als men deze bijeenkomst zou missen.

 

Tsjeard Hofstra schetst de toestand van het klimaat en hoe de verandering daarvan een halt kan worden toegeroepen. In Wommels verbruikt de bebouwde omgeving de meeste energie en er is geen zware industrie. Tsjeard doorloopt verschillende scenario’s om tot minder aardgasverbruik te komen, te weten; isoleren van spouw, dak en glas, elektrische pomp, elektrische ketel, warmtenet, thermische energie uit oppervlakte water (TEO), thermische energie uit afvalwater (TEA) en waterstof.

Kwestie is of een ieder op eigen houtje maatregelen neemt of dat er een gezamenlijke oplossing opgezet kan worden, solitair of solidair.

 

Een korte pauze wordt ingelast om alles te overdenken en nadenken over oplossingen.

 

Ideeën vraagt Tsjeard?

Dhr. Dijkstra geeft aan dat zonnepanelen te realiseren zijn, maar zonder gas is lastig. Misschien is er op lokaal niveau (straal van 300 meter) iets te realiseren.

Mevr. Wester zou via de buurtvereniging willen informeren. Wat wil iedereen?

De gemeente SWF heeft ook een opdracht om duurzaamheid te creëren. Als voorbeeld is het dorp Heeg bezig met het streven naar een aardgasvrij dorp. Ze hebben kortgeleden het startsein gekregen voor een onderzoek naar financiële haalbaarheid om het gehele dorp te verwarmen door middel van aquathermie verkregen uit oppervlaktewater.

Voor Wommels wil de WEK een coördinerende rol spelen in gasloos Wommels en voor het meedenken in een projectgroep kan men zich aanmelden bij Lukas Offinga.

 

Peter Meijlis geeft de microfoon over aan Max Kooijmans die de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek presenteert, dat is gedaan over bewoning van het Bogerman gebouw door jongeren. Verrassenderwijs kozen de meeste geënquêteerden voor het traditionele ontwerp van de huizen achter het hoofdgebouw en de meesten hadden geen behoefte aan een gemeenschappelijke ruimte.

Op 23 april a.s. zal Peter Meijlis een betoog houden op het gemeentehuis voor de Commissie van Doarp, Stêd en Omkriten (DSO) om de aandacht te vragen voor het gebouw en de visie voor bewoning door jongeren.

Op 9 mei a.s. zal de Raad van de gemeente SWF beslissen wat er gaat gebeuren.

Op dit moment wordt het gebouw bewoont door tijdelijke bewoners via CareX. Gisteravond is er een informatie avond georganiseerd voor de directe bewoners naast het gebouw.

Vragen?
Mevr. Wester vraagt wat het onderzoeksgebied is geweest. Dat is een straal van 17 kilometer rondom Wommels geweest en via Facebook misschien nog verder.

Het onderzoeksrapport is vanaf morgen ook beschikbaar via www.wommels.nl

 

Rondvraag

Dhr. Jonker geeft aan dat het doek voor Stichting Jeugdsoos De Igge valt. De laatste vergadering zal op 26 april a.s. zijn.

 

Om 22.15 uur sluit Peter de vergadering en bedankt iedereen voor haar/zijn komst.