Het Bestuur

Voorzitter                Johan Wagenaar         tel. 0515-532197       e-mail: wagenaar12@home.nl
Secretariaat           Baukje Hemrica           tel. 06-23580801       e-mail: baukjehemrica@hetnet.nl
Penningmeester  Klaas Eisma                   tel. 0515-332234       e-mail: klaaseisma@hotmail.com
Lid                              Ingrid Weijer-Abma    tel.06-34989336
Lid                              Tjeerd Bosma               tel.06-40271843

De Statuten van “De Laatste Eer” te Wommels zijn op 28 oktober 2021 vernieuwd en voldoen nu aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Voor alle verenigingen, die aangesloten zijn bij Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland, zijn deze gelijk.
Heeft u belangstelling voor deze statuten dan kan deze op uw verzoek worden toegestuurd.

Huishoudelijke Reglement van Uitvaartvereniging DLE te Wommels is vastgesteld op de jaarvergadering van 28 maart 2022

Artikel 1 Vereniging
De Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” is gevestigd in Wommels. Haar werkgebied is het dorp Wommels. Echter door verhuizingen en geboorten zijn vele leden woonachtig in andere plaatsen in Fryslân en daarbuiten.

Artikel 2 Algemeen
De vereniging is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. De statuten zijn door de FUF voor alle aangesloten verenigingen gelijk. Bepalingen in dit Huishoudelijk Reglement mogen niet strijdig zijn met de statuten van de vereniging. Wijzigingen in dit reglement behoeven de goedkeuring van de leden, welke aanwezig zijn op de ledenvergadering. Op de uitnodiging van deze vergadering moet dit als agendapunt worden aangekondigd.
Bepaalde regelingen en afspraken komen voort uit besluiten van de Algemene Vergadering van de FUF. Hierbij zijn te benoemen:
• De overschrijfregeling van leden van en naar een andere vereniging;
• De betaling van een ‘entreebedrag” voor het lid worden op latere leeftijd;
• De betalingsverplichtingen van de vereniging aan de FUF.

Artikel 3 Leden
Personen van 18 jaar en ouder zijn lid van de vereniging en hebben een jaarlijkse betalingsverplichting. De leden zijn voorts verplicht adreswijzigingen en wijzigingen in de gezinssamenstelling onverwijld aan het bestuur door te geven. Het bedrag van ‘ledenbijdrage’ wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld. Kinderen van een volwassen lid dienen bij de vereniging geregistreerd te worden en zijn tot en met hun 17e jaar vrij van betaling van de ledenbijdrage, maar bij een eventueel overlijden hebben ze wel recht op een ‘ledenkorting.’ (De ledenkorting is een bedrag welke in mindering wordt gebracht op het totaal bedrag van de kosten van een uitvaart, uitgezonderd de grafrechten). Ook doodgeborenen vallen hieronder. Het maakt geen verschil als het gezin uit 1 of 2 ouders bestaat. Indien het lid halverwege het boekjaar lid wordt, zal per kwartaal een deel van de ledenbijdrage worden gevraagd.
De inning van de ‘ledenbijdrage’ vindt plaats op basis van een door het bestuur vast te stellen systeem, welke de goedkeuring van de ledenvergadering heeft.
Het lidmaatschap eindigt:
• Bij overlijden;
• Door een schriftelijke opzegging voor 1 december. (De rechten vervallen tot het moment dat aan de betalingsverplichting is voldaan).
• Bij weigering of in gebreke blijven van de betaling van de ledenbijdrage. (Leden worden eerst 3x benaderd om de betaling alsnog te doen voordat uitschrijving plaatsvindt)

Artikel 4 Bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat uit 5 personen. De taakverdeling wordt onderling bepaald, waarbij het dagelijks bestuur de doorlopen kinderen besluiten kan nemen na gemaakte afspraken hierover. De zittingsperiode is 5 jaar en ieder lid is onbeperkt herkiesbaar volgens vastgesteld rooster.
Bestuursleden kunnen individueel een vergoeding ontvangen voor uitvoering van hun taak. Deze vergoeding wordt op een bestuursvergadering vastgesteld. Voor een bestuursvergadering op een vaste (privé) locatie is het ontvangen van een vergoeding mogelijk. Voor het bezoeken van externe vergaderingen kan een reis- en verblijfkosten vergoeding worden toegekend.
Artikel 5 Taken bestuur
Het bestuur heeft de volgende taken:
• Van alle bestuurs-, jaarvergaderingen en overleggen een verslag maken welke op de volgende vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. Genomen besluiten en afspraken verwerken in overzichten.
• Vertegenwoordigen van de vereniging bij externe overleggen
• Bijhouden ledenadministratie en financiële administratie
• Behartigen belangen van de leden die overeenkomen met de doelstellingen van de vereniging.
• Het verzorgen van adequate correspondentie naar leden en derden (passend bij het tijdsbeeld) en archivering van alle noodzakelijke stukken.
• Het bestuur draagt zorg voor alle roerende en onroerende zaken en heeft deze zodanig verzekerd.

Artikel 6 Ledenvergadering
Binnen 6 maanden na het boekjaar, welke loopt van 1 januari t/m 31 december, wordt een ledenvergadering gehouden. Elk lid ontvangt hiervan een oproep via de dorpskrant of persoonlijke uitnodiging. De agenda voor de vergadering wordt bijgevoegd. In de vergadering legt het bestuur verantwoording af over het boekjaar d.m.v. verslagen en een financieel overzicht met balans en exploitatierekening en verslag kascommissie. Andere punten op de agenda zijn bestuursverkiezing; voorstel aanpassingen ledenbijdrage; voorstel aanpassing ledenkorting; rondvraag.

Artikel 7 Melden en uitvoeren uitvaart
De vereniging kan er voor kiezen de uitvaart geheel in eigen beheer of door een extern bedrijf te laten uitvoeren. Bepalend hierbij is de goede zorg en dienstverlening van de uitvaartplechtigheid naar de nabestaanden van een overleden lid.
Een melding van een overlijden kan 24/7 bij het bedrijf waar de vereniging een overeenkomst mee heeft. (Faber Uitvaartzorg te Wommels). Volgens contract en gemaakte afspraken over betaling van de dienstverlening zal de uitvaart worden uitgevoerd overeenkomstig de wens van de nabestaanden. Indien het lid buiten Friesland woont, kan er voor gekozen worden de uitvaartplechtigheid door een plaatselijk bedrijf te laten plaatsvinden.
Verrekening van de geleverde diensten van de uitvaart vindt plaats via de penningmeester naar de nabestaanden. Hierbij wordt de ledenkorting mee verrekend.

Artikel 8 Geen dienstverlening
Indien een lid geen gebruik maakt van de diensten van het bedrijf, waarmee de verenigingen een contract heeft, zal de ledenkorting wel  worden toegekend. Als het lid of de nabestaanden hiertoe besluiten dient het bestuur tijdig hiervan op de hoogte te worden gebracht. Een toelichting op het besluit kan bijdragen naar beleidsaanpassingen van het bestuur. Op het bedrag van de ledenkorting zal geen bedrag worden ingehouden, tenzij hier een gegronde reden toe is. Eveneens kunnen extra gemaakte kosten aanleiding zijn tot verlaging van het bedrag van de ledenkorting.

Indien geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van de vereniging, zijn de nabestaanden zelf geheel verantwoordelijk voor alle zaken m.b.t. de uitvaartplechtigheid en kan het bestuur hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Wel dient bij geen gebruik maken van de dienstverlening van de vereniging door de nabestaanden een kopie van de nota met de totaalkosten van de uitvaart naar de penningmeester te worden gestuurd, voordat tot betaling van de ledenkorting wordt overgegaan.

Artikel 9 Personeel
Het in het artikel 10 lid 1 van de statuten bedoeld personeel dient zich naar de voorschriften van het bestuur te handelen en te gedragen.

Artikel 10 Bijzondere omstandigheden
Indien zich zaken voor doen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Artikel 11 Dit Reglement treedt in werking na vaststelling op de Ledenvergadering