Wommels.nl

 1. Sinteklaas oankommen yn Wommels

  Zondag 26 November 2017

  DSC 9030

  Juster is Sinteklaas oankommen yn Wommels. Hy kaam mei de bus en stapte op de Lytse Terp út. In protte bern en, foar de lêste kear, boargemaster Liemburg, ferwolkomden de Sint. En syn Pyten fansels. Dêrnei gongen Sint en de Pyten nei It Trochpaad. Sinteklaas stuts ek efkes by Nij Stapert oan, de minsken dêr fûnen it prachtich. Henk Bootsma hat wat foto's makke fan de yntocht.

  >>> Meer
 2. Jorrit Stenekes wint Foardrachtsjûn Littenseradiel

  Zaterdag 25 November 2017

  jorrit3

  Jorrit Stenekes hat juster de earste priis wûn op de Foardrachtsjûn Littenseradiel yn Winsum. Hy droech it gedicht 'Myn earste snoek' foar. Lês mear op de facebookpagina fan De Opslach, de skoalle wêr't Jorrit op sit.

 3. C14 tour by SDS

  Vrijdag 24 November 2017

  c14tour

  Hjoed in nijsgjirrige workshop by SDS foar trainers, lieders, bestjoerders, koördinatoren en oare belangstellenden fan SDS sels en foar deselden fan oare ferienings út de regio. Cruyff Foundation ferspreidt de visie fan Johan Cruijff. De workshop is der om de minsken ta te rieden op de wedstriidfoarmen by de jongste jeugd dy't mei yngong fan oankommend seizoen ynfoerd wurde sille. Lês hjir mear dêr oer. Hjirnêst hat SDS de trainersapp VTON foar de jeugd. SDS is it der ek mei iens dat der by de jongste jeugd gjin útslaggen mear byhâlden wurde, sjoch hjir.

 4. Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen SWF

  Donderdag 23 November 2017

  thumb logoswf

  Gister waren de gemeenteraadsverkiezingen in SúdWest Fryslân, onze nieuwe gemeente vanaf 1 januari 2018. Het opkomstpercentage in SWF was 45%. De voorlopige uitslag is hier na te lezen. Morgen volgt de definitieve. De kans is groot dat er 2 Wommelsers in de gemeenteraad van SWF komen. Ultsje Wiersma stond op plaats 8 van de kandidatenlijst van het CDA, dat op 11 zetels kwam en Habtamu de Hoop op plaats 6 bij de PvdA, die er ook 6 haalde. Op facebook staat een leuk verkiezingsfilmpje van Habtamu.

 5. Vandaag gemeenteraadsverkiezingen

  Woensdag 22 November 2017

  schapen

  Per 2018 zal Littenseradiel niet meer bestaan, de gemeente wordt opgeheven en opgedeeld in drie grotere gemeenten, Súdwest Fryslân, Leeuwarden en De Waadhoeke. Wommels komt bij SWF. In de NRC een uitgebreid artikel over het einde van Littenseradiel, waarin burgemeester Liemburg nog eens ingaat op het waarom van de herindeling. Op de website van de gemeente meer informatie over de verkiezingen. De stembureaus in Wommels zijn in Nij Stapert en It Dielshûs.

 6. Kommende sneon Slachterin

  Zondag 19 November 2017

  slachterin

  Kommende sneon 25 novimber om 11.00 oere de Slachterin. Organisearre troch Ultsje Wiersma en Wietse Jonker mei in stikmannich frijwilligers en yn gearwurking mei SV. Friesland. Ofstannen 5, 10 en 21.1 km. Ynskriuwe yn It Dielshûs en dêr is ek de finish. Start is op de Freuleleane. Elkenien dy't hurdrinne kin, kin mei dwaan, men hoecht net lid te wêzen fan in klup as sportbûn.

 7. Brandweer Wommels rukt uit naar de Opslach

  Zaterdag 18 November 2017

  Brand1

  Drie weken lang hebben de kinderen van groep 1 en 2 van OBS De OPslach er naar uitgekeken: de vrijwillige brandweer van Wommels op school! De brandweermannen ‘Dijkstra en Jellema’ rukten vrijdagochtend uit naar de Opslach. Kinderen konden hen alles vragen. De brandweermanpakken, -helmen en -maskers hebben de kinderen gepast en gevoeld hoe warm die pakken zijn.

  >>> Meer
 8. Lytse Terp frij hâlde

  Zaterdag 18 November 2017

  yntocht2017

  Takom wike sneon komt Sinteklaas oan yn Wommels. Hy en syn Pyten kinne ferwolkomme wurde op de Lytse Terp. De organisaasje freget ús de Lytse Terp fanôf freedtejûn 20.00 oere frij te hâlden fan parkearde auto's. De Lytse Terp wurdt dan ôfslúten.

 9. Ferhaal út Diggelfjoer nominearre foar Bêste Fryske Doarpssjoernalistyk

  Donderdag 16 November 2017

  diggelfjoerferhaal

  It ferhaal 'Hy hat my wer takomst jûn' fan Marije Postmus yn de Diggelfjoer fan april fan dit jier (side 13) oer de nierdonaasje fan Evert Tanja oan Bertus Bootsma makket kâns de bêste Frysktalige bydrage oan de doarpssjoernalistyk yn Littenseradiel te wurden. Tegearre mei twa ferhalen út de Rûnkranter fan Weidum is it ferhaal fan Marije hjirfoar nominearre. De prizen sil bekend makke en útrykt wurde troch boargemaster Liemburg op freed 8 desimber yn De Helling yn Winsum.

 10. Mantelzorg

  Woensdag 15 November 2017

  Afgelopen zaterdagmiddag 11 november was er in It Trochpaad in Wommels een middag voor mantelzorgers. De Gemeente Littenseradiel organiseerde deze middag om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Wilt u ook uw mantelzorger in het zonnetje zetten? Littenseradiel wil als een kleine blijk van waardering ‘skouderklopkes’ uitdelen aan deze mantelzorgers. Daarom vraagt de gemeente degenen die mantelzorg krijgen om zijn/haar mantelzorger voor dit ‘skouderklopke’ aan te melden. Aanmelden kan tot 1 december door middel van het formulier op de site van de gemeente.