Wommels.nl

 1. Donderdag 12 april jaarvergadering Doarpsbelang. 'Mis hem niet!"

  Zaterdag 7 April 2018

  logo doarpsbelang

  Bericht van Dorpsbelang: "Het is prachtig om te constateren dat er steeds meer betrokken dorpsgenoten onze jaarvergadering bezoeken. Dit jaar is er een extra reden om deze avond niet te laten schieten. Er zullen vertegenwoordigers van onze nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân aanwezig zijn, waaronder wethouder Maarten Offinga en onze dorpscoördinator en contactpersoon, Lize Cnossen.

  >>> Meer
 2. Murk Viersma wint schaakbeker bij Westergoo

  Vrijdag 6 April 2018

  murkviersma

  Murk Viersma heeft bij schaakclub Westergoo de 'beker' gewonnen. In de finale versloeg hij Jan Nota. De precieze prijs hiervoor is nog niet bekend, vandaar de aanhalingstekens. Meer hierover in het Bolswards Nieuwsblad.

 3. Habtamu de Hoop, nieuwe presentator Het Klokhuis

  Woensdag 4 April 2018

  hoop

  Wommelser in het nieuws! Habtamu de Hoop gaat Het Klokhuis presenteren. Het Klokhuis informeert kinderen van negen tot twaalf over de wereld om hen heen. Elke werkdag om 18:23 uur te zien bij Zapp. Habtamu is 'deeltijd' Wommelser. Op dit moment student Journalistiek in Zwolle en jongste raadslid van de gemeente Südwest-Fryslân. De foto (links) is gemaakt door Niels Westra 

 4. Muziekbeestje gat morgen niet door in de Bieb

  Dinsdag 3 April 2018

  Wegens familieomstandigheden is de voorstelling Muziekbeestje morgen 4 april in de Bibliotheek afgelast.

 5. Nij flues yn de baden fan De Klomp

  Maandag 2 April 2018

  nieuwefolie04

  Yn de beide grutte baden fan swimbad De Klomp wurdt op't heden nij flues oanbrocht. It âlde spul is der ferliene wike sneon troch in groep frijwilligers foar it grutste part úthelle en ôfrûn wike bin se begûn it nije flues der yn te dwaan. It sil der de kommende jierren moai blau útsjen. Letter ferbleekt it dan wer wat, miskien no minder no't De Klomp zoutelektrolyse brûkt foar de ûntsmetting fan it wetter en der minder chloor yn it wetter sit. It nij flues is it lêste grutte ûnderhâldsprojekt dat it swimbad mei de gemeente Littenseradiel oerien kommen wie. De Klomp kin no technysk wer jierren foarút sûnder hege kosten.

  >>> Meer
 6. Folkert Gaastra fynt earste aai fan de Jeugd

  Zondag 1 April 2018

  folkert

  Sa'n tsien jeugdleden fan de Fûgelwacht Wommels wiene juster it lân yn om aaien te sykjen. Folkert Gaastra wie de earste dy't in aai fûn, en drekt al in trijke. Dêrnei wurden noch folle mear aaien fûn, "it reinde aaikes". Berjocht hjiroer en in link nei foto's op de webside fan de Fûgelwacht. Henk Bootsma hat by Murk Nijdam foto's makke fan it grutte tal greidefûgels dêr yn it lân.

  >>> Meer
 7. Jelle de Boer fan Skrok nei Wommels

  Zondag 1 April 2018

  jelle de_boer

  Jelle de Boer komt by ús yn Wommels wenjen. Hy wenne earst sechtich jier op in pleats op it Skrok en wie dêr de ôfrûn tritich jier behearder foar Natuermonmenten. By Omrop Fryslân in stikje oer Jelle. Yn Buro De Vries fan hjoed in interview mei Jelle.

 8. Lammetjes kijken

  Donderdag 29 Maart 2018

  IMG 0780

  Op de donderdag voor Pasen hebben de kleintjes van Pippi’s Kinderopvang een bezoekje gebracht bij de lammetjes en kalfjes van de familie Dijkstra in de Súdhoeke. Dit i.v.m. het thema “Lente” waar momenteel aandacht aan wordt besteed. De kinderen keken hun ogen uit. De lammetjes vonden de kinderen erg lief maar de kalfjes waren wel erg groot!.

 9. Earste ljipaai 2018 fûn troch Jan Weijer

  Donderdag 29 Maart 2018

  180327 Jan_Weijer_earste_aai

  Ferskeidene aaisikers hiene al sjoen dat dizze ljip fanatyk efter de roek oan siet. Ofrûne sneon fûn Jan Weijer al in kapot aai, dat wie echt bale. Mar no lei der in prachtich twake, rûn de klok fan fjouwer oere is tiisdei it earste aai fan de Fûgelwacht fûn! Under de reek fan it doarp, yn it lân fan boer Jan Dijkstra, seach Jan de kleur fan de ljipaaien.

 10. Kom in beweging, kom nei Wommels

  Woensdag 28 Maart 2018

  Dit jaar geen jaarmarkt, maar op zondag 3 juni : Wommels in beweging! Het thema van dit jaar is ‘bewegen’. Er zijn vele activiteiten op de Terp. Naast de wandeltocht, de 4 mijl van Wommels, fietstochten en diverse andere sportieve activiteiten op de Terp deze middag. Op de site van kom nei Wommels meer over de invulling van deze dag.