Wommels.nl

 1. Grut sportoanbod by Kom Nei Wommels

  Woensdag 2 Mei 2018

  KNW05

  Kom Nei Wommels (3 juny) wurdt oars fan't jier. Gjin merke mear. Yn stee dêrfan hat de kommisje in oare ynfolling fan de Terp betocht: 'Kom in Beweging'. Mei in grut en ferskaat sportoanbod wol men it beweegjen stimulearje. Der is Kuierjen, Fytsen, Beachvolleybal, Pannakoaifuotbal, Muorrekeatsen, Hurddraven, Jeu de Boules en Stoeprândzjen. It is sawol foar minsken dy't der al aardich betûfd yn binne as foar guon dy't der ris oan priuwe as foar de aardichhyd oan mei dwaan wolle. Mei muzyk, optredens fan de Malletband en in Foodplein fan It Dielshûs moat it dêrby in gesellige dei wurden foar minsken út Wommels en wide omkriten: Kom Nei Wommels.

  >>> Meer
 2. Aanvragen bijdrage ondernemersfonds

  Zondag 29 April 2018

  thumb logoovwe

  Eind vorig jaar heeft de OVWE ingestemd met het ondernemersfonds. Er kunnen door instellingen, verenigingen, ondernemers en inwoners bijdragen aangevraagd worden voor activiteiten die een gemeenschappelijke doel hebben voor de ondernemers en de omgeving van het winkelcentrum en het bedrijventerrein. In dit artikel meer over de aanvraagprocedure.

 3. Foto's Rommelmerke fan juster

  Zaterdag 28 April 2018

  DSC 9185

  Juster, op Keningsdei, wie de jielikse rommelmerke fan Euphonia. It wie aardich drok en wer in grut súkses. Henk Bootsma hat der wat foto's fan makke.

  >>> Meer
 4. Ultsje Wiersma lid Orde van Oranje-Nassau

  Donderdag 26 April 2018
  ultsjelintsje09

  Ultsje Wiersma is fannemoarn yn de Martinitsjerke yn Snits beneamd ta lid yn de Orde van Oranje-Nassau. Boargemaster Berndsen fan SWF spjilde it him op. Oant Ultsje de tsjerke binnenkaam hie hy noch gjin inkelde argewaasje fan wat him te wachtsjen stie. Op de foto's by >>>Meer en hjir Ultsje mei it lintsje op en famylje en freonen fan him en ek by >>>Meer yn tekst en hjir yn in filmke fan de taspraak fan de boargemaster, de fertsjinsten fan Ultsje. 

  >>> Meer
 5. Kom 3 juni in beweging

  Donderdag 26 April 2018

  komneiw

  Met onder andere een fietstocht, wandeltocht en een pannakooi toernooi volop actie op 3 juni. Deze dag staat Wommels van 10uur tot 19uur in het teken van beweging. Op de site Kom nei Wommels lees je alle ins en outs van deze dag. Op de foto links een impressie van alle activiteiten.

 6. Tywerthiem yn Sweden foar Under de Toer

  Maandag 23 April 2018

  tywertzweden

  Bewenners fan Tywerthiem binne op't heden yn Sweden by Klaas (Malda) om opnames te meitsjen foar it Under de Toer projekt 'De Profylfoto fan Klaas'. By Omrop Fryslân in berjocht mei in alderaardigste video hjiroer. De opnames wurde makke troch Jaring Rispens. It Greidhoek' Festival syket in plakje foar in lytse foarpremjère hjirfoar; dan kin we allegear efkes meisjonge.

 7. Mooie openingsdag zwembad De Klomp

  Zondag 22 April 2018

  opening07

  Na jaren dat het nogal fris was op de openingsdag van het seizoen was het gisteren zonovergoten en warm. Na de opening door Habtamu de Hoop stroomde het zwembad dan ook aardig vol. Dat kwam goed uit want het bestuur van het zwembad had politici van de gemeente Súdwest-Fryslân uitgenodigd om kennis mee te maken en een presentatie en rondleiding aan te geven. Ze kregen een goede indruk van De Klomp. Henk Bootsma heeft er foto's van gemaakt.

  >>> Meer
 8. Brânwacht Wommels wint provinciale brandweerwedstrijd

  Zondag 22 April 2018

  branwacht01

  De Brânwacht Wommels heeft in Berlikum de provinciale brandweerwedstrijd gewonnen. Er deden 10 brandweerposten uit Noord-Nederland aan de wedstrijd mee. Het scenario was dar er een F16 op The Dance Factory neergestort was. 

  >>> Meer
 9. Zeer geslaagde voorproefdag zwembad De Klomp

  Vrijdag 20 April 2018

  DSC 7406

  Gister was, als voorproef op het nieuwe seizoen dat morgen echt begint, zwembad De Klomp al even open. Met het mooie weer kwamen er ruim 500 mensen naar het zwembad. Henk Bootsma heeft er foto's van gemaakt, die staan op zijn facebookpagina en in een album van De Klomp.

 10. Rommelmarkt Euphonia 27 april

  Woensdag 18 April 2018

  Volgende week vrijdag, Koningsdag 27april is naast het kaatsen de jaarlijkse rommelmarkt in Wommels. Dit jaar voor de 31ste keer. Deze dag, vanaf 8.30uur, kunt u de spullen welke u beschikbaar heeft langs de kant van de weg zetten. Ze worden opgehaald door de leden van cmv Euphonia. De rommelmarkt is van 12.00uur tot 15.00uur achter het voormalige gemeentehuis nabij de sportvelden.