Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Open Monumentendag Tsiispakhûs

Tsiispakhus Ald Hiem 2, Wommels, Friesland

https://tsiispakhus.nl/evenemint/open-monumentendag-en-uit-festival/  

Uit-Festival

Terp De Terp, Wommels, Nederland

Op zaterdag 10 september zal er ook dit jaar in Wommels muziek en ‘fertier’ zijn in het kader van het UIT-festival en Open Monumentendag. In Wommels zullen de activiteiten plaatsvinden op de Lytse Terp, in de Jacobikerk, in It Tsiispakhûs […]

De sToppers

It Dielshûs Bosk, Wommels

Worskhop Tomke syn pyamadei

Bibliotheek

Geartsje Douma komt nei de bibleteek mei har keyboard, in koffer fol muzykynstruminten en fansels mei de Tomke-poppen. Kom lústerjen nei it Tomke-ferhaal, meitsje muzyk en sjong en dûnsje mei! Tomke hat hjoed, krekt as Kornelia, gjin nocht om him […]

Kuiertocht Fûgelwacht

Voor iedereen die wil, is het vanaf vandaag mogelijk om op te geven voor de eindmanifestatie op 23 september. Via de website www.75plus1.nl kunt u zich opgeven. De eindmanifestatie is het spetterende slot van het jubileumjaar van Vogelwacht Wommels e.o.. […]

Repairkafé mei Enerzjykafé

It Bynt Terp 21, Wommels

De enerzjykoaches skowe oan by it Repairkafé om tips te jaan om te besparjen op enerzjyferbrûk. Ek ynleverje plestik- en kroandoppen.