Jûn Jiergearkomste Doarpsbelang yn It Dielshûs

Blog oer de lytse klok yn de tsjerketoer