Jûn Jiergearkomste Doarpsbelang yn It Dielshûs

De bibliotheek gaat weer open!