Jûn Jiergearkomste Doarpsbelang yn It Dielshûs

Drie kruispunten: Wommels-Noord, Burgwerd en Bolsward-Noord