Jûn Jiergearkomste Doarpsbelang yn It Dielshûs

Gemeentehuis Wommels definitief verkocht