Jûn Jiergearkomste Doarpsbelang yn It Dielshûs

Jaarvergadering van 16 april: UITGESTELD