Jûn Jiergearkomste Doarpsbelang yn It Dielshûs

Jan Hazenberg fanôf de tsjerketoer