Jûn Jiergearkomste Doarpsbelang yn It Dielshûs

Nijjierstaspraak boargemaster De Vries