Jûn Jiergearkomste Doarpsbelang yn It Dielshûs

Sjanet wint Frouljus PC, Martzen tredde